Ажәaбжь ҿыцқәa
Амуниципалтә автобус Игры ацҳанӡа ицоит
FaceBook Twitter
E-mail Print
Апассаџьырцәа Игры ацҳанӡа, аполициа аҧыҧшырҭанӡа амуниципалтә автобус ала инеир рылшоит. Автобус бжьарҵеит амуниципалитет ашҟа аҿыц транспорт иаҵәа ианнарга ашьҭахь. Уаанӡа амуниципалтә автобус ацҳанӡа инеиӡомызт. Хаҭалатәи амикроавтобусқәа мацара иныҟәон. Жәыргьыҭ ахадараҿы ишырҳәаз ала, автобус аамҭала акәӡам ишныҟәо, уажәшьҭарнахыс атәылауаа Игры ацҳанӡа автобусла инеир рылшоит. Аныҟәара 70 ҭеҭри иаҧсоуп.

Амуниципалтә транспорт адиректор Бадри Немсаӡе "Лаивпресс" акорреспондент ишлеиҳәаз ала, актәи ареис аихамҩатә вокзал аҟынтә асааҭ 08:00 рзы идәықәлоит. Анеҩстәи ареисқәа асааҭ 11-еи, 2-еи, 5-еи рзы идәықәлоит. Игры ацҳантә автобус дәықәлоит асааҭ 08:30 рзы, анеҩс - асааҭ 11:30-и, хҧа рыбжеи, фба рыбжеи азы.

"Уи аамҭалоуп. Раҧхьатәи аетап азы аҧыҧшырҭаҿ иаангылоит. Аха ауаа ишырзыманшәалоу ала, иаҳа ацҳа иазааигәаны инаҳгар ҳҭахуп. Аҩбатәи ҳҧыҧшырҭа ахьыҟоу аҭыҧ аҟынӡа инеиратәы иҟаҳҵар ҳҭахуп. Амаршруткақәа 2 лари иаҧсоуп. Ари 70 ҭеҭри иаҧсоуп. Сара иахьагьы Гега сиацәажәеит. Афинансыркразы аҧара еизаагар ҳҭахуп", - иҳәеит Бадри Немсаӡе. Жәыргьыҭ автобус ҿыцқәа наргеит лаҵара 4 рзы.
Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
Гыртәыла Колхидатәи апарк дыргылараны иҟоуп,
00:58 / 17.01.2020
Гыртәыла Колхидатәи апарк дыргылараны иҟоуп,
Қырҭтәылa иҟоу Австриa aцҳaрaжәҳәaҩ Арaд Бенко асоциалтә аҳа Твитер
аҿы Шәaнтәылa ашьхара иазкҩы иҩит.
14:55 / 07.01.2020
Қырҭтәылa иҟоу Австриa aцҳaрaжәҳәaҩ Арaд Бенко асоциалтә аҳа Твитер аҿы Шәaнтәылa ашьхара иазкҩы иҩит.
Жәыргьыҭ ахадара ахыбра аҧхьа асоциалтә шьқьаҧ дыргылеит,
11:27 / 27.12.2019
Жәыргьыҭ ахадара ахыбра аҧхьа асоциалтә шьқьаҧ дыргылеит,
Асоветтә репрессиақәа
Амультимедиa
Ақырҭуа ашә ажәытәтәи аҿыци ахкқәа Жәыргьыҭтәи ацәыргақәҵаҿы  [афото]
Апырпыл злоу ашә, еиуеиҧшм ахәсқәа рыла иҟаҵоу ашә, саҧерави иӡаашьу ашә,
Аботаникатә баҳча аартранӡа мызкы шагу [авидео]
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаҧысуеит
Голландиатәи ашьынка арҧхарҭа Жәыргьыҭ [афото]
Жәыргьыҭ, Цаишьи ақыҭаҿ 65 шықәса зхыҵуа Гено Асаҭиани
Европа амшқәа Жәыргьыҭ ақалақь аҿы  [афото]
Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла аокругтә администрациа аҧхьа аҿар,
Ацирк агыгшәыгқәа рыда - Жәыргьыҭ имҩаҧгаз акциа
Жәыргьыҭ, ацирктә гыгшәыгқәа рыдгыларатә акциа мҩаҧысит.