Aмультимедиа
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳча аиҭашьақәыргылара рашәарамзазы ихыркәшахоит [афото]
FaceBook Twitter
E-mail Print
Жәыргьыҭтәи аботаникатә бахчашҟа инаргеит 3000 адекоративтә ҵиаақәа реиҭаҳатәқәа. Аботаникатә баҳчақәа рхылаҧшратә центр адиректор Звиад Қарчава иҳәамҭала, етапла иҵегьы аҵиаақәа ацырҵоит.

Уажәазы аботаникатә баҳчаҿы аҩнуҵҟатәи амҩахәасҭақәа рыҟаҵара иаҿуп. Инеизакны, еиуеиҧшым алокациақәа рҿы, 8 километрк амҩахәасҭақәа еиҿыркаауеит.

Иааиуа амшқәа рзы аскамқәеи аҟьамсарҭрақәеи дыргылараны иҟоуп. Абахчаҿы, ҧаса ишыҟаз еиҧшҵәҟьа, ҩ-ҩналарҭак ҟалоит аха еиуеиҧшым атехникатә усурақәа рымҩаҧгаразы амашьынақәа аҭалара рылшратәы, Лаҕиӡе имҩа аҟынтә ахҧатәи ашәгьы ҟарҵеит.

Амҩахәасҭақәа реиҿкаара адагьы, иҧсабаратәым аӡиа аиҿкаареи административтә ахыбра аргылареи иаҿуп.

Звиад Қарчава иҳәамҭала, рашәарамзазы абаҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа ихдыркәшоит. Аҩналага билеҭ зыҧсахо макьана идырым. Администрациа, ари азҵааразы иарту аиҧылара мҩаҧыргараны иҟоуп.

XIX ашәышықәсазы Екатерина Ҷавҷаваӡе еиҭалҳаз аботаникатә баҳча аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаҧысуеижьҭеи шықәсык ҵит. Хылаҧшыда иныжьыз, амаҕреи иҩаз аҵиаақәеи иаганы иҟаз абаҳча дрыцқьеит.

Адгьыл аҵантәи акоммуникациақәа рырҽеиратә усурақәа ихыркәшоуп - аӡақәҭәаратәи, аӡышьҭратәи, аканализациатәи системақәа еиҿкаауп. Афымцамҩангақәа дыргылеит, аҧсабаратә газ наргеит. 3 шьышьмаҭраки, акассатә ҿхышәи, абаҳча ахылаҧшҩы иҩни, аоранжереиеи дыргылеит.

Жәыргьыҭтәи аботаниакатә баҳча аиҭашьақәыргылара иалагеит 2013 шықәса жәабран азы. Абаҳча аиҭашьақәыргыларатә усурақәа нанагӡоит Амуниципалтә аҿиара афонд. Апроект аҧара азоунашьҭит Адунеи абанк, аҭыҧантәи абиуџьет аҟынтә аицфинансыркра ала. Инеизакны, апроект 12 миллион лари иаҧсоуп.
Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
Апырпыл злоу ашә, еиуеиҧшм ахәсқәа рыла иҟаҵоу ашә, саҧерави
иӡаашьу ашә,
19:40 / 27.11.2019
Апырпыл злоу ашә, еиуеиҧшм ахәсқәа рыла иҟаҵоу ашә, саҧерави иӡаашьу ашә,
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа
мҩаҧысуеит
10:52 / 15.10.2019
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаҧысуеит
Жәыргьыҭ, Цаишьи ақыҭаҿ 65 шықәса зхыҵуа Гено Асаҭиани
17:32 / 26.05.2019
Жәыргьыҭ, Цаишьи ақыҭаҿ 65 шықәса зхыҵуа Гено Асаҭиани
Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла аокругтә администрациа аҧхьа аҿар,
10:31 / 10.05.2019
Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла аокругтә администрациа аҧхьа аҿар,
Асоветтә репрессиақәа
Ажәaбжь ҿыцқәa
Гыртәыла Колхидатәи апарк дыргылараны иҟоуп,
Гыртәыла - Хыхьтәи Шәантәыла арегион аҿы атуристцәа зегьы реиҳа
Қырҭтәылa иҟоу Австриa aцҳaрaжәҳәaҩ Арaд Бенко асоциалтә аҳа Твитер аҿы Шәaнтәылa ашьхара иазкҩы иҩит.
Жәыргьыҭ ахадара ахыбра аҧхьа асоциалтә шьқьаҧ дыргылеит,
Амультимедиa
Ақырҭуа ашә ажәытәтәи аҿыци ахкқәа Жәыргьыҭтәи ацәыргақәҵаҿы  [афото]
Апырпыл злоу ашә, еиуеиҧшм ахәсқәа рыла иҟаҵоу ашә, саҧерави иӡаашьу ашә,
Аботаникатә баҳча аартранӡа мызкы шагу [авидео]
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаҧысуеит
Голландиатәи ашьынка арҧхарҭа Жәыргьыҭ [афото]
Жәыргьыҭ, Цаишьи ақыҭаҿ 65 шықәса зхыҵуа Гено Асаҭиани
Европа амшқәа Жәыргьыҭ ақалақь аҿы  [афото]
Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла аокругтә администрациа аҧхьа аҿар,
Ацирк агыгшәыгқәа рыда - Жәыргьыҭ имҩаҧгаз акциа
Жәыргьыҭ, ацирктә гыгшәыгқәа рыдгыларатә акциа мҩаҧысит.