Ажәaбжь ҿыцқәa
Звиад Гамсахурдиа ихьӡ зхырҵо абиблиотека Дадианиаа ргәара ааигәара идыргылоит
FaceBook Twitter
E-mail Print
Раҧхьатәи ахада ихьӡ зхырҵо аҿартә центри абиблиотекеи рыргылара апроекттә документациа аиқәыршәаразы, амуниципалтә аҿиара ацентр атендер мҩаҧнагоит.

Апроект 203 нызқь 815 лари иаҧсоуп. Ари ацентр аҩбатәи аҳәынҭқарратә школ авара, ҧасатәи ахәыҷбаҳча аҵакырадгьыл аҿы идыргылоит. Иахьазы уаҟа игылоу ахыбра иқәыргоит, аргылара апроект ахиаалара аан хымҧада иазҧхьагәаҭазароуп апроект ҿыц Екатерина Ҷавҷаваӡеи Никои рханқәа рархитектура ианааларатәы ишыҟаҵатәу. Уи адагьы, ахыбра ҿыц аҩаӡара абарҭ ҩ хыбрак рыҩаӡара еиҳамзар бзиоуп.

Апроекттә документациа инақәыршәаны, иаку ақәыҧшылараҿы еиҿыркаауеит аҿартә центри абиблиотекеи, уаҟа ауааҧсыра ҳаамҭазтәи абиблиотекеи азкызаара рацәа змоу ақәыҧшылареи рхы иадырхәар рылшоит. Иара убас, рхатә идеиақәа рцәыргареи аҿыцҧшьграқәа раларҵәареи азыҳәан алшара роуеит.

Ахыбраҿы зхы иамыхәо ауааҧсыра ирзыманшәалоу аҭагылазаашьақәа зегьы еиқәыршәазаауеит. Иара убас, зыӡбахәы ҳәоу ахыбраҿы еиҿыркаауеит атуризм аинформациатә центри акаҳуажәырҭеи. Атуристцәа Дадианиаа рхан абара рылшратәы, ари аҭыҧ аҿы абарҵагьы ҟарҵар ҟалап. Иара убас, ахәыҷқәа рзы ақәыҧшылара ҷыда еиҿыркаауеит, уаҟа иҟалоит агәырҿыхаратә зонеи, ашәҟәаҧхьаратә кәакьи, аинтерактивтә аҵара иазку ауадеи.

Уи адагьы, уаҟа еиҿыркаауеит ацәыргақәҵатә қәыҧшылареи, амедиатекеи, абиблиотека архиви, административтә қәыҧшылареи. Аргыларатә усурақәа ианалаго, аҧара шаҟа рыларҵо макьана идырым. Амуниципалтә аҿиара афонд аҿы ишҳарҳәаз ала, абри зегьы еилыркаауеит апроект анеиқәдыршәалак ашьҭахь.

Жәыргьыҭ Звиад Гамсахурдиа ихьӡала абиблиотека дыргылараны ишыҟоу атәы Аҧыза-министр Мамука Бахтаӡе ааицҳаит хәажәкыразы имҩаҧигаз абрифинг аҿы.

Аханатә, аҩбатәи ашкол авара иҟоу ахәыҷбаҳча ахыбра дырҽеир рҭахын, аха аусура ианалага, ахыбра ашьаҭа шыҕәәҕамыз еилыркааит, арҕәҕәаратә усурақәа мацара рымҩаҧгара иазхомызт. Нас ишеилкаахаз ала, ари аҭыҧ аҿы абаҳча дыргылом.
Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
Аҧсни Гыртәылеи еимыздо ацҳаҿы уаҩ ишимбац ала ҭынчроуп.
13:36 / 03.06.2020
Аҧсни Гыртәылеи еимыздо ацҳаҿы уаҩ ишимбац ала ҭынчроуп.
Азакәанҧҵаратә дырраҭара инақәыршәаны, ашьауҕатә закәанеидкыла
аҧсахрақәа алагалоуп,
11:46 / 31.05.2020
Азакәанҧҵаратә дырраҭара инақәыршәаны, ашьауҕатә закәанеидкыла аҧсахрақәа алагалоуп,
Иахьа Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳча иҧшшәылоу аҧсыӡқәа ҳамҭас
арҭеит.
20:50 / 22.05.2020
Иахьа Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳча иҧшшәылоу аҧсыӡқәа ҳамҭас арҭеит.
Амультимедиa
Жәыргьыҭтәи афермер апандемиа аан ашәҭқәа шиҭиуа [афото]
Хышықәса ҵуеит афермер Леван Берулава, агазаниа, петуниа,
Алакә афырхацәа аниматорцәа рҭаацәара аҟынтә
Раҧхьаӡа акәны абгахәыҷы аформа ҟаиҵеит иӡҕаб хәыҷы ашьыжьқәгылара
Ақырҭуа ашә ажәытәтәи аҿыци ахкқәа Жәыргьыҭтәи ацәыргақәҵаҿы  [афото]
Апырпыл злоу ашә, еиуеиҧшм ахәсқәа рыла иҟаҵоу ашә, саҧерави иӡаашьу
Аботаникатә баҳча аартранӡа мызкы шагу [авидео]
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа
Голландиатәи ашьынка арҧхарҭа Жәыргьыҭ [афото]
Жәыргьыҭ, Цаишьи ақыҭаҿ 65 шықәса зхыҵуа Гено Асаҭиани