Амуниципалтә автобус Игры ацҳанӡа ицоит
15:52 / 25 Лaҵaрaмзa
Апассаџьырцәа Игры ацҳанӡа, аполициа аҧыҧшырҭанӡа
Звиад Гамсахурдиа ихьӡ  зхырҵо  абиблиотека Дадианиаа ргәара ааигәара идыргылоит
15:45 / 25 Лaҵaрaмзa
Раҧхьатәи ахада ихьӡ зхырҵо аҿартә центри абиблиотекеи
Рухи ашьапылампылтә академиа аргылра ашьаҭа ркит
10:32 / 14 Лaҵaрaмзa
Жәыргьыҭтәи амуниципалитет Рухи ақыҭаҿ,
Аҧсны афымцала аиқәыршәара атәыла ихьыҧшым интересуп - аекономика аминистр
09:51 / 14 Лaҵaрaмзa
Ҳаҕа акырӡа иҽазишәит, аха ҳара аенергетика аусхкы аҿы аҵакырадгьылтә
Амультимедиa
Европа амшқәа Жәыргьыҭ ақалақь аҿы  [афото]
Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла аокругтә администрациа аҧхьа аҿар,
Ацирк агыгшәыгқәа рыда - Жәыргьыҭ имҩаҧгаз акциа
Жәыргьыҭ, ацирктә гыгшәыгқәа рыдгыларатә акциа мҩаҧысит.
Алилачақь зну апаскақәа [афото]
Аишәа иқәгылоуп ашәыгахьшьыгақәа рыла иҭәу абанка,
8 шықәса зхыҵуа Анастасиа иналыгӡаз аҧсуа ашәа  „Шьишь нани“  аҭоурых  [авидео]
Амҳаџьырқәа агарашәа ҳәа ззырҳәо „Шьишь нани“ аҧсуа ашәоуп.
Аихатә ҭелқәа рыла еиҟәшоу аҧсы иуацәа [афото]
Абри ақыҭаҿы абарҭ ауаа рыгәҭа схәыҷра зегьы мҩаҧызгеит,