Aмультимедиа
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳча аиҭашьақәыргылара рашәарамзазы ихыркәшахоит [афото]
FaceBook Twitter
E-mail Print
Жәыргьыҭтәи аботаникатә бахчашҟа инаргеит 3000 адекоративтә ҵиаақәа реиҭаҳатәқәа. Аботаникатә баҳчақәа рхылаҧшратә центр адиректор Звиад Қарчава иҳәамҭала, етапла иҵегьы аҵиаақәа ацырҵоит.

Уажәазы аботаникатә баҳчаҿы аҩнуҵҟатәи амҩахәасҭақәа рыҟаҵара иаҿуп. Инеизакны, еиуеиҧшым алокациақәа рҿы, 8 километрк амҩахәасҭақәа еиҿыркаауеит.

Иааиуа амшқәа рзы аскамқәеи аҟьамсарҭрақәеи дыргылараны иҟоуп. Абахчаҿы, ҧаса ишыҟаз еиҧшҵәҟьа, ҩ-ҩналарҭак ҟалоит аха еиуеиҧшым атехникатә усурақәа рымҩаҧгаразы амашьынақәа аҭалара рылшратәы, Лаҕиӡе имҩа аҟынтә ахҧатәи ашәгьы ҟарҵеит.

Амҩахәасҭақәа реиҿкаара адагьы, иҧсабаратәым аӡиа аиҿкаареи административтә ахыбра аргылареи иаҿуп.

Звиад Қарчава иҳәамҭала, рашәарамзазы абаҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа ихдыркәшоит. Аҩналага билеҭ зыҧсахо макьана идырым. Администрациа, ари азҵааразы иарту аиҧылара мҩаҧыргараны иҟоуп.

XIX ашәышықәсазы Екатерина Ҷавҷаваӡе еиҭалҳаз аботаникатә баҳча аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаҧысуеижьҭеи шықәсык ҵит. Хылаҧшыда иныжьыз, амаҕреи иҩаз аҵиаақәеи иаганы иҟаз абаҳча дрыцқьеит.

Адгьыл аҵантәи акоммуникациақәа рырҽеиратә усурақәа ихыркәшоуп - аӡақәҭәаратәи, аӡышьҭратәи, аканализациатәи системақәа еиҿкаауп. Афымцамҩангақәа дыргылеит, аҧсабаратә газ наргеит. 3 шьышьмаҭраки, акассатә ҿхышәи, абаҳча ахылаҧшҩы иҩни, аоранжереиеи дыргылеит.

Жәыргьыҭтәи аботаниакатә баҳча аиҭашьақәыргылара иалагеит 2013 шықәса жәабран азы. Абаҳча аиҭашьақәыргыларатә усурақәа нанагӡоит Амуниципалтә аҿиара афонд. Апроект аҧара азоунашьҭит Адунеи абанк, аҭыҧантәи абиуџьет аҟынтә аицфинансыркра ала. Инеизакны, апроект 12 миллион лари иаҧсоуп.
Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
Апандемиа амшала анахарала имҩаҧысуаз аҵаратә процесс иахьа,
09:12 / 19.10.2021
Апандемиа амшала анахарала имҩаҧысуаз аҵаратә процесс иахьа,
4 октября, в школьных зданиях возобновился учебный процесс,
11:48 / 12.10.2021
4 октября, в школьных зданиях возобновился учебный процесс,
Амультимедиa
Ашколахь асабрадала  - Ашколтә уадақәа рҿы аҵара еиҭалагеит  [афото]
Апандемиа амшала анахарала имҩаҧысуаз аҵаратә процесс иахьа,
Авакцинациа автобус аҿы [афото]
Жәыргьыҭтәи амуниципалитет ақыҭақәеи ақалақьқәеи ирықәынхо
„Ишәарҭамзаап“ – Авакцинациа ақыҭатә амбулаториаҿы  [афото]
74 шықәса зхыҵуа Заур Џьиқиа арасаҭраҿы дызҿыз аусқәа аамҭала