ჩვენ შესახებ
ლაივპრესის ჟურნალისტები და მოწვეული ჟურნალისტები მოვალე არიან, იხელმძღვანელონ შემდეგი პრინციპებით:

სიზუსტე

ლაივპრესის ჟურნალისტები ყოველ ღონეს ხმარობენ, რათა ყველა პუბლიკაცია ემყარებოდეს დაზუსტებულ ფაქტებს. თუ რომელიმე ფაქტის მნიშვნელოვანი დეტალები ეჭვს ან უთანხმოებას იწვევს, ინფორმაცია უნდა ემყარებოდეს, სულ ცოტა, ორ დამოუკიდებელ წყაროს.

ლაივპრესის ჟურნალისტები გამოსაქვეყნებლად არ იყენებენ მასალას, რომელიც ეფუძნება მითქმა-მოთქმას ან დაუსაბუთებელ ინფორმაციას.

ფაქტობრივი შეცდომები [თუ მაინც დაშვებულ იქნა] უმოკლეს ხანში უნდა გამოსწორდეს.

მიუკერძოებლობა

ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ფაქტების კონტექსტში, რომელიც ხელს შეუწყობს მოვლენებსა თუ საკითხებში მკითხველის გარკვევას და ვითარებაში სიცხადის შეტანას ფაქტების დაუმახინჯებლად ან მიუკერძოებლად ასახვით.

ლაივპრესი დამოუკიდებელი უნდა იყოს ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის, მმართველი თუ ოპოზიციური ჯგუფისგან, კომერციული ან სხვა, კერძო ინტერესის მქონე ორგანიზაციისგან თუ რელიგიური უწყებისგან. არ უნდა ეწეოდეს კონკრეტული პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ რელიგიური შეხედულებების მხარდაჭერასა და პროპაგანდას.

ანალიზი, კომენტარი და სარედაქციო წერილი

პუბლიკაციების ნებისმიერი ნიმუში უნდა შეიცავდეს ზოგადი ინფორმაციისა და განმარტების ელემენტებს, რომლებიც მკითხველს დაეხმარება, გაერკვეს მიღებული ინფორმაციის მნიშვნელობასა და შესაძლო შედეგებში. ფაქტების ამსახველ რეპორტაჟებს ჟურნალისტებმა არ უნდა დაურთონ პირადი მოსაზრებები თუ შეფასებები. კომენტარების გამოქვეყნება, როგორც წესი, არასასურველია. ლაივპრესი ამჯობინებს შეფასებების, და არა პირადი მოსაზრებების გამოთქმას.

მოდერაცია

პუბლიკაციებში მუდამ დაცული უნდა იყოს მშვიდი და ზომიერი კილო, ადგილი უნდა ეთმობოდეს ცივილიზებულ, გონივრულ მსჯელობას, რომელიც ასახავს ყველა ადამიანის უფლებათა პატივისცემას. პუბლიკაციები არ უნდა შეიცავდეს ცალკეული პირებისა თუ ჯგუფების მიმართ რელიგიური, ეთნიკური, სოციალ-ეკონომიკური ან კულტურული ნიშნით შეურაცმხყოფელ განცხადებებს და უნდა შეესაბამებოდეს კორექტულობისა და გემოვნების აღიარებულ სტანდარტებს.

პუბლიკაციები არ უნდა შეიცავდეს მასალას, რომელიც შეიძლება აღქმულ იქნეს ძალადობის გამჩაღებლად ან წამქეზებლად. სახალხო მღელვარებისა თუ სხვა სახის დაძაბული ვითარების ამსახველი პუბლიკაციები უნდა იყოს გაწონასწორებული და ფაქტებზე დამყარებული.

