Ажәaбжь ҿыцқәa
Жәыргьыҭтәи ашахматасҩы Польша имҩаҧысуаз жәларбжьратә фестиваль аҿы аиааира игеит
13:26 / 07.01.2019
Жәыргьыҭтәи ашахматасҩы Польша имҩаҧысуаз жәларбжьратә фестиваль аҿы аиааира игеит
Жәыргьыҭтәи ашахматасҩы Звиад Ҧациа Польша имҩаҧысуаз жәларбжьаратә фестиваль В атурнир аҿы аиааира игеит.
Жәыргьыҭ, гәырҕьарала аҧсаӡ хада адыркит [афото]
17:52 / 27.12.2018
Жәыргьыҭ, гәырҕьарала аҧсаӡ хада адыркит [афото]
Скеит парк аҿы идыргылаз Жәыргьыҭ аҧсаӡ хада гәырҕьарыла адыркит.
Адунеи Европеи рчемпион Нугзар Ҵурҵумиа ашықәс аарҧшымҭас дҟалеит
18:19 / 24.12.2018
Адунеи Европеи рчемпион Нугзар Ҵурҵумиа ашықәс аарҧшымҭас дҟалеит
Қырҭтәыла амилаҭтә олимпиатә комитет алахәылацәа ашықәс аарҧшымҭас далырхит Хобтәи аспортсмен Нугзар Ҵурҵумиа.
Шәантәыла аӡынтә  туристтә сезон иалагеит  [афото]
20:23 / 23.12.2018
Шәантәыла аӡынтә туристтә сезон иалагеит [афото]
Шәантәыла аӡынтә туристтә сезон аадыртит.
Атәылa aхaдa: Аҧсуaaи aуaҧсaaи ҳaреи ҳaинaaлaроуп
18:09 / 22.12.2018
Атәылa aхaдa: Аҧсуaaи aуaҧсaaи ҳaреи ҳaинaaлaроуп
Импыҵaхaлоу aҵaкырaдгьылқәa ирықәынхо aуaaҧсырa ҳaрa иaҳтәылaуaaуп.
Атәылa aхaдa: Аҧсуaaи aуaҧсaaи ҳaреи ҳaинaaлaроуп
10:10 / 19.12.2018
Атәылa aхaдa: Аҧсуaaи aуaҧсaaи ҳaреи ҳaинaaлaроуп
Импыҵaхaлоу aҵaкырaдгьылқәa ирықәынхо aуaaҧсырa ҳaрa иaҳтәылaуaaуп.
სხვა სტატიები
Асоветтә репрессиақәа
Амультимедиa
Голландиатәи ашьынка арҧхарҭа Жәыргьыҭ [афото]
Жәыргьыҭ, Цаишьи ақыҭаҿ 65 шықәса зхыҵуа Гено Асаҭиани
Европа амшқәа Жәыргьыҭ ақалақь аҿы  [афото]
Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла аокругтә администрациа аҧхьа аҿар,
Ацирк агыгшәыгқәа рыда - Жәыргьыҭ имҩаҧгаз акциа
Жәыргьыҭ, ацирктә гыгшәыгқәа рыдгыларатә акциа мҩаҧысит.
Алилачақь зну апаскақәа [афото]
Аишәа иқәгылоуп ашәыгахьшьыгақәа рыла иҭәу абанка,
8 шықәса зхыҵуа Анастасиа иналыгӡаз аҧсуа ашәа  „Шьишь нани“  аҭоурых  [авидео]
Амҳаџьырқәа агарашәа ҳәа ззырҳәо „Шьишь нани“ аҧсуа ашәоуп.