Ажәaбжь ҿыцқәa
Аҭынчра апремиа Жәыргьыҭ ашьаҭаркра асивмолтә ҵакы амоуп - апремиа алауреат
FaceBook Twitter
E-mail Print
Сара аиааирагаҩыс сҟалоу сҟамлоу ҳәа сахьазхәыцуамыз. Аиаша шәасҳәап, сара уаанӡагьы, егьырҭ рыгәҭа, иааирагаҩыс схы сыҧхьаӡон. Берта Фон Зиутнер лыхьӡ зху аҭынчра апремиа аиааирагаҩы ажиури рыӡбара абас даҧылеит, ари аӡбра рыларҳәеит жәыргьыҭтәи аҿар рхан аҿы. Уи лҳәамҭала, лацәаныррақәа лзаанкылом, ҳаҧхьҟа аусуразы агәызҭаҵага ду лоуит.

"Ҿымҭ аус ҟауҵоит, убжьы рдуны уалацәажәом, алҵшәақәа аргама изцәыругом, ари аус абри аҩыза аҷыдарақәа амоуп, зны-зынла иухыччоит, алаф улырхуеит, бызҿу закәыи ҳәа. Анашьамҭа аҭара аан абри аҩыза агәырҕьаратә ҭагылазаашьа ахьыҟаз даараӡа сгәы иаахәеит, аҭынчра аҧхьахә ашьаҭаркра европатәи аҭынчратә ақалақь аҿы", - илҳеит Нино Каландаришвили ажурналистцәа данрацәажәоз.

Лара лажәақәа рыла, Европа зехьынџьара афашизм аҵархара ианазгәарҭо, Жәыргьыҭ аҭынчра апремиа ашьаҭаркра асимволтә ҵакы амоуп.

Апремиа ашьаҭаркра иаҧшьазгаз, аҭынчратә активист Саломе Адамиа лҳәамҭала, иахьа аҭынчратә политикеи аҭынчмҩала аимакқәа рҭыҧқәҵареи Жәыргьыҭынтә ҳалацәажәоит, уи иаҵанакуа рацәоуп. Акыршықәса рыҩнуҵҟа ари амуниципалитет, аимак аҭыҧқәҵара ахырхарҭала, абжьацәажәаратә роль нанагӡоит.

"Ҳпланқәа дууп. Кавказ арегион аҿы адгылареи ацхыраареи зҭаху рацәаҩуп. Жәыргьыҭ, иҵабыргны, алшара ду амоуп аҭынчра ахсаалаҿы иазгәаҭазарцаз, избанзар ари ақалақь иахьа ҳазлацәажәо аидеиа еснагь иақәныҟәон, ҳаҧхьҟагьы иақәныҟәоит", - илҳәеит Саломе Адамиа.

Аинаалареи атәылауаҩратә аиҟарареи рызҵаарақәа рзы аҳәынҭқарратә министр Қеҭеван Цихелашвили ишазгәалҭаз ала, аҭынчра ахьчара иазку, аҭынчра аҵакы аазырҧшуа, импыҵахалоу аҵакырадгьылқәа рҿы иҟоу аиашамра иаҿагыло аинициативақәа зегьы еснагь ирыдгылоит.

"Агәра ганы сыҟоуп, аихатә ҭелқәа хымҧада ишеилабго, избанзар уи ауаҩы иҧырхагоуп, жәларбжьратә зин мацара акәымкәа, аҧсабара азакәангьы иаҿагылоит", - илҳәеит аминистр.

Лара аиааирагаҩцәа асимволтә ҳамҭа рылҭеит, аишәа иқәыргылатәу асувенир, Агәазыҳәара аҵла. Ишылҳәаз ала, лхатә гәазыҳәара ари аҵла иадҿалҳәалахьеит – ҭынч Қырҭтәыла аидҵара, егьырҭ агәазыҳәарақәа аиааирагаҩы лхала аҵла иадҿалҳәалааит.

