Ажәaбжь ҿыцқәa
Ҧуҭ Аҳәынҭқарратә амшынтә академиа афилиал аадыртуеит
FaceBook Twitter
E-mail Print
Ҧуҭ Баҭымтәи аҳәынҭқарратә амшынтә академиа афилиал ашьаҭаркразы амеморандум рнапы аҵарҩит Амшынтә транспорт агентреи, Баҭымтәи аҳәынҭқарратә амшынтә академиеи, Ҧуҭ амуниципалитет ахадареи рхаҭарнакцәеи, Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла агубернатори.

Аекономика аминистрра аинформациа инақәыршәаны, Қырҭтәыла амшынтә аҵара 140 шықәса раҧхьа, Ҧуҭ ауп иахьышьаҭаркыз, убри аҟынтә, Гыртәыла арегион аҿы амшынтә аҵара атрадициа аиҭашьақәыргылара иаҵанакуа рацәоуп.

Амеморандум аҳәаақәа ирҭагӡаны, Ҧуҭтәи амуниципалитет ахадара, афилиал аусуреи астуденттә азеиҧшнхарҭа аиҿкаареи азы иаҭаху аҵакырадгьыл иалырхуеит. Егьи аганахьала, Баҭымтәи аҳәынҭқарратә амшынтә академиа ахы иаднаҵеит иашьашәалоу аквалификациа змоу аусзуҩцәа рыла афилиал ашьаҭаркра иадҳәалоу аиҿкааратә зҵарақәа рҭыҧқәҵара аиқәыршәареи еиҧҟьарада аҵаратә процесс амҩаҧгареи.

Раҧхьатәи аетап азы азанааҭтә аҵаратә программақәеи азыҟаҵаратә курси мҩаҧыргоит, аха аҳәара ҟалар, иреиҳаӡоу аҵаратә программақәагьы иацырҵар ҟалап.
Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
Жәыргьыҭ имҩаҧгаз колхидатәи аҩы афестиваль аҿы кәакьк Аҧсны
иазкын.
10:36 / 26.11.2019
Жәыргьыҭ имҩаҧгаз колхидатәи аҩы афестиваль аҿы кәакьк Аҧсны иазкын.
Гыртәылеи импыҵахалоу Аҧсни еимыздо агәаҭара-аужьҭратә пункт аҿы,
10:31 / 26.11.2019
Гыртәылеи импыҵахалоу Аҧсни еимыздо агәаҭара-аужьҭратә пункт аҿы,
Жәыргьыҭ ақырҭуа аҩы афестиваль
10:24 / 26.11.2019
Жәыргьыҭ ақырҭуа аҩы афестиваль "Диа" имҩаҧысит.
Жәыргьыҭ, aреферaлтә хәышәтәырҭеи aклиникa «Агәы»-и рмедперсонaл
12:11 / 20.11.2019
Жәыргьыҭ, aреферaлтә хәышәтәырҭеи aклиникa «Агәы»-и рмедперсонaл
Асоветтә репрессиақәа
Амультимедиa
Ақырҭуа ашә ажәытәтәи аҿыци ахкқәа Жәыргьыҭтәи ацәыргақәҵаҿы  [афото]
Апырпыл злоу ашә, еиуеиҧшм ахәсқәа рыла иҟаҵоу ашә, саҧерави иӡаашьу ашә,
Аботаникатә баҳча аартранӡа мызкы шагу [авидео]
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаҧысуеит
Голландиатәи ашьынка арҧхарҭа Жәыргьыҭ [афото]
Жәыргьыҭ, Цаишьи ақыҭаҿ 65 шықәса зхыҵуа Гено Асаҭиани
Европа амшқәа Жәыргьыҭ ақалақь аҿы  [афото]
Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла аокругтә администрациа аҧхьа аҿар,
Ацирк агыгшәыгқәа рыда - Жәыргьыҭ имҩаҧгаз акциа
Жәыргьыҭ, ацирктә гыгшәыгқәа рыдгыларатә акциа мҩаҧысит.