Ажәaбжь ҿыцқәa
Ҧуҭ Аҳәынҭқарратә амшынтә академиа афилиал аадыртуеит
FaceBook Twitter
E-mail Print
Ҧуҭ Баҭымтәи аҳәынҭқарратә амшынтә академиа афилиал ашьаҭаркразы амеморандум рнапы аҵарҩит Амшынтә транспорт агентреи, Баҭымтәи аҳәынҭқарратә амшынтә академиеи, Ҧуҭ амуниципалитет ахадареи рхаҭарнакцәеи, Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла агубернатори.

Аекономика аминистрра аинформациа инақәыршәаны, Қырҭтәыла амшынтә аҵара 140 шықәса раҧхьа, Ҧуҭ ауп иахьышьаҭаркыз, убри аҟынтә, Гыртәыла арегион аҿы амшынтә аҵара атрадициа аиҭашьақәыргылара иаҵанакуа рацәоуп.

Амеморандум аҳәаақәа ирҭагӡаны, Ҧуҭтәи амуниципалитет ахадара, афилиал аусуреи астуденттә азеиҧшнхарҭа аиҿкаареи азы иаҭаху аҵакырадгьыл иалырхуеит. Егьи аганахьала, Баҭымтәи аҳәынҭқарратә амшынтә академиа ахы иаднаҵеит иашьашәалоу аквалификациа змоу аусзуҩцәа рыла афилиал ашьаҭаркра иадҳәалоу аиҿкааратә зҵарақәа рҭыҧқәҵара аиқәыршәареи еиҧҟьарада аҵаратә процесс амҩаҧгареи.

Раҧхьатәи аетап азы азанааҭтә аҵаратә программақәеи азыҟаҵаратә курси мҩаҧыргоит, аха аҳәара ҟалар, иреиҳаӡоу аҵаратә программақәагьы иацырҵар ҟалап.
Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
Еиҭашьақәыргылоу Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы иҟоу иҧсабаратәым
10:25 / 12.11.2019
Еиҭашьақәыргылоу Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы иҟоу иҧсабаратәым
Импыҵaхaлоу Аҧсны aҵaкырaдгьыл aҿы aцитрусқәеи aфеихои aҭaaреи,
10:16 / 08.11.2019
Импыҵaхaлоу Аҧсны aҵaкырaдгьыл aҿы aцитрусқәеи aфеихои aҭaaреи,
Қырҭтәылa aиҳaбырa иҟaрҵaз aқәҵaрa aлa, aибaшьрa aaн хaбaрдa иӡыз
aуaa рыҧшaaреи
10:20 / 29.10.2019
Қырҭтәылa aиҳaбырa иҟaрҵaз aқәҵaрa aлa, aибaшьрa aaн хaбaрдa иӡыз aуaa рыҧшaaреи
Америкa aцҳaрaжәҳәaҩ инaпынҵaқәa нaзыгӡо Елизaбед Руд Шәaнтәылa
дыҟaн.
11:19 / 23.10.2019
Америкa aцҳaрaжәҳәaҩ инaпынҵaқәa нaзыгӡо Елизaбед Руд Шәaнтәылa дыҟaн.
Асоветтә репрессиақәа
Амультимедиa
Аботаникатә баҳча аартранӡа мызкы шагу [авидео]
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаҧысуеит
Голландиатәи ашьынка арҧхарҭа Жәыргьыҭ [афото]
Жәыргьыҭ, Цаишьи ақыҭаҿ 65 шықәса зхыҵуа Гено Асаҭиани
Европа амшқәа Жәыргьыҭ ақалақь аҿы  [афото]
Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла аокругтә администрациа аҧхьа аҿар,
Ацирк агыгшәыгқәа рыда - Жәыргьыҭ имҩаҧгаз акциа
Жәыргьыҭ, ацирктә гыгшәыгқәа рыдгыларатә акциа мҩаҧысит.
Алилачақь зну апаскақәа [афото]
Аишәа иқәгылоуп ашәыгахьшьыгақәа рыла иҭәу абанка,