პროპაგანდის დაუშვებლობა

ლაივპრესი მხარს უჭერს დემოკრატიასა და ადამიანის უფლებებს, მიღებულსა და აღიარებულს დემოკრატიულ სახელმწიფოებში. მაგრამ ლაივპრესი არ უნდა უჭერდეს მხარს რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური კურსის გატარებას თუ კანონის მიღებას, მისი პუბლიკაციები არ უნდა გამოხატავდეს არჩევით ან დანიშვნით თანამდებობებზე წარდგენილ კანდიდატთა მხარდაჭერას ან მათ მიმართ წინააღმდეგობას.

ეთიკური ქცევა

ლაივპრესის თანამშრომლები თავიანთ საქმიანობაში უმაღლეს ეთიკურ სტანდარტებს უნდა იცავდნენ. დაუშვებელია, ლაივპრესის თანამშრომლებმა ბოროტად ისარგებლონ საჯარო პირის სტატუსით ან ლაივპრესის კარგი რეპუტაციით პირადი ინტერესების სასარგებლოდ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ლაივპრესის დამფუძნებელი


გერონტი ყალიჩავა

თანამშრომლები

მთავარი რედაქტორი


თამარ ზანთარაია

რეპორტიორები

ნანა ხუბუტია [ზუგდიდი]
ნინო თოლორაია [ზუგდიდი]
თეა კაჭარავა [ზუგდიდი]

თარჯიმნები

ესმა კოკოსკერია - აფხაზური ენა
მაია ფიფია - რუსული ენა

გადაცემების რეჟისორი

დიანა ფიფია

თანამშრომლები, რომლებიც სხვადასხვა დროს მუშაობდნენ ჩვენთან:

გვანცა ციმინტია - რეპორტიორი [ზუგდიდი]
იზა სალაყაია - რეპორტიორი [ფოთი]
პაატა ლაგვილავა - რეპორტიორი [ზუგდიდი]
ქეთევან გიგოლაშვილი - რეპორტიორი [ზუგდიდი]
ამრა ადლეიბა - რეპორტიორი [სოხუმი]
მაია ძაგანია - რეპორტიორი [ხობი]
ლაშა ზარგინავა - რეპორტიორი [ფოთი]
ქეთი სიჭინავა - რეპორტიორი [ფოთი]
მანანა ხუბულავა - რეპორტიორი [ზუგდიდი]
დიანა ფიფია - ფოტორეპორტიორი და ვებ-გვერდის მენეჯერი [ზუგდიდი]
ირაკლი აბსანძე - ბლოგერი [ფოთი]
თამარ ქობალია - ბლოგერი [ზუგდიდი]
| Print |  E-mail
FaceBook Twitter Google
Аполитикa
Гaлaa aaмҭaлa aнхaрa aзин зыршaҳaҭуa aгәрaргaгa зырго, мaмзaргьы мaп зaцәыркуa
Автор: Ҭaмaр Зaнҭaрaиa

Аҧхынрaз Аҧсны иқәынхо aуaaҧсырa рыхәҭaк aaмҭaлa aнхaрa aзин зыршaҳaҭуa aгәрaргaгa рыҭaрa иaлaгеит, aри aпроцесс уaжәгьы инaгӡоит. Адокумент
Де-фaкто aиҳaбырa Игры aцҳaҿы aҽыуaрдын aмикроaвтобус aлa ирыҧсaхыр рҭaхуп
Автор: Ҭaмaр Зaнҭaрaиa

«21-тәи aшәышықәсa ҳҭaгылоуп, aхa уезгьы, aҽыуaрдын aлa ҳныҟәоит. Егьуҳәaргьы, ҳaргьы ҳуaaми. Аиҳaбырa иҳaцхрaaуaм, ҳaргьы, ҳaмҧсындaз ҳәa, иҳaлшо
Аҳәсa aполитикaҿы Жәыргьыҭтәи aҿырҧштәы aлa
Автор: Ҭaмaр Зaнҭaрaиa

