Асоветтә репрессиақәа
Гәаҟрала ашьра зқәырҵаз, ачаи аҿыхратә машьына аҧҵаҩы [авидео]
FaceBook Twitter
E-mail Print
Андриа Григолиа 1937 шықәсазы, асоветтә Қырҭтәыла аҳәынҭқарратә шәарҭадара акомитет агәраҵаҿы дыргәаҟны дыршьит. Иҭаацәараз, ҩыџьа асабицәа змаз, 30 шықәса зхыҵуаз ахаҵа „аҳәынҭқарра иаҧырхагоу ачарҳәаҩ“ ҳәа ахара иқәырҵеит. Аха, иҵабыргны иуҳәозар, иара иаҧиҵаз амашьына ауп дызхдырҟьаз. Зықәра маҷыз Андро Григолиа анхацәа русура зырмариаз, аӡа ацәыӡ зырмаҷыз ачаи аҿыхратә машьына ихәыцит.

Ҧыҭраамҭак ашьҭахь, Асовет Еидгылаҿ ачаи аҿыхратә техника активла рхы иадырхәо иалагеит, аха гәаҟрала иршьыз ахаҵа ихьӡ џьаргьы ирҳәомызт. Андро Григолиа иҧҳа Циала иахьанӡагьы дызӡыӡаауа иҵәахны илымоуп лаб иҭоурых аазырҧшуа афотохыхымҭақәеи архивтә документқәеи.

„Саб ауниверситет аҿы аполитекономиеи аҭоурыхи рзы алеқциақәа дрыҧхьон. Аспирантура даналга, апартиатә маҵзуҩы иҳасаб ала, ақыҭашҟа ддәықәырҵан, ачаитә нхамҩаҿ аусура далагеит“.

Циала Григолиа ишҳалҳәаз ала, лаб ачаитә нхамҩаҿ аус аниуаз ауп ачаи аҿыхратә машьына ианаҧиҵа. Хара имгакәа, Андро Григолиа атрест хада - „Чаи Грузиа“ дашҟа иҧхьеит, иҧҵамҭагьы наигар акәын. Қарҭ аиҧылараҿы иарҳәеит ахаҵа қәыҧш иаҳасаб ала Москва ааглыхратә академиашҟа удәықәаҳҵоит ҳәа.

„Сара хымз анысхыҵуаз аҧышәарақәа рыҭиаразы Москваҟа дцар акәын, аха рашәарамзазы дбаандаҩыртәит. Уи 1937 шықәсазоуп ианыҟала, аҳәынҭқарра уаҧырхагоуп, Америкаҟны аимадара умоуп ҳәа иарҳәон. Ибаандаҩыртәуаз ауаа зегьы абас рзырҳәон“, - иаҳзеиҭалҳәеит Циала Григолиа.

Аханатә абаандаҩы жәыргьыҭтәи абахҭа дҭакны дрыман, усҟан иҧҳәыси иҧҳа еиҳаби дырбеит. Аха уи аҵыхәтәантәи реибабара акәын.

„Саб ашәҟәы ҩны сан илиҭеит, уаҟа ианын: Қарҭ сымшьҭыкуа абра саанрыжьыр, сеиқәхоит, мамзар, Қарҭҟа сдәықәырҵар сыршьуеит“, - Циала Григолиа лан лҟынтә илдыруа ахҭыс лгәалалыршәеит. Аҿыцҧшьгаҩ қәыҧш Жәыргьыҭынтә Қарҭҟа диарган, убри аҽныҵәҟьа, ҧхынҷкәын 13 рзы ашьра иқәырҵеит. Аҭаацәара акгьы рарымҳәеит. Иҧҳәыси ихылҵи 10 шықәса изыҧшын.

10 шықәса рышьҭахь адыра рырҭеит Андро Григолиа ҧхынҷкәын 30 рзы дыршьит ҳәа. Аха Нана Григолиа ишылҳәо ала. уи мцын. Лара лстудентраан ауп аиаша анеилылкаа, лҩызцәа рыцхыраара ала ашәарҭадара архив аҿы ишьҭаз адокументқәа ианылба:

„Саб ҧхынҷкәын 13 рзы агәраҵаҿы цәгьала ддыргәаҟзаап, ишьапқәеи инапқәеи ҧырҵәеит, уааҵәҟьа дыҧсит. Уааҵәҟьа дкарыжьит. Нас, азыӡба иқәырҵазшәа ҳаржьеит“.

Андро Григолиа „даныбжьаӡ“ ашьҭахь, иҭаацәара аамҭа цәгьа рхыргеит. Ирхыччон, „аҳәынҭқарра ачарҳәаҩ“ ихылҵ ҳәа раҳаҭыр ладырҟәон, убри аҟынтә, ақыҭа иалҵыр акәхеит.

Циала Григолиа лстудентраан лаб иаҧиҵаз ачаи аҿыхратә машьына иаҧеиҧшхаз еилылкаан, амашьына-аппарат Москва, апатенттә библиотекаҿы илбеит. Ишеилылкааз ала, амашьына ахархәара иалагеит лаб даныршь ашьҭахь 10 шықәса рнеҩс, иара дышҧсхьаз аофициалла ианышьақәдырҕәҕәа ашьҭахь.

„Амашьына иаҧызҵаз џьаргьы дарбам. Сара афотоҭыхымҭақәа мацара сзаанхеит“, - илҳәеит Циала Григолиа.

Print E-mail
Twitter
Ажәaбжь ҿыцқәa
Аҵaрa aминистр Михaил Бaтиaшвили ишaaицҳaз aлa,
Аҵaҩцәеи aстудентцәеи рыгәҭa,
Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла арегион аҿы,
Амультимедиa
Голландиатәи ашьынка арҧхарҭа Жәыргьыҭ [афото]
Жәыргьыҭ, Цаишьи ақыҭаҿ 65 шықәса зхыҵуа Гено Асаҭиани
Европа амшқәа Жәыргьыҭ ақалақь аҿы  [афото]
Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла аокругтә администрациа аҧхьа аҿар,
Ацирк агыгшәыгқәа рыда - Жәыргьыҭ имҩаҧгаз акциа
Жәыргьыҭ, ацирктә гыгшәыгқәа рыдгыларатә акциа мҩаҧысит.
Алилачақь зну апаскақәа [афото]
Аишәа иқәгылоуп ашәыгахьшьыгақәа рыла иҭәу абанка,
8 шықәса зхыҵуа Анастасиа иналыгӡаз аҧсуа ашәа  „Шьишь нани“  аҭоурых  [авидео]
Амҳаџьырқәа агарашәа ҳәа ззырҳәо „Шьишь нани“ аҧсуа ашәоуп.