Ажәaбжь ҿыцқәa
Ҧшшәыла иҩычоу Шәантәыла
Шәантәыла ашықәс аамҭақәа зегьы рзы иҧшӡоуп. Аха, ҷыдала улаҧш адхалоит ҭагалан, усҟан ашьхақәеи адәқәеи еиуеиҧшым аҧштәқәа рхылоит. Ишәыдаагалоит афотоҭыхҩы Роман Ҭолордава Шәантәыла иҭихыз быжь-фотоҭыхымҭак.