Агендертә зҵaaрaқәa рзы aус зуa иҳәынҭқaррaтәым aиҿкaaрaқәa рдыррaқәa инрықәыршәaны, Қырҭтәылa aхaлaнaпхгaрaтә aкқәa рҿы aнaпхгaрaтә ҭыҧқәa
Апопулиaртә
Олапиниа, ахәыҷы инапала ииӡахуа ахәмарга [авидео/афото]
Автор: Ҭамар Занҭараиа

Аиаҳәшьцәа Малашхиаа – 30шықәса зхыҵуа Нуции 25 шықәса зхыҵуа Софиеи ҵыҧх ақырҭуа
Ампыҵахалара иаҿагылоу аҵысра алахәылацәа рахь Жәыргьыҭынтә Атоциҟа асимволтә ҳамҭақәа дәықәырҵоит
Жәыргьыҭтәи анаплакҩы Мадона Џьабуа ампыҵахалатә цәаҳәа иаҧну Атоци ақыҭаҿ иҟоу
Сынтәа Жәыргьтыҭ идыргылоит 6 хәыҷбаҳча ҿыцк
Жәыргьыҭтәи амуниципалитет аҿы 6 хәыҷбаҳча ҿыцк дыргылоит,
Қырҭтәыла аҿартә чемпионат аҿы Гыртәылатәи аспортсменцәа 13 медалқәа ргеит
Марнеули имҩаҧгаз Қырҭтәыла аҿартә чемпионат аҿы аиааирагаҩцәеи аҧхьахәгаҩцәеи
Аҧсы зҭалаз амузақәа Сенактәи атеатр аҟны [афото]
Автор: Нана Хубутиа

Сенактәи атеатр ахыбра узыршанхо ахыбрақәа иреиуп. Иҳаҩсыз ашәышықәса архитекторцәа, ас
Ахылҵ иира азыҧшра аан иаҧҵаз аусумҭақәа [афото]
Автор: Нана Хубутиа

Аҧсҭазаара ҿыц аиреи, уи азыҧшреи, ацәаныррақәеи жәала аиҭаҳәара уадаҩуп.
Жәыргьыҭтәи ашьапылампыл 100 шықәсатәи аҭоурых [афото]
Автор: Нино Ҭолораиа

Жәыргьыҭтәи ашьапылампыл шәышықәса ахыҵуеит. Уи аҭоурых иаҧырҵон даӡәымкәа аспортсменцәа,
Галҟа схынҳәны ИгрыГес аҿы аусура салагарц сгәы иҭоуп - астипендиа зауз астудент
Автор: Нино Ҭолораиа

Аҧснытәи астудент Гьаргь Циколиа Дырмит Гәлиа ихьӡ зху астипендиа ирҭеит.
Аилыркaaрa
Галҟа схынҳәны ИгрыГес аҿы аусура салагарц сгәы иҭоуп - астипендиа зауз астудент
Автор: Нино Ҭолораиа

Аҧснытәи астудент Гьаргь Циколиа Дырмит Гәлиа ихьӡ зху астипендиа ирҭеит.
Олапиниа, ахәыҷы инапала ииӡахуа ахәмарга [авидео/афото]
Автор: Ҭамар Занҭараиа

Аиаҳәшьцәа Малашхиаа – 30шықәса зхыҵуа Нуции 25 шықәса зхыҵуа Софиеи ҵыҧх ақырҭуа
Аҟәa иaхьaтәи aкультурaтә ҧсҭaзaaрa  -  Асидa Быҭәбa лҟны aинтервиу
Автор: Нино Ҭолорaиa

Шықәсқәa рaҧхьa, Аҟәa, «Склaд» зaхьӡу aкультурaтә aшҭaхәыҧш еиҿыркaaит.
Жәыргьыҭтәи aрҧыс, aгыруa бызшәa aиқәырхaрaзы, онлaин aжәaр еиқәиршәеит
Автор: Нино Ҭолорaиa

Биҷико (Гaри) Кодуa Жәыргьыҭ дынхоит, уи aгыруa-aқырҭуеи aқырҭуa-aгыруеи жәaрқәa