Ажәaбжь ҿыцқәa
Саломе Зурабишвили Гига Оҭхозориа иҭаацәара "Атәылауаҩратә фырхаҵара" амедал рылҭеит
Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили Гига Оҭхозориа иҭаацәара, иҧсра ашьҭахь, "Атәылауаҩратә фырхаҵара" амедал рылҭеит.

Атәыла ахадеи Аинаалареи атәылауаҩратә аиҟарареи рызҵарақәа рзы аҳәынҭқарратә министр Қеҭеван Цихелашвилии Гига Оҭхозориа иҭаацәара ирҭааит.

"Иахьа Гига Оҭхозориа иан лҟынтә иҳаҳаит здаҟам, аныҳәатә, аинааларатә ажәа. Абри аҩыза ажәа зыҷкәын дызцәыӡыз лакәымзар, шамахамзар, даҽаӡәы изымҳәар ҟалап, лара ҳакзаара далацәажәон. Агәаартра ауп ҳара ҳзы зегьы реиҳа ихадоу, гәаартыла аиҿцәажәара ауп атәыла аидҵараҿы иҳацхрааша", - илҳәеит Саломе Зурабишавили.

Ҧыҭраамҭак ашьҭахь, атәыла ахада, Скеит парк аҵакырадгьыл аҿы имҩаҧысуаз аныҳәатә фестиваль аҿы, Гига Оҭхозориа ихылҵ лыманы асценашҟа дхалан, аҧсуаа Ашықәс ҿыц рыдылныҳәалеит.

Иахьа Саломе Зурабишвили Игры ацҳаҿ дыҟан.