Ажәaбжь ҿыцқәa
Акоронавиурс апревенциазы абжьагарақәа [авидео]
FaceBook Twitter
E-mail Print
Акоронавирус аларҵәара апревенциа амзызла, "Жәларбжьаратәи аартызаара -Қырҭтәыла" ахаҭарнакцәа авидеонҵамҭа дырмазеит, уи иакымкәа абызшәақәа рыла, аҧсышәалагьы атитрқәа ацуп.

Авидеонҵамҭаҿы еицырдыруа ашәаҳәаҩцәеи, ателеамҩаҧгаҩцәеи, аҳақьымцәеи атәылауаа абжьагарақәа рырҭоит акоронавиурс аларҵәара ишаҿагылаша.

"Акоронавирус апревенциа аус аҿы лагалак ҟаҳҵарц ҳаӡбеит, убри азоуп ақырҭуеи, аҧсуеи, егьырҭ абызшәақәеи рыла аинформациатә видеонҵамҭақәа зыҟаҳҵаз. Излауа ала ирацәаны атәылауаа арҭ апҟарақәа рдыруазар ҳҭахуп, уи абзоурала, акоронавирус аҟынтә рхы рыхьчар рылшоит, - иҳәеит ари аиҿкаара жәыргьыҭтәи аофис анапхгаҩы Арчил Ҭодуа "Лаивпресс" акорреспондент данлацәажәоз.

Уажәазы Қырҭтәыла 38ҩык ауааҧсыра акоронавирус рымоуп. Акарантин аҿы иҟоуп 1113ҩык, астационар аҿы ишьҭоуп 81ҩык ауааҧсыра.

Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
Сынтәa Гaли Ахaлгори рҟынтәи 360ҩык aбитуриентцәa Қaрҭтәи иреиҳaӡоу
aҵaрaиурҭaқәa
11:11 / 10.07.2020
Сынтәa Гaли Ахaлгори рҟынтәи 360ҩык aбитуриентцәa Қaрҭтәи иреиҳaӡоу aҵaрaиурҭaқәa
Нaнҳәaзы Анaклиa имҩaҧысуеит aелектронтә музыкa aфестивaль «Лиси
aиленд».
13:21 / 09.07.2020
Нaнҳәaзы Анaклиa имҩaҧысуеит aелектронтә музыкa aфестивaль «Лиси aиленд».
Импыҵaхaлоу aҵaкырaдгьылқәa ирықәынхо aбитуриентцәa Қырҭтәылa
иреиҳaӡоу
10:18 / 08.07.2020
Импыҵaхaлоу aҵaкырaдгьылқәa ирықәынхо aбитуриентцәa Қырҭтәылa иреиҳaӡоу
Аҧсни Гыртәылеи еимыздо ацҳаҿы уаҩ ишимбац ала ҭынчроуп.
13:36 / 03.06.2020
Аҧсни Гыртәылеи еимыздо ацҳаҿы уаҩ ишимбац ала ҭынчроуп.
Амультимедиa
Ишәҳaрдыруеит aботaникaтә бaҳчa иaхылaҧшуa aуaaҧсырa [aфото]
Аботaникaтә бaҳчa aaдыртуеит шьыжьымҭaн aсaaҭ 6 рзы, нaс aусзуҩцәa
Жәыргьыҭтәи афермер апандемиа аан ашәҭқәа шиҭиуа [афото]
Хышықәса ҵуеит афермер Леван Берулава, агазаниа, петуниа,
Алакә афырхацәа аниматорцәа рҭаацәара аҟынтә
Раҧхьаӡа акәны абгахәыҷы аформа ҟаиҵеит иӡҕаб хәыҷы ашьыжьқәгылара
Ақырҭуа ашә ажәытәтәи аҿыци ахкқәа Жәыргьыҭтәи ацәыргақәҵаҿы  [афото]
Апырпыл злоу ашә, еиуеиҧшм ахәсқәа рыла иҟаҵоу ашә, саҧерави иӡаашьу
Аботаникатә баҳча аартранӡа мызкы шагу [авидео]
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа