Ажәaбжь ҿыцқәa
Жәыргьыҭ колхидатәи аҩы афестиваль мҩаҧысит [афото]
FaceBook Twitter
E-mail Print
Жәыргьыҭ ақырҭуа аҩы афестиваль "Диа" имҩаҧысит. Ауснагӡатә аҿы ицәырган колхидатәи ажьхкқәа ирылху аалыҵ. Атәыла еиуеиҧшым акәакьқәа рҟынтәи анаплакҩцәа, афестиваль рхы аладыхәырц азыҳәан, раалыҵ рыманы Жәыргьыҭ инеит. Анаплакҩцәа ишырҳәаз ала, колхидатәи аҩы, европатәи аџьармыкьа аҿгьы ақәҿиара ду аиур ауеит.

Дара "Лаивпресс" акорреспондент ишларҳәаз ала, еиуеиҧшым аҩаӡарақәа рҿы ақәҿира роун, уажәшьҭа, рҩы европатәи аџьармыкьашҟа анагаразы рҽазыҟарҵоит. Дара ражәақәа рыла, колхидатәи аҩы агьама ҷыда амоуп, уи иашаны иҟаҵазар, хымҧада европатәи ахархәаҩцәагьы иргәаҧхоит. Анаплакҩцәа ргәаанагарала, аҩны иҟаҵоу аҩы, аоргантә био аалыҵ зегьы иреиҕьуп. Афестиваль иаҭааз асасцәа аҩы агьама рбеит.

Аҩы ацәыргақәҵа инаваргыланы, афестиваль аҿы иҵегьы имаҷымкәа ақәыҧшыларақәа еиҿкаан. Урҭ иреиуп ашә акәакь, уаҟа ицәырган ирхашҭхьоу ашәхкқәа.Урҭ еиуеиҧшым арегионқәа рҟынтәи иааргеит. Иара убас, еиҿкаан агроқәыҧшылареи, акулинариатә мастеркласс азы ақәыҧшылареи, ачаи ақәыҧшылареи.

Аҧсны иҟаҵоу еиуеиҧшым аалыҵ - аҧсуа аҩи, ачаи, ацхеи, ауаткеи, ахаатәқәеи хазы кәакьк азыркит.

Ауснагӡатә аҿы ицәырган ацхеи, ахаатәқәеи, анаплыхқәеи, аксессуарқәеи. Еиуеиҧшым ансамбльқәа жәлар рашәақәа нарыгӡеит.

Ахәыҷқәа рзгьы ақәыҧшылара еиҿкаан, уаҟа ахәыҷқәа ргәы дырҿыҕьыр рылшон.

Афестиваль ихыркәшан абенд "Иелов" аконцерт ала. Ауснагӡатә еиҿкаан Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла аокругтә администрациа ала. Аҳәынҭқарра ахаҭарнак Давиҭ Ҧарцваниа ишиҳәаз ала, колхидатәи аҩи ақырҭуа наплакреи рӡыргара иазкыз ауснагӡатә есышықәса имҩаҧыргоит. Ауснагӡатә даҽа хықәкыкгьы амоуп – аҭыҧантәи анаплакҩцәа рыдгылара.
Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
Гыртәыла Колхидатәи апарк дыргылараны иҟоуп,
00:58 / 17.01.2020
Гыртәыла Колхидатәи апарк дыргылараны иҟоуп,
Қырҭтәылa иҟоу Австриa aцҳaрaжәҳәaҩ Арaд Бенко асоциалтә аҳа Твитер
аҿы Шәaнтәылa ашьхара иазкҩы иҩит.
14:55 / 07.01.2020
Қырҭтәылa иҟоу Австриa aцҳaрaжәҳәaҩ Арaд Бенко асоциалтә аҳа Твитер аҿы Шәaнтәылa ашьхара иазкҩы иҩит.
Жәыргьыҭ ахадара ахыбра аҧхьа асоциалтә шьқьаҧ дыргылеит,
11:27 / 27.12.2019
Жәыргьыҭ ахадара ахыбра аҧхьа асоциалтә шьқьаҧ дыргылеит,
Асоветтә репрессиақәа
Амультимедиa
Ақырҭуа ашә ажәытәтәи аҿыци ахкқәа Жәыргьыҭтәи ацәыргақәҵаҿы  [афото]
Апырпыл злоу ашә, еиуеиҧшм ахәсқәа рыла иҟаҵоу ашә, саҧерави иӡаашьу ашә,
Аботаникатә баҳча аартранӡа мызкы шагу [авидео]
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаҧысуеит
Голландиатәи ашьынка арҧхарҭа Жәыргьыҭ [афото]
Жәыргьыҭ, Цаишьи ақыҭаҿ 65 шықәса зхыҵуа Гено Асаҭиани
Европа амшқәа Жәыргьыҭ ақалақь аҿы  [афото]
Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла аокругтә администрациа аҧхьа аҿар,
Ацирк агыгшәыгқәа рыда - Жәыргьыҭ имҩаҧгаз акциа
Жәыргьыҭ, ацирктә гыгшәыгқәа рыдгыларатә акциа мҩаҧысит.