Аспорт
Аҳәса рспорт акәӡам ҳәа аҳәара иаҿын, сара маӡала азыҟаҵарашҟа сцон - амилаҭтә аизга иалоу Хобитәи аӡҕаб
FaceBook Twitter
E-mail Print
19 шықәсанӡа зхыҵуа Қырҭтәыла аҳәса реизга Европа ачемпионат азы аҽазыҟаҵара иаҿуп, ачемпионат мҩаҧысуеит ҧхынгәы 21 инаркны нанҳәа 2-нӡа.

Аизга далоуп Хобитәи аклуб "Колхеҭи" алахәыла, 17 шықәса зыхҵуа Ана Ҵулаиа. Лара ақыҭа Шуа Хоргада аҿы дынхоит. Аҭыҧантәи акаманда иазыҟаиҵоит Зураб Латариа. Ишылҳәо ала, ашьапылампыл лара илыҧсҭазаашьоуп, амилаҭтә аизгаҿы аномер 15 ала дыхәмаруеит.

Лаивпресс: Ашьапылампыл шәасуеижьҭеи иҵои, ари аспорт шәзазҿлымҳахеи?

Ана Ҵулаиа: Саныхәыҷыз инаркны, ақыҭаҿы аҷкәынцәа срыцны ашьапылампыл сасуан. Акариера азхәыцреи аҽазыҟаҵареи салагеит 11-12 шықәса анысхыҵуаз.

Лаивпресс: Апрофессоналтә аҩаӡараҿы ашьапылампыл асра зышәыӡбеи?

Ана Ҵулаиа:
Сашьа дшьапылампыласҩын. Сицны азыҟаҵарақәа рахь сцалон. Хәыҷы-хәыҷла бзиа избеит. Нас, ари аспорт аҿы схы сҧышәарц сыӡбеит.

Лаивпресс: Быхәмаршьа иацклаҧшуаз ауаа агәырҵҟәыл бымоуп ҳәа барҳәозма?

Ана Ҵулаиа: Аспорт азы сырҵаҩы иакәын. Ашкол аҿы аҷкәынцәа санрыхәмаруаз, исаиҳәалон агәырҵҟәыл бымоуп ҳәа. Мамзар, сҭаацәара роума, егьырҭ роума, сара ашьапылампыл салаларц аӡәгьы иҭахымызт.

Лаивпресс: Избан, изырҭахымзи, ирҳәози?

Ана Ҵулаиа: Аӡҕаби ашьапылампыли еинаалом ҳәа рҳәон, иргәаҧхомызт. Сҭаацәара мацара ракәымкәа, зегьы исҿагылан. Ашьапылампыл асра аӡҕаб илусым ҳәа рҳәон. Аха, сара, уезгьы, исҭахыз ҟасҵеит. Аҵыхәтәаны, иақәшаҳаҭхеит.

Лаивпресс:
Ишҧабҿагылаз? Аҽазыҟаҵараҿы ибҧырхагазма?

Ана Ҵулаиа: Соурышьҭуамызт, ашкол аҟынтә маӡала азыҟаҵарашҟа сцон. Сазыҟаҵаҩ аҩны дааны, ашҭашҟа сигон.

Лаивпресс: Ашьапылампыл аҧҳәыс илусым ҳәа ирҳәо иашоума, бгәы ишҧаанаго?

Ана Ҵулаиа: Иашаӡам, избанзар, гәыкала иуҭаху аус ҟауҵароуп. Егьырҭ урзыӡырҩыр ҟалом. Аҧҳәыс зехьынџьара дыҟазар ауеит, ачысҟаҵарҭа мацараҿ акәымкәа.

Лаивпресс: Хоби иҟоу аӡҕабцәа ркаманда балоижьҭеи иҵуеи?

Ана Ҵулаиа: Акариератә аҩаӡараҿы ахәмарра саналага инаркны. Раҧхьаӡа, сара схала азыҟаҵаҩ сизнеит. Усҟан 12 шықәса схыҵуан. Сара хазы сазыҟаиҵон. Нас, хәыҷы-хәыҷла ахәыҷқәа иаауа иалаган, акаманда еиҿаҳкааит. Ашколгьы зегьы рыла исыцхраауеит.

Лаивпресс: Егьырҭ аӡҕабцәа бара ибҿыҧшны аума акамандашҟа ишнеиз?

Ана Ҵулаиа: Мап. Хоби аҳәса ркаманда шыҟаз еилыркааит. Даргьы агәырҵҟәыл рылоуп, абас ауп аҽазыҟаҵара ишалагаз. Уаҟа ҳаибадырит.

Лаивпресс: Ҳаҧхьаҟа ашьапылампыл занааҭс ибымазар бҭахума, мамзар ахобби аҳасаб ала иаанхоу?

Ана Ҵулаиа: Ааи, ашьапылампыл ауп занааҭс иалсхуа, аха, знымзар зны скариера ахыркәшара сықәшәоит, убри аҟынтә, даҽа занааҭкгьы сымазар сҭахуп. Азыҟаҵаҩс сҟалар сҭахуп. Иара убас, аиуристтә факультет сҭалар сҭахуп.

Лаивпресс:
Бгәы ишҧаанаго, иахьа Қырҭтәыла аҳәсатә шьапылампыл апопулиарра амоума?

Ана Ҵулаиа: Ҧаса аҳәсатә ашьапылампыл зынӡаскгьы хшыҩзышьҭра амамызт. Аха, хәыҷы-хәыҷла уигьы аҿиара аиуит, иахьазы апопулиарра ду амоуп. Аҳәса ашьапылампыласҩцәа рацәахеит.

Лаивпресс:
Мчыбжьык ала шаҟантә шәҽазыҟашәҵои?

Ана Ҵулаиа: Хобитәи акамандаҿы мчыбжьык ала 3-4-нтә ҳҽазыҟаҳҵоит. Махәҿала, аҩра - аҷкәынцәа реиҧшҵәҟьа ҳҽазыҟаҳҵоит.

Лаивпресс: Уи бцәыуадаҩӡами?

Ана Ҵулаиа: Мап, сара исцәыуадаҩым. Аӡҕаб ари аспорт алылхзар, ари азанааҭ бзиа илбоит, дкарахаанӡа ашҭаҿы лҽазыҟалҵалароуп.

Лаивпресс: Иарбан камандоу зегьы реиҳа бзиа иббо?

Ана Ҵулаиа: Барселонеи Испаниа аизгеи бзиа избоит. Ашьапылампыласҩцәа рҟынтәи зегьы реиҳа дысгәыҧхоит Андрес Иниеста.

Лаивпресс: Қырҭтәыла аҿартә аизгашҟа бышҧананагеи?

Ана Ҵулаиа: 3-4 шықәса ҵуеит Қырҭтәыла аизаҿы сыхәмаруеишьҭеи. Аизга азыҟаҵаҩцәа сшыхәмаруаз рбан, сырҧышәарц азы исыҧхьеит. Сыргәаҧхан, убри анеҩс аизга салоуп. Ҧаса 17 шықәсанӡа зхыҵуа реизга салан, аха уажәы,19 шықәсанӡа зхыҵуа аӡҕабцәа рыгәҭа сыхәмаруеит.

Лаивпресс: Аизга алаларазы аконкуренциа дуума?

Ана Ҵулаиа: Аҷкәынцәа рҿы еиҧшҵәҟьа, аӡҕабцәа рҿгьы аконкуренциа дууп. Аҳәса шьапылампыласҩцәа иаҳа-иаҳа ирацәахоит.

Лаивпресс: Аизгаҿы бара быда Хоби иалҵыз аӡәыр дыҟоума?

Ана Ҵулаиа: Сара сықәлацәа иҟаӡам, аха еиҵбу акатегориаҿы иҟоуп.

Лаивпресс: Европа ачемпионат азы аҽазыҟаҵарақәа шҧамҩаҧысуа?

Ана Ҵулаиа: Аизгарашҟа иҳаҧхьоит. Аиҩызаратә хәмаррақәа ҳамоуп. Уажәааны Азербаиџьантәи аизга ҳарҧылеит. Мшаҧы азы Қырҭтәыла аизга атурнир мҩаҧнагоит. Аизгарақәа рышьҭахь аҩныҟа ҳаурышьҭуеит. Аклуб аҿы аҽазыҟаҵара наҳагӡоит.

Лаивпресс: Аизга аилазаараҿы иарбан аицлабрақәоу бызлахәыз?

Ана Ҵулаиа: Қырҭтәыла имҩаҧысуаз аҿиара атурнир салахәын. Усҟан актәи аҭыҧ аанаҳкылеит. Голландиа имҩаҧысуаз Европа ачемпионат аҿы елит раунд ашҟа ҳаиасит. Иара убас, аизга аилазаараҿы аиҩызаратә аиҧыларақәа срылахәын.

Лаивпресс: Бхы банақәиҭу, иарбан усузеи иаҳа бзызҿлымҳау?

Ана Ҵулаиа: Ашәҟәқәа срыҧхьоит. Ателевизор сахәаҧшуеит. Бжеиҳарала, ашьапылампыл сахәаҧшуеит. Сҩызцәа сырҧылоит. Ашьапылампыл ҳаицасуеит.

Лаивпресс: Бгәы ишҧаанаго, Европа ачемпионат аҿы Қырҭтәыла аизга ақәҿиара аиуама?

Ана Ҵулаиа: Ибзианы ҳақәгылоит ҳәа сгәы иаанагоит. Ҳаизга ҕәҕәоуп. Ачемпионат аҿы ибзианы ҳхы ааҳарҧшыроуп, абри ауп хықәкыс иҳамоу.
Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
Автор: Нино Ҭолораиа

Ҭаҭиеи, Ҭамари, Еленеи Европа аҿартә чемпионат аҿы аҧхьахәтә ҭыҧқәа
ааныркылеит. Жәыргьыҭтәи аӡҕабцәа рыхҩыкгьы рспорттә
18:01 / 29.01.2020
Автор: Нино Ҭолораиа

Ҭаҭиеи, Ҭамари, Еленеи Европа аҿартә чемпионат аҿы аҧхьахәтә ҭыҧқәа ааныркылеит. Жәыргьыҭтәи аӡҕабцәа рыхҩыкгьы рспорттә
Урыстәылатәи ақалақьт Ижевск имҩаҧысуаз 23 шықәсанӡа зхыҵуа
рыбжьара аӡиудо
10:02 / 04.11.2019
Урыстәылатәи ақалақьт Ижевск имҩаҧысуаз 23 шықәсанӡа зхыҵуа рыбжьара аӡиудо
Румынтәылa имҩaҧысуaз 23 шықәсaнӡa зхыҵуa aҿaр рыгәҭa Европa
aчемпионaт
10:34 / 29.10.2019
Румынтәылa имҩaҧысуaз 23 шықәсaнӡa зхыҵуa aҿaр рыгәҭa Европa aчемпионaт
Абырзен римтәи aстиль aлa иқәҧо Хобтәи aқәҧaҩ
10:49 / 18.09.2019
Абырзен римтәи aстиль aлa иқәҧо Хобтәи aқәҧaҩ
Акоронавирус

Асоветтә репрессиақәа
Ажәaбжь ҿыцқәa
2020 шықәсазы арҵаҩы имилаҭтә ҳамҭа лоуит
Қириаа рҭаацәара есышьыжь иангылалак, ашәҭқәа рхылаҧшра иалагоит.
Қырҭтәылагьы адунеи аҿгьы, ҭагалан-аӡынразы, агрипп аҽыхьчаратә лаҵа актуалтә ҵакы аиуеит,
Амультимедиa
Апандемиа аан иаҧҵаз ашәақәа - Лизеи Ликеи  рмузыкатә карантин
Бара бзы ашәа иаанагои ҳәа Лиза улазҵаар, уамашәа ибаны
Онлаин аурокқә арҟынтә акласстә ауадашҟа
Актәи акласс иҭоу Ерекле шьыжьнаҵы агылара дашьцылам, ихашҭхьеит,
Аҧсҭазаарауазықәҧароуп - 97 шықәсазхыҵуааветеранакоронавирусачымазарадалҵит
Ашәараулазарҟалом. Уқәҧароуп. Уараухаҭауҧсҭазаарауазықәҧароуп, - иҳәеит
Қьырсатә „Алило“ ауахәама аҭааҩцәа рыда имҩаҧысит [афото]
Ишаҧу ала Қьырса аныҳәаз имҩаҧысуа аныҟәара "Алило" апандемиа амшала
Жәыргьыҭтәи ельфқәа  -  аҳәса активистцәа егьырҭ рыцхрааразы [афото]
Аҧҳәызбацәа ааҵәа дуқәа ирыҵоуп. Икапанны, ишаны,