2-3  мчыбжьы рышьҭахь Рухтәи ахәышәтәырҭа апациентцәа рыдкылара алшоит - Ҭамар Габуниа
22:09 / 02 Мшaҧымзa
Агәабзиарахьчара аминистр лхаҭыҧуаҩ Ҭамар Габуниа ишылҳәаз ала,
Жәыргьыҭ ахәыҷқәа онлаин арежим аҿы алакәқәа ирзаҧхьоит
22:07 / 02 Мшaҧымзa
Акоронавируси зегьирзеиҧшу акарантини аҭагылазаашьаҿы, Жәыргьыҭ,
Иазҧхьагәашәҭароуп, ҳара импыҵахалоу арегион аҟынтәгьы апациентцәа ҳадаҳкылоит - Тикараӡе Рухтәи ахәышәтәырҭа иазкны
22:27 / 29 Хәaжәкырa
Қырҭтәыла агәабзиарахьчара аминистр ишылҳәаз ала, Рухтәи ахәышәтәырҭа убас еибырҭоит,
Аҵыхәтәантәи аамҭазы Ҧсоунтә ауаа рацәа иасуеит, убри аҟынтә, авирус аларҵәара ашәарҭа иаҳа идухеит - Цихелашвили
22:22 / 29 Хәaжәкырa
Аинаалареи атәылауаҩратә аиҟарареи азҵаарақәа рзы Қырҭтәыла аҳәынҭқарратә министр Қеҭеван
Акоронавирус

Асоветтә репрессиақәа
Амультимедиa
Алакә афырхацәа аниматорцәа рҭаацәара аҟынтә
Раҧхьаӡа акәны абгахәыҷы аформа ҟаиҵеит иӡҕаб хәыҷы ашьыжьқәгылара
Ақырҭуа ашә ажәытәтәи аҿыци ахкқәа Жәыргьыҭтәи ацәыргақәҵаҿы  [афото]
Апырпыл злоу ашә, еиуеиҧшм ахәсқәа рыла иҟаҵоу ашә, саҧерави иӡаашьу
Аботаникатә баҳча аартранӡа мызкы шагу [авидео]
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа
Голландиатәи ашьынка арҧхарҭа Жәыргьыҭ [афото]
Жәыргьыҭ, Цаишьи ақыҭаҿ 65 шықәса зхыҵуа Гено Асаҭиани
Европа амшқәа Жәыргьыҭ ақалақь аҿы  [афото]
Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла аокругтә администрациа аҧхьа аҿар,