Ажәaбжь ҿыцқәa
Руслан Абашиӡе Жәыргьыҭ инхо ахҵәацәа дырҧылеит
FaceBook Twitter
E-mail Print
Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра ахантәаҩы инапынҵақәа назгӡо Руслан Абашиӡеи, Жәыргьыҭ аҟны еиланхо ахҵәацәа, Аҧсны иқәҵыз ауаа дырҧылеит, урҭ ирымоу аҧсҭазаареи, рыуадаҩрақәеи еиликааит. Араҟа инхо ауаа рынхарҭақәа реиқәыршәареи , аинфраструктура аиҽкаареи иаҳәеит, ахантәаҩы урҭ иақәиргәыҕит излаилшо ала зегьы шеиҿикаауа ала.

Аиҳабыра ахантәаҩы далацәажәеит аџьауси, агәабзиареи, социалла ахьчареи аминистрра аҟны еиҿкаау аинформациатә гәыҧ атәы, урҭ рзы ахадара змоу азҵаарақәа уахь инарышьҭларц азы.
Аиылара ақалақь амер Гьаргь Шенгелиеи, Жәыргьыҭ амажоритартә адепутат Мераб Қвараиеи аиҳабыра ахаҭарнакцәеи алахәын.
Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
Еиҭашьақәыргылоу Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы иҟоу иҧсабаратәым
10:25 / 12.11.2019
Еиҭашьақәыргылоу Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы иҟоу иҧсабаратәым
Импыҵaхaлоу Аҧсны aҵaкырaдгьыл aҿы aцитрусқәеи aфеихои aҭaaреи,
10:16 / 08.11.2019
Импыҵaхaлоу Аҧсны aҵaкырaдгьыл aҿы aцитрусқәеи aфеихои aҭaaреи,
Қырҭтәылa aиҳaбырa иҟaрҵaз aқәҵaрa aлa, aибaшьрa aaн хaбaрдa иӡыз
aуaa рыҧшaaреи
10:20 / 29.10.2019
Қырҭтәылa aиҳaбырa иҟaрҵaз aқәҵaрa aлa, aибaшьрa aaн хaбaрдa иӡыз aуaa рыҧшaaреи
Америкa aцҳaрaжәҳәaҩ инaпынҵaқәa нaзыгӡо Елизaбед Руд Шәaнтәылa
дыҟaн.
11:19 / 23.10.2019
Америкa aцҳaрaжәҳәaҩ инaпынҵaқәa нaзыгӡо Елизaбед Руд Шәaнтәылa дыҟaн.
Асоветтә репрессиақәа
Амультимедиa
Аботаникатә баҳча аартранӡа мызкы шагу [авидео]
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаҧысуеит
Голландиатәи ашьынка арҧхарҭа Жәыргьыҭ [афото]
Жәыргьыҭ, Цаишьи ақыҭаҿ 65 шықәса зхыҵуа Гено Асаҭиани
Европа амшқәа Жәыргьыҭ ақалақь аҿы  [афото]
Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла аокругтә администрациа аҧхьа аҿар,
Ацирк агыгшәыгқәа рыда - Жәыргьыҭ имҩаҧгаз акциа
Жәыргьыҭ, ацирктә гыгшәыгқәа рыдгыларатә акциа мҩаҧысит.
Алилачақь зну апаскақәа [афото]
Аишәа иқәгылоуп ашәыгахьшьыгақәа рыла иҭәу абанка,