Ажәaбжь ҿыцқәa
Зықәра дуум ахацәа Егры ацҳаҿы аиҭаҵра азин рырҭом
FaceBook Twitter
E-mail Print
Гыртәылеи импыҵахалоу Аҧсни еимыздо агәаҭара-аужьҭратә пункт аҿы, Егры ацҳаҿы ишьақәыргылаз аҧкрақәа хәҭала иҧырхуп. Ампыҵахалатә цәаҳәа иахысыр рылшоит атәанчуааи иашьашәалоу адокуметқәа (аҧсуа паспорт, аформа аномер жәба, ма анхара азин зыршаҳаҭуа адокумент) змоу ауааҧсыреи. Аҳәаахьчаҩцәа зықәра дуум ахацәа ацҳа ахысра азин рырҭом.

Галтәи ареспондент „Лаивпресс“ акорреспондент ишлеиҳәаз ала, де-факто аиҳабыра абарҭ аҧкрақәа ианаҧырырхуа макьана идырым.

„Сара абжьааҧнеиҧш ацҳа сахысит, аха ахацәа уаҟа игылоуп. Арахь иаарышьҭуам“, - иҳәеит галтәи ареспондент.

Де-факто аиҳабыра Егры ацҳаҿы аҧкрақәа шьақәдыргылеит абҵара 22 рзы. Убри аҽны Аҟәа инцидентк ҟалеит. Егры ацҳа дыркаанӡа сааҭқәак раҧхьа, асааҭ 14:30 рзы, Аҟәа агәҭаны ҩыџьа ауааҧсыра ршьит. Ауаа ргәаанагарала, де-факто анапхгара ацҳа идыркит абри афакт амшала.

Аҧсуа медиаҿы аларҵәара змаз аинформациа инақәыршәаны, асабрадақәа зҿаз ахаҿқәа аресторан „Сан Ремо“ иҩналан, уаҟа итәаз ауаа автоматқәа рыла иреихсуа иалагеит, нас ибналеит. Ҩыџьа ахацәа иҭахеит, 4ҩык ахәрақәа роуит. Ахәрақәа зауз дреиуп аресторан аҿы аус зуаз ӡҕабк, уажәазы уи лҭагылазаашьа цәгьоуп, аҧсыҧ лага-ҩагаратә аппарат даҿакуп. Амедиаҿы ишаарыцҳаз ала, ихәыз егьырҭ хҩык хар рымамкәа иҟоуп.
Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
Сынтәa Гaли Ахaлгори рҟынтәи 360ҩык aбитуриентцәa Қaрҭтәи иреиҳaӡоу
aҵaрaиурҭaқәa
11:11 / 10.07.2020
Сынтәa Гaли Ахaлгори рҟынтәи 360ҩык aбитуриентцәa Қaрҭтәи иреиҳaӡоу aҵaрaиурҭaқәa
Нaнҳәaзы Анaклиa имҩaҧысуеит aелектронтә музыкa aфестивaль «Лиси
aиленд».
13:21 / 09.07.2020
Нaнҳәaзы Анaклиa имҩaҧысуеит aелектронтә музыкa aфестивaль «Лиси aиленд».
Импыҵaхaлоу aҵaкырaдгьылқәa ирықәынхо aбитуриентцәa Қырҭтәылa
иреиҳaӡоу
10:18 / 08.07.2020
Импыҵaхaлоу aҵaкырaдгьылқәa ирықәынхо aбитуриентцәa Қырҭтәылa иреиҳaӡоу
Аҧсни Гыртәылеи еимыздо ацҳаҿы уаҩ ишимбац ала ҭынчроуп.
13:36 / 03.06.2020
Аҧсни Гыртәылеи еимыздо ацҳаҿы уаҩ ишимбац ала ҭынчроуп.
Амультимедиa
Ишәҳaрдыруеит aботaникaтә бaҳчa иaхылaҧшуa aуaaҧсырa [aфото]
Аботaникaтә бaҳчa aaдыртуеит шьыжьымҭaн aсaaҭ 6 рзы, нaс aусзуҩцәa
Жәыргьыҭтәи афермер апандемиа аан ашәҭқәа шиҭиуа [афото]
Хышықәса ҵуеит афермер Леван Берулава, агазаниа, петуниа,
Алакә афырхацәа аниматорцәа рҭаацәара аҟынтә
Раҧхьаӡа акәны абгахәыҷы аформа ҟаиҵеит иӡҕаб хәыҷы ашьыжьқәгылара
Ақырҭуа ашә ажәытәтәи аҿыци ахкқәа Жәыргьыҭтәи ацәыргақәҵаҿы  [афото]
Апырпыл злоу ашә, еиуеиҧшм ахәсқәа рыла иҟаҵоу ашә, саҧерави иӡаашьу
Аботаникатә баҳча аартранӡа мызкы шагу [авидео]
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа