Ажәaбжь ҿыцқәa
Аҧсуа ҳамҭақәа колхидатәи аҩы афестиваль аҿы [афото]
FaceBook Twitter
E-mail Print
Жәыргьыҭ имҩаҧгаз колхидатәи аҩы афестиваль аҿы кәакьк Аҧсны иазкын. Абраҟа ицәырган импыҵахалоу аҵакырадгьыл аҟынтә иааргаз, алкоголь злоу арыжәтәқәа - ауаткеи хкыла еиуеиҧшым аҩқәеи. Иара убас, ицәырган аҧсуа чаи, аџьыкеи, аџьемқәеи, ацхеи, акомпотқәеи, аџьынџьыхәи, ашәыррҩеи.

Уи адагьы, атрадициатә аҧсуа аишәагьы дырхиеит. Аҧсуа аҧацхагьы дыргылеит.

Аҧснытәи автономтә республика ахәаахәҭра-ааглыхратә палата адиректор Гогита Ҭедораӡе "Лаивпресс" акорреспондент ишлеиҳәаз ала, абри зегьы Аҧснынтә ҳамҭас ирзаарышьҭит.

"Ҳара ҳполитика аинаалара ауп изызку. Убри аҟынтә, дара рҩыгьы цәыраагеит. Аҭынчра иазку асимволтә шьаҿоуп", - иҳәеит Гогита Ҭедораӡе.

Абҵара 24 рзы Жәыргьыҭ колхидатәи аҩы афестиваль мҩаҧысит. Ауснагӡатә аҿы ицәырган колхидатәи ажьхкқәа ирылху аалыҵ.

Иара убас, уаҟа хазы ицәырган лассы иуҧымло ашә ахкқәеи еиуеиҧшым ақыҭанхамҩатә аалыҵи.
Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
Гыртәыла Колхидатәи апарк дыргылараны иҟоуп,
00:58 / 17.01.2020
Гыртәыла Колхидатәи апарк дыргылараны иҟоуп,
Қырҭтәылa иҟоу Австриa aцҳaрaжәҳәaҩ Арaд Бенко асоциалтә аҳа Твитер
аҿы Шәaнтәылa ашьхара иазкҩы иҩит.
14:55 / 07.01.2020
Қырҭтәылa иҟоу Австриa aцҳaрaжәҳәaҩ Арaд Бенко асоциалтә аҳа Твитер аҿы Шәaнтәылa ашьхара иазкҩы иҩит.
Жәыргьыҭ ахадара ахыбра аҧхьа асоциалтә шьқьаҧ дыргылеит,
11:27 / 27.12.2019
Жәыргьыҭ ахадара ахыбра аҧхьа асоциалтә шьқьаҧ дыргылеит,
Асоветтә репрессиақәа
Амультимедиa
Ақырҭуа ашә ажәытәтәи аҿыци ахкқәа Жәыргьыҭтәи ацәыргақәҵаҿы  [афото]
Апырпыл злоу ашә, еиуеиҧшм ахәсқәа рыла иҟаҵоу ашә, саҧерави иӡаашьу ашә,
Аботаникатә баҳча аартранӡа мызкы шагу [авидео]
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаҧысуеит
Голландиатәи ашьынка арҧхарҭа Жәыргьыҭ [афото]
Жәыргьыҭ, Цаишьи ақыҭаҿ 65 шықәса зхыҵуа Гено Асаҭиани
Европа амшқәа Жәыргьыҭ ақалақь аҿы  [афото]
Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла аокругтә администрациа аҧхьа аҿар,
Ацирк агыгшәыгқәа рыда - Жәыргьыҭ имҩаҧгаз акциа
Жәыргьыҭ, ацирктә гыгшәыгқәа рыдгыларатә акциа мҩаҧысит.