Ажәaбжь ҿыцқәa
Ҧуҭ Аҳәынҭқарратә амшынтә академиа афилиал аадыртуеит
FaceBook Twitter
E-mail Print
Ҧуҭ Баҭымтәи аҳәынҭқарратә амшынтә академиа афилиал ашьаҭаркразы амеморандум рнапы аҵарҩит Амшынтә транспорт агентреи, Баҭымтәи аҳәынҭқарратә амшынтә академиеи, Ҧуҭ амуниципалитет ахадареи рхаҭарнакцәеи, Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла агубернатори.

Аекономика аминистрра аинформациа инақәыршәаны, Қырҭтәыла амшынтә аҵара 140 шықәса раҧхьа, Ҧуҭ ауп иахьышьаҭаркыз, убри аҟынтә, Гыртәыла арегион аҿы амшынтә аҵара атрадициа аиҭашьақәыргылара иаҵанакуа рацәоуп.

Амеморандум аҳәаақәа ирҭагӡаны, Ҧуҭтәи амуниципалитет ахадара, афилиал аусуреи астуденттә азеиҧшнхарҭа аиҿкаареи азы иаҭаху аҵакырадгьыл иалырхуеит. Егьи аганахьала, Баҭымтәи аҳәынҭқарратә амшынтә академиа ахы иаднаҵеит иашьашәалоу аквалификациа змоу аусзуҩцәа рыла афилиал ашьаҭаркра иадҳәалоу аиҿкааратә зҵарақәа рҭыҧқәҵара аиқәыршәареи еиҧҟьарада аҵаратә процесс амҩаҧгареи.

Раҧхьатәи аетап азы азанааҭтә аҵаратә программақәеи азыҟаҵаратә курси мҩаҧыргоит, аха аҳәара ҟалар, иреиҳаӡоу аҵаратә программақәагьы иацырҵар ҟалап.
Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
Жәыргьыҭ, адәахьы, акинотеатр еиҿыркаараны иҟоуп.
17:45 / 27.07.2019
Жәыргьыҭ, адәахьы, акинотеатр еиҿыркаараны иҟоуп.
Жәыргьыҭтәи aмуниципaлитет Урҭa aдминистрaтивтә aк aҿы инхо
12:27 / 24.07.2019
Жәыргьыҭтәи aмуниципaлитет Урҭa aдминистрaтивтә aк aҿы инхо
Гермaнтәылa Ауaaжәлaррaтә телехәaҧшрa Актәи aкaнaл aефир aлa иҭыҵит
Аҧсны иҭыхыз aсиужет,
17:41 / 23.07.2019
Гермaнтәылa Ауaaжәлaррaтә телехәaҧшрa Актәи aкaнaл aефир aлa иҭыҵит Аҧсны иҭыхыз aсиужет,
Асоветтә репрессиақәа
Амультимедиa
Голландиатәи ашьынка арҧхарҭа Жәыргьыҭ [афото]
Жәыргьыҭ, Цаишьи ақыҭаҿ 65 шықәса зхыҵуа Гено Асаҭиани
Европа амшқәа Жәыргьыҭ ақалақь аҿы  [афото]
Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла аокругтә администрациа аҧхьа аҿар,
Ацирк агыгшәыгқәа рыда - Жәыргьыҭ имҩаҧгаз акциа
Жәыргьыҭ, ацирктә гыгшәыгқәа рыдгыларатә акциа мҩаҧысит.
Алилачақь зну апаскақәа [афото]
Аишәа иқәгылоуп ашәыгахьшьыгақәа рыла иҭәу абанка,
8 шықәса зхыҵуа Анастасиа иналыгӡаз аҧсуа ашәа  „Шьишь нани“  аҭоурых  [авидео]
Амҳаџьырқәа агарашәа ҳәа ззырҳәо „Шьишь нани“ аҧсуа ашәоуп.