Aмультимедиа
Голландиатәи ашьынка арҧхарҭа Жәыргьыҭ [афото]
FaceBook Twitter
E-mail Print
Жәыргьыҭ, Цаишьи ақыҭаҿ 65 шықәса зхыҵуа Гено Асаҭиани ашьынка иааӡоит. Раҧхьаӡа акәны ҵыҧх илаиҵеит, аха ианаамҭаз акәымкәа, хәыҷык икьасаны, убри аҟынтә иҽаҩра усҟаҟ идуум. Сынтәа хәажәкыразы Голландиатәи ахкы ажәла иҧышәеит, ишиҳәо ала, агьами егьырҭ аҷыдарақәеи рыла уаанӡатәи ахкы аҵкыс акырӡа еиҕьуп. Ишҳаиҳәаз ала, алҵшәа бзиа иоуит, избанзар адгьыл анаалан, сынтәа 15 инаркны 20 тоннанӡа аҽаҩра дазыҧшуп.

Арҧхарҭаҿы џьара-џьаара ашьынка асаара ишьҭоуп, аха ҭыҧқәак рҿы агәылҧштәы змоу аҳа ала хыхь икыдҿаҳәалоуп.

Ҩымчыбжь ҵуеит Гено Асаҭиани иаалыҵ аџьармыкьашҟа анагара далагеижьҭеит. Аханатә кьылак 5 лари иаҧсан, уажәы 3 - 4 лари. Иара иааӡо ашьынка ҧыжәарак амоуп, аекологиатә ганахьала ицқьоу аалыҵуп. Убри аҟынтә, дымшәаӡакәа, имаҭацәагьы ирҿаиҵоит. Абжьааҧны, абиоаалыҵ иаҳа ахә цәгьоуп, аха афермер ишиҳәаз ала, ахә шьҭихыр, зегьы ирзаахәаӡом. Асезон азы ашәыр ахә мариоуп.

„1 500 дац сымоуп. Сара ахимиатә рҵәҵәырақәа схы иасырхәом. Аоргантә рҵәҵәырақәа мацара схы иасырхәоит. Убри алоуп егьырҭ сызлареиҕьу“, - иҳаиҳәеит Цаишьи инхо ахаҵа.

Афермер иҳәамҭала, ашьынка ахылаҧшра уадаҩым. Аҵиаа аӡы шаҭаху анибалак, аӡы ақәиҭәоит. Аха егьырҭ аҵиаақәа ишрықәиҭәо еиҧш акәымкәа, иаҳа имаҷны. Ҧырхага злоу амаҵакәа иқәызхуа ахәшә аиҭоит. Аӡынраз абри арҧхарҭаҿы апомидор еиҭаҳаны иман.

Ашәыр аныҟалалак, Қарҭтәи аџьармыкьа ашҟагьы анагара игәы иҭоуп. Ишҳаиҳәаз ала, ҳаҧхьаҟа акарпыжәгьы еиҭаиҳәар иҭахуп.

Арҧхарҭа еиҿикааит апрограмма „Иҟаҵа Қырҭтәылаҿ“ ацхыраара ала, иара агрант аҳасаб ала, 30 нызқь адоллар иоуит. Ишиҳәо ала, апроект иҩын, ииҭахыз изиҭахыз зегьы ааирҧшит. Ари аус аҿы аҧышәа шимазгьы иҳәеит. Иажәақәа рыла, анапхгара ҿыц анааи ашьҭахь ақыҭанхамҩа хшыҩзышьҭра ду амоуп. Аусура зылшо ауаа зегьы ирыцхраауеит.

Афермер иҳәамҭала, раҧхьатәи арҧхарҭа 2000 шықәсазы еиҿикааит. Аханатә 500 аквадраттә метр аҵакырадгьыл аҿы анашеи апомидори еиҭаиҳаит, нас, егьырҭгьы иара иҿаҧшны, ари аус рнапы адыркит. Иахьазы 4 нызқь аквадраттә метр аҵакырадгьыл аҿы арҧхарҭа еиҿкааны имоуп, уажәазы уаҟа анашеи апомидори ирываргыланы, егьи ауҭраҭыхгьы еиҭаҳаны имоуп.

Иахьазы арҧхарҭаҿы фҩык ауааҧсыра аус руеит. Ишиҳәаз ала, ари аус ала иҭаацәара ныҟәыигоит. Гено Асаҭиани иҳәамҭала, аџьабаа умбар, акгьы иалҵуам. Агәра ганы дыҟоуп аџьабаа еснагь алҵшәа шахылҵуа.
Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа
мҩаҧысуеит
10:52 / 15.10.2019
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаҧысуеит
Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла аокругтә администрациа аҧхьа аҿар,
10:31 / 10.05.2019
Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла аокругтә администрациа аҧхьа аҿар,
Жәыргьыҭ, ацирктә гыгшәыгқәа рыдгыларатә акциа мҩаҧысит.
19:40 / 08.05.2019
Жәыргьыҭ, ацирктә гыгшәыгқәа рыдгыларатә акциа мҩаҧысит.
Аишәа иқәгылоуп ашәыгахьшьыгақәа рыла иҭәу абанка,
11:32 / 30.04.2019
Аишәа иқәгылоуп ашәыгахьшьыгақәа рыла иҭәу абанка,
Асоветтә репрессиақәа
Ажәaбжь ҿыцқәa
Еиҭашьақәыргылоу Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы иҟоу иҧсабаратәым
Импыҵaхaлоу Аҧсны aҵaкырaдгьыл aҿы aцитрусқәеи aфеихои aҭaaреи,
Қырҭтәылa aиҳaбырa иҟaрҵaз aқәҵaрa aлa, aибaшьрa aaн хaбaрдa иӡыз aуaa рыҧшaaреи
Америкa aцҳaрaжәҳәaҩ инaпынҵaқәa нaзыгӡо Елизaбед Руд Шәaнтәылa дыҟaн.
Амультимедиa
Аботаникатә баҳча аартранӡа мызкы шагу [авидео]
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаҧысуеит
Голландиатәи ашьынка арҧхарҭа Жәыргьыҭ [афото]
Жәыргьыҭ, Цаишьи ақыҭаҿ 65 шықәса зхыҵуа Гено Асаҭиани
Европа амшқәа Жәыргьыҭ ақалақь аҿы  [афото]
Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла аокругтә администрациа аҧхьа аҿар,
Ацирк агыгшәыгқәа рыда - Жәыргьыҭ имҩаҧгаз акциа
Жәыргьыҭ, ацирктә гыгшәыгқәа рыдгыларатә акциа мҩаҧысит.
Алилачақь зну апаскақәа [афото]
Аишәа иқәгылоуп ашәыгахьшьыгақәа рыла иҭәу абанка,