Ажәaбжь ҿыцқәa
Аҧсны афымцала аиқәыршәара атәыла ихьыҧшым интересуп - аекономика аминистр
FaceBook Twitter
E-mail Print
Ҳаҕа акырӡа иҽазишәит, аха ҳара аенергетика аусхкы аҿы аҵакырадгьылтә акзаара ихьчаны иҳамоуп ҳәа ҳҳәар ҳалшоит, - илҳәеит визитла Гыртәыла иаҭааз аекономикеи иҭышәынтәалоу аҿиареи рминистр Наҭиа Ҭурнава ажурналистцәа илырҭаз азҵаара аҭак аныҟалҵоз. Лара ишылҳәаз ала, иахьазы "ИгрыГес" мацароуп ақырҭуааи аҧсуааи еидызкыло.

Аминистр лҳәамҭала, Аҧсны афымцала аиқәыршәара Қырҭтәыла ихьыҧшым интересуп, аполитикатә мзызқәа рзы ари атема ахархәара ҟалом.

"Аҧсны ИгрыГЕс аҟынтә афымца зраҳҭо амзызқәа ирызкны иҵакыдоу, шьаҭа зҵам аверсиақәа ирыдҳәаланы исҳәар сҭахуп. Ингурварднили аӡкыра ҳмилаҭтә беиароуп. Акыршықәса рыҩнуҵҟа Қырҭтәыла иахьынӡанаӡааӡо, Аҧсныгьы, ИгрыГЕс аҟынтә афымца аиуеит. Иахьагьы убасҵәҟьоуп ишыҟоу", - илҳәеит Наҭиа Ҭурнава.

Аминистр ишазгәалҭаз ала, аполитикатә дебатқәа рҿы аӡәы ҧырхагак изаагара амзызла ари азҵаареи атәыла ихьыҧшым аинтереси ахархәара ҟалом.

"Ҳаҕа заҵә иоуп уи зҭаху, ҳара уи ҳзақәшаҳаҭхом", - илҳәеит аминистр.
Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
Иахьа Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳча иҧшшәылоу аҧсыӡқәа ҳамҭас
арҭеит.
20:50 / 22.05.2020
Иахьа Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳча иҧшшәылоу аҧсыӡқәа ҳамҭас арҭеит.
Урыстәыла ала импыҵахалоу Аҧсны аруаа Хурча-Набакеви ампыҵахалатә
20:41 / 22.05.2020
Урыстәыла ала импыҵахалоу Аҧсны аруаа Хурча-Набакеви ампыҵахалатә
„Маргалур нинаш асоциациа“ [Агыруа бызшәа ассоциациа] агыруа
бызшәала раҧхьатәи ажурнал
11:11 / 13.05.2020
„Маргалур нинаш асоциациа“ [Агыруа бызшәа ассоциациа] агыруа бызшәала раҧхьатәи ажурнал
Амультимедиa
Жәыргьыҭтәи афермер апандемиа аан ашәҭқәа шиҭиуа [афото]
Хышықәса ҵуеит афермер Леван Берулава, агазаниа, петуниа,
Алакә афырхацәа аниматорцәа рҭаацәара аҟынтә
Раҧхьаӡа акәны абгахәыҷы аформа ҟаиҵеит иӡҕаб хәыҷы ашьыжьқәгылара
Ақырҭуа ашә ажәытәтәи аҿыци ахкқәа Жәыргьыҭтәи ацәыргақәҵаҿы  [афото]
Апырпыл злоу ашә, еиуеиҧшм ахәсқәа рыла иҟаҵоу ашә, саҧерави иӡаашьу
Аботаникатә баҳча аартранӡа мызкы шагу [авидео]
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа
Голландиатәи ашьынка арҧхарҭа Жәыргьыҭ [афото]
Жәыргьыҭ, Цаишьи ақыҭаҿ 65 шықәса зхыҵуа Гено Асаҭиани