Ажәaбжь ҿыцқәa
Амуниципалтә автобус Игры ацҳанӡа ицоит
FaceBook Twitter
E-mail Print
Апассаџьырцәа Игры ацҳанӡа, аполициа аҧыҧшырҭанӡа амуниципалтә автобус ала инеир рылшоит. Автобус бжьарҵеит амуниципалитет ашҟа аҿыц транспорт иаҵәа ианнарга ашьҭахь. Уаанӡа амуниципалтә автобус ацҳанӡа инеиӡомызт. Хаҭалатәи амикроавтобусқәа мацара иныҟәон. Жәыргьыҭ ахадараҿы ишырҳәаз ала, автобус аамҭала акәӡам ишныҟәо, уажәшьҭарнахыс атәылауаа Игры ацҳанӡа автобусла инеир рылшоит. Аныҟәара 70 ҭеҭри иаҧсоуп.

Амуниципалтә транспорт адиректор Бадри Немсаӡе "Лаивпресс" акорреспондент ишлеиҳәаз ала, актәи ареис аихамҩатә вокзал аҟынтә асааҭ 08:00 рзы идәықәлоит. Анеҩстәи ареисқәа асааҭ 11-еи, 2-еи, 5-еи рзы идәықәлоит. Игры ацҳантә автобус дәықәлоит асааҭ 08:30 рзы, анеҩс - асааҭ 11:30-и, хҧа рыбжеи, фба рыбжеи азы.

"Уи аамҭалоуп. Раҧхьатәи аетап азы аҧыҧшырҭаҿ иаангылоит. Аха ауаа ишырзыманшәалоу ала, иаҳа ацҳа иазааигәаны инаҳгар ҳҭахуп. Аҩбатәи ҳҧыҧшырҭа ахьыҟоу аҭыҧ аҟынӡа инеиратәы иҟаҳҵар ҳҭахуп. Амаршруткақәа 2 лари иаҧсоуп. Ари 70 ҭеҭри иаҧсоуп. Сара иахьагьы Гега сиацәажәеит. Афинансыркразы аҧара еизаагар ҳҭахуп", - иҳәеит Бадри Немсаӡе. Жәыргьыҭ автобус ҿыцқәа наргеит лаҵара 4 рзы.
Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
Аҧсни Гыртәылеи еимыздо ацҳаҿы уаҩ ишимбац ала ҭынчроуп.
13:36 / 03.06.2020
Аҧсни Гыртәылеи еимыздо ацҳаҿы уаҩ ишимбац ала ҭынчроуп.
Азакәанҧҵаратә дырраҭара инақәыршәаны, ашьауҕатә закәанеидкыла
аҧсахрақәа алагалоуп,
11:46 / 31.05.2020
Азакәанҧҵаратә дырраҭара инақәыршәаны, ашьауҕатә закәанеидкыла аҧсахрақәа алагалоуп,
Иахьа Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳча иҧшшәылоу аҧсыӡқәа ҳамҭас
арҭеит.
20:50 / 22.05.2020
Иахьа Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳча иҧшшәылоу аҧсыӡқәа ҳамҭас арҭеит.
Амультимедиa
Жәыргьыҭтәи афермер апандемиа аан ашәҭқәа шиҭиуа [афото]
Хышықәса ҵуеит афермер Леван Берулава, агазаниа, петуниа,
Алакә афырхацәа аниматорцәа рҭаацәара аҟынтә
Раҧхьаӡа акәны абгахәыҷы аформа ҟаиҵеит иӡҕаб хәыҷы ашьыжьқәгылара
Ақырҭуа ашә ажәытәтәи аҿыци ахкқәа Жәыргьыҭтәи ацәыргақәҵаҿы  [афото]
Апырпыл злоу ашә, еиуеиҧшм ахәсқәа рыла иҟаҵоу ашә, саҧерави иӡаашьу
Аботаникатә баҳча аартранӡа мызкы шагу [авидео]
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа
Голландиатәи ашьынка арҧхарҭа Жәыргьыҭ [афото]
Жәыргьыҭ, Цаишьи ақыҭаҿ 65 шықәса зхыҵуа Гено Асаҭиани