Аминистр лажәақәа рыла, Берта Фон Зиутнер лажәақәа - "Абџьар иаҧыргатәуп", Жәыргьыҭынтә реиҭаҳәара иаҵанакуа рацәоуп, избанзар, араантәи километрқәак рышьҭахь ампыҵахалара инагӡоит, ауаа ааныркылоит, ауаа рацәа рыҩныҟақәа рахь изыхынҳәуам.

Аиҧылара алахәылацәа ишырҳәаз ала, иарбан еимакызаалак, уи аҭыҧқәҵаразы аҭынчмҩа ада уаҳа даҽа мҩак иҟам. Ари апроцесс аҿы ақырҭуа аҳәынҭқарреи, апремиазы иқәгылаз ауааҧсыреи аиааирагаҩцәеи, егьырҭ активистцәеи рпозициа рыҧсахуам.
Берта Фон Зиутнер лыхьӡ зху апремиа есышықәсатәихоит. Сынтәа апремиазы бжьҩык акандидатцәа иқәгылан. Урҭ рҟынтәи ҩыџьа жәыргьыҭаа ракәын.

Ауснагӡатә Австриатәи ареспублика ацҳаражәҳәареи ақырҭуа агани русеицуреи Жәыргьыҭ амуниципалитет адгылареи ала еиҿкаан.

Апремиа ашьаҭаркра иаҧшьылгеит Жәыргьыҭ инхо Саломе Адамиа. Лара аҿартә инициативатә гәыҧ далоуп , аҭынчра активиступ. Ишылҳәаз ала, апремиа ашьаҭаркра зылыӡбаз амзызқәа иреиуп аҭынчра ашьақәыргылара апроцесс иалахәы ауаа рџьабаа аарҧшреи ахә ашьареи. Аҳамҭатә фонд 3 000 лари иаҟароуп.

Берта Фон Зиутнер раҧхьатәи ҧҳәысуп Альфред Нобель ипремиа алауреатс иҟалаз. Лара ари ахьӡ ланашьан 1905 шықәсазы. Австриатә шәҟәыҩҩы Гыртәыла аҵыхәтәантәи аҳҧҳәыс Екатерина Ҷавҷаваӡе лҩыза гәакьа лакәын, хәышықәса Жәыргьыҭ дынхон.
Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
Шәантәыла ашықәс аамҭақәа зегьы рзы иҧшӡоуп.
10:45 / 15.10.2019
Шәантәыла ашықәс аамҭақәа зегьы рзы иҧшӡоуп.
Жәыргьыҭ инхо Екатерине Ҧарулава, ҵыҧх, лмаҵурҭаҿы ауҭраҭых иалхны
ацукатқәа рыҟаҵара далагеит.
18:51 / 26.09.2019
Жәыргьыҭ инхо Екатерине Ҧарулава, ҵыҧх, лмаҵурҭаҿы ауҭраҭых иалхны ацукатқәа рыҟаҵара далагеит.
Қырҭтәыла Аҭоурыхтә паркқәа Европатә Реидгыла алахәылас иҟалеит.
10:07 / 21.09.2019
Қырҭтәыла Аҭоурыхтә паркқәа Европатә Реидгыла алахәылас иҟалеит.
Асоветтә репрессиақәа
Амультимедиa
Аботаникатә баҳча аартранӡа мызкы шагу [авидео]
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаҧысуеит
Голландиатәи ашьынка арҧхарҭа Жәыргьыҭ [афото]
Жәыргьыҭ, Цаишьи ақыҭаҿ 65 шықәса зхыҵуа Гено Асаҭиани
Европа амшқәа Жәыргьыҭ ақалақь аҿы  [афото]
Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла аокругтә администрациа аҧхьа аҿар,
Ацирк агыгшәыгқәа рыда - Жәыргьыҭ имҩаҧгаз акциа
Жәыргьыҭ, ацирктә гыгшәыгқәа рыдгыларатә акциа мҩаҧысит.
Алилачақь зну апаскақәа [афото]
Аишәа иқәгылоуп ашәыгахьшьыгақәа рыла иҭәу абанка,