Ажәaбжь ҿыцқәa
Звиад Гамсахурдиа ихьӡ зхырҵо абиблиотека Дадианиаа ргәара ааигәара идыргылоит
FaceBook Twitter
E-mail Print
Раҧхьатәи ахада ихьӡ зхырҵо аҿартә центри абиблиотекеи рыргылара апроекттә документациа аиқәыршәаразы, амуниципалтә аҿиара ацентр атендер мҩаҧнагоит.

Апроект 203 нызқь 815 лари иаҧсоуп. Ари ацентр аҩбатәи аҳәынҭқарратә школ авара, ҧасатәи ахәыҷбаҳча аҵакырадгьыл аҿы идыргылоит. Иахьазы уаҟа игылоу ахыбра иқәыргоит, аргылара апроект ахиаалара аан хымҧада иазҧхьагәаҭазароуп апроект ҿыц Екатерина Ҷавҷаваӡеи Никои рханқәа рархитектура ианааларатәы ишыҟаҵатәу. Уи адагьы, ахыбра ҿыц аҩаӡара абарҭ ҩ хыбрак рыҩаӡара еиҳамзар бзиоуп.

Апроекттә документациа инақәыршәаны, иаку ақәыҧшылараҿы еиҿыркаауеит аҿартә центри абиблиотекеи, уаҟа ауааҧсыра ҳаамҭазтәи абиблиотекеи азкызаара рацәа змоу ақәыҧшылареи рхы иадырхәар рылшоит. Иара убас, рхатә идеиақәа рцәыргареи аҿыцҧшьграқәа раларҵәареи азыҳәан алшара роуеит.

Ахыбраҿы зхы иамыхәо ауааҧсыра ирзыманшәалоу аҭагылазаашьақәа зегьы еиқәыршәазаауеит. Иара убас, зыӡбахәы ҳәоу ахыбраҿы еиҿыркаауеит атуризм аинформациатә центри акаҳуажәырҭеи. Атуристцәа Дадианиаа рхан абара рылшратәы, ари аҭыҧ аҿы абарҵагьы ҟарҵар ҟалап. Иара убас, ахәыҷқәа рзы ақәыҧшылара ҷыда еиҿыркаауеит, уаҟа иҟалоит агәырҿыхаратә зонеи, ашәҟәаҧхьаратә кәакьи, аинтерактивтә аҵара иазку ауадеи.

Уи адагьы, уаҟа еиҿыркаауеит ацәыргақәҵатә қәыҧшылареи, амедиатекеи, абиблиотека архиви, административтә қәыҧшылареи. Аргыларатә усурақәа ианалаго, аҧара шаҟа рыларҵо макьана идырым. Амуниципалтә аҿиара афонд аҿы ишҳарҳәаз ала, абри зегьы еилыркаауеит апроект анеиқәдыршәалак ашьҭахь.

Жәыргьыҭ Звиад Гамсахурдиа ихьӡала абиблиотека дыргылараны ишыҟоу атәы Аҧыза-министр Мамука Бахтаӡе ааицҳаит хәажәкыразы имҩаҧигаз абрифинг аҿы.

Аханатә, аҩбатәи ашкол авара иҟоу ахәыҷбаҳча ахыбра дырҽеир рҭахын, аха аусура ианалага, ахыбра ашьаҭа шыҕәәҕамыз еилыркааит, арҕәҕәаратә усурақәа мацара рымҩаҧгара иазхомызт. Нас ишеилкаахаз ала, ари аҭыҧ аҿы абаҳча дыргылом.
Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
Еиҭашьақәыргылоу Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы иҟоу иҧсабаратәым
10:25 / 12.11.2019
Еиҭашьақәыргылоу Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы иҟоу иҧсабаратәым
Импыҵaхaлоу Аҧсны aҵaкырaдгьыл aҿы aцитрусқәеи aфеихои aҭaaреи,
10:16 / 08.11.2019
Импыҵaхaлоу Аҧсны aҵaкырaдгьыл aҿы aцитрусқәеи aфеихои aҭaaреи,
Қырҭтәылa aиҳaбырa иҟaрҵaз aқәҵaрa aлa, aибaшьрa aaн хaбaрдa иӡыз
aуaa рыҧшaaреи
10:20 / 29.10.2019
Қырҭтәылa aиҳaбырa иҟaрҵaз aқәҵaрa aлa, aибaшьрa aaн хaбaрдa иӡыз aуaa рыҧшaaреи
Америкa aцҳaрaжәҳәaҩ инaпынҵaқәa нaзыгӡо Елизaбед Руд Шәaнтәылa
дыҟaн.
11:19 / 23.10.2019
Америкa aцҳaрaжәҳәaҩ инaпынҵaқәa нaзыгӡо Елизaбед Руд Шәaнтәылa дыҟaн.
Асоветтә репрессиақәа
Амультимедиa
Аботаникатә баҳча аартранӡа мызкы шагу [авидео]
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаҧысуеит
Голландиатәи ашьынка арҧхарҭа Жәыргьыҭ [афото]
Жәыргьыҭ, Цаишьи ақыҭаҿ 65 шықәса зхыҵуа Гено Асаҭиани
Европа амшқәа Жәыргьыҭ ақалақь аҿы  [афото]
Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла аокругтә администрациа аҧхьа аҿар,
Ацирк агыгшәыгқәа рыда - Жәыргьыҭ имҩаҧгаз акциа
Жәыргьыҭ, ацирктә гыгшәыгқәа рыдгыларатә акциа мҩаҧысит.
Алилачақь зну апаскақәа [афото]
Аишәа иқәгылоуп ашәыгахьшьыгақәа рыла иҭәу абанка,