Ажәaбжь ҿыцқәa
Жәыргьыҭ иеиҭаҵуа акинотеатр еиҿыркаауеит
FaceBook Twitter
E-mail Print
Жәыргьыҭ, адәахьы, акинотеатр еиҿыркаараны иҟоуп. Аҭыҧантәи ахадара атендер иазкны ажәлар ирыларҳәахьеит. Апроектори апроектор аекрани раахәаразы 5330 лари аҭахуп.

Ахадараҿы иҟоу аҿар русқәеи агендертә усқәеи рыҟәша аиҳабы Давиҭ Шамаҭава "Лаивпресс" акорреспондент ишлеиҳәаз ала, иеиҭаҵуа акинотеатр дыргылоит Дадианиаа рхан иаҧну ашҭа иаҵәа аҿы. Ҧыҭраамҭак ашьҭахь, аботаникатә баҳча анаадыртлак, уаагьы еиҿыркаар ҟалап.

Аҿар ринициативала, иаарту акинотеатр Жәыргьыҭ ақыҭақәа рахьгьы инаргоит, мызкала ҩынтә, заанаҵы иалху амш азы. Афильмқәагьы аҿар роуп иалызхуа.

Давиҭ Шамаҭава иажәақәа рыла, аҭыҧантәи ауааҧсыра комфортла акино иахәаҧшырц азыҳәан, хара имгакәа даҽа тендеркгьы мҩаҧыргараны иҟоуп, 6 нызқь лари рыхә 50 цыра апуфикқәа раахәаразы.

"Ақалақь аҿы макьана акинотеатр ҳамам. Убри аҟынтә, аҿар ианырҭахха, иаарту иеиҭаҵуа акинотеатр иааҳхәарц ҳаӡбеит, ауаа зегьы акино абара рылшаратәы", - иҳәеит ахадара ахаҭарнак.

Иара иҳәамҭала, акинотеатр аусура иалагоит нанҳәа 20 рзы, анеҩс, амш зеиҧшрахо инақәыршәаны, жьҭаара анҵәамҭанӡа ауаа афильмқәа ддырбоит.
Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
Еиҭашьақәыргылоу Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы иҟоу иҧсабаратәым
10:25 / 12.11.2019
Еиҭашьақәыргылоу Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы иҟоу иҧсабаратәым
Импыҵaхaлоу Аҧсны aҵaкырaдгьыл aҿы aцитрусқәеи aфеихои aҭaaреи,
10:16 / 08.11.2019
Импыҵaхaлоу Аҧсны aҵaкырaдгьыл aҿы aцитрусқәеи aфеихои aҭaaреи,
Қырҭтәылa aиҳaбырa иҟaрҵaз aқәҵaрa aлa, aибaшьрa aaн хaбaрдa иӡыз
aуaa рыҧшaaреи
10:20 / 29.10.2019
Қырҭтәылa aиҳaбырa иҟaрҵaз aқәҵaрa aлa, aибaшьрa aaн хaбaрдa иӡыз aуaa рыҧшaaреи
Америкa aцҳaрaжәҳәaҩ инaпынҵaқәa нaзыгӡо Елизaбед Руд Шәaнтәылa
дыҟaн.
11:19 / 23.10.2019
Америкa aцҳaрaжәҳәaҩ инaпынҵaқәa нaзыгӡо Елизaбед Руд Шәaнтәылa дыҟaн.
Асоветтә репрессиақәа
Амультимедиa
Аботаникатә баҳча аартранӡа мызкы шагу [авидео]
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаҧысуеит
Голландиатәи ашьынка арҧхарҭа Жәыргьыҭ [афото]
Жәыргьыҭ, Цаишьи ақыҭаҿ 65 шықәса зхыҵуа Гено Асаҭиани
Европа амшқәа Жәыргьыҭ ақалақь аҿы  [афото]
Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла аокругтә администрациа аҧхьа аҿар,
Ацирк агыгшәыгқәа рыда - Жәыргьыҭ имҩаҧгаз акциа
Жәыргьыҭ, ацирктә гыгшәыгқәа рыдгыларатә акциа мҩаҧысит.
Алилачақь зну апаскақәа [афото]
Аишәа иқәгылоуп ашәыгахьшьыгақәа рыла иҭәу абанка,