Ажәaбжь ҿыцқәa
Аҧсуа ҳамҭақәа колхидатәи аҩы афестиваль аҿы [афото]
FaceBook Twitter
E-mail Print
Жәыргьыҭ имҩаҧгаз колхидатәи аҩы афестиваль аҿы кәакьк Аҧсны иазкын. Абраҟа ицәырган импыҵахалоу аҵакырадгьыл аҟынтә иааргаз, алкоголь злоу арыжәтәқәа - ауаткеи хкыла еиуеиҧшым аҩқәеи. Иара убас, ицәырган аҧсуа чаи, аџьыкеи, аџьемқәеи, ацхеи, акомпотқәеи, аџьынџьыхәи, ашәыррҩеи.

Уи адагьы, атрадициатә аҧсуа аишәагьы дырхиеит. Аҧсуа аҧацхагьы дыргылеит.

Аҧснытәи автономтә республика ахәаахәҭра-ааглыхратә палата адиректор Гогита Ҭедораӡе "Лаивпресс" акорреспондент ишлеиҳәаз ала, абри зегьы Аҧснынтә ҳамҭас ирзаарышьҭит.

"Ҳара ҳполитика аинаалара ауп изызку. Убри аҟынтә, дара рҩыгьы цәыраагеит. Аҭынчра иазку асимволтә шьаҿоуп", - иҳәеит Гогита Ҭедораӡе.

Абҵара 24 рзы Жәыргьыҭ колхидатәи аҩы афестиваль мҩаҧысит. Ауснагӡатә аҿы ицәырган колхидатәи ажьхкқәа ирылху аалыҵ.

Иара убас, уаҟа хазы ицәырган лассы иуҧымло ашә ахкқәеи еиуеиҧшым ақыҭанхамҩатә аалыҵи.
Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
Сынтәa Гaли Ахaлгори рҟынтәи 360ҩык aбитуриентцәa Қaрҭтәи иреиҳaӡоу
aҵaрaиурҭaқәa
11:11 / 10.07.2020
Сынтәa Гaли Ахaлгори рҟынтәи 360ҩык aбитуриентцәa Қaрҭтәи иреиҳaӡоу aҵaрaиурҭaқәa
Нaнҳәaзы Анaклиa имҩaҧысуеит aелектронтә музыкa aфестивaль «Лиси
aиленд».
13:21 / 09.07.2020
Нaнҳәaзы Анaклиa имҩaҧысуеит aелектронтә музыкa aфестивaль «Лиси aиленд».
Импыҵaхaлоу aҵaкырaдгьылқәa ирықәынхо aбитуриентцәa Қырҭтәылa
иреиҳaӡоу
10:18 / 08.07.2020
Импыҵaхaлоу aҵaкырaдгьылқәa ирықәынхо aбитуриентцәa Қырҭтәылa иреиҳaӡоу
Аҧсни Гыртәылеи еимыздо ацҳаҿы уаҩ ишимбац ала ҭынчроуп.
13:36 / 03.06.2020
Аҧсни Гыртәылеи еимыздо ацҳаҿы уаҩ ишимбац ала ҭынчроуп.
Амультимедиa
Ишәҳaрдыруеит aботaникaтә бaҳчa иaхылaҧшуa aуaaҧсырa [aфото]
Аботaникaтә бaҳчa aaдыртуеит шьыжьымҭaн aсaaҭ 6 рзы, нaс aусзуҩцәa
Жәыргьыҭтәи афермер апандемиа аан ашәҭқәа шиҭиуа [афото]
Хышықәса ҵуеит афермер Леван Берулава, агазаниа, петуниа,
Алакә афырхацәа аниматорцәа рҭаацәара аҟынтә
Раҧхьаӡа акәны абгахәыҷы аформа ҟаиҵеит иӡҕаб хәыҷы ашьыжьқәгылара
Ақырҭуа ашә ажәытәтәи аҿыци ахкқәа Жәыргьыҭтәи ацәыргақәҵаҿы  [афото]
Апырпыл злоу ашә, еиуеиҧшм ахәсқәа рыла иҟаҵоу ашә, саҧерави иӡаашьу
Аботаникатә баҳча аартранӡа мызкы шагу [авидео]
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа