Aмультимедиа
Аботаникатә баҳча аартранӡа мызкы шагу [авидео]
FaceBook Twitter
E-mail Print
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаҧысуеит 2018 шықәса инаркны. Абҵара алагамҭаз аботаникатә баҳча аадыртраны иҟоуп. Абаҳчаҿы 300 дац аҿыц ҵиаақәа еиҭарҳаит, амҩахәасҭақәа еиҿыркааит, адәахьы арлашагақәа дыргылеит, аӡымҩангагақәеи аканализациатә системеи дырҽеит, аскам ҿыцқәеи аҟьамсарҭрақәеи, ашьышьмаҭрақәа хҧеи дыргылеит. Административтә хыбреи аоранжереиеи дырҿыцит. Шәахәаҧш аботаникатә баҳча аартранӡа мызкы шагу абаҳча зеиҧшроу.

Абаҳча аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаҧнагоит Қырҭтәыла амуниципалтә аҿиара афонд. Апроект аҧара азоунашьҭит Адунеи абанк, аҭыҧантәи абиуџьет аицфинансыркра ала. Инеизакны апроект иалаҵоуп 12 миллион лари.

Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
Апырпыл злоу ашә, еиуеиҧшм ахәсқәа рыла иҟаҵоу ашә, саҧерави
иӡаашьу ашә,
19:40 / 27.11.2019
Апырпыл злоу ашә, еиуеиҧшм ахәсқәа рыла иҟаҵоу ашә, саҧерави иӡаашьу ашә,
Жәыргьыҭ, Цаишьи ақыҭаҿ 65 шықәса зхыҵуа Гено Асаҭиани
17:32 / 26.05.2019
Жәыргьыҭ, Цаишьи ақыҭаҿ 65 шықәса зхыҵуа Гено Асаҭиани
Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла аокругтә администрациа аҧхьа аҿар,
10:31 / 10.05.2019
Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла аокругтә администрациа аҧхьа аҿар,
Жәыргьыҭ, ацирктә гыгшәыгқәа рыдгыларатә акциа мҩаҧысит.
19:40 / 08.05.2019
Жәыргьыҭ, ацирктә гыгшәыгқәа рыдгыларатә акциа мҩаҧысит.
Асоветтә репрессиақәа
Ажәaбжь ҿыцқәa
Гыртәыла Колхидатәи апарк дыргылараны иҟоуп,
Гыртәыла - Хыхьтәи Шәантәыла арегион аҿы атуристцәа зегьы реиҳа
Қырҭтәылa иҟоу Австриa aцҳaрaжәҳәaҩ Арaд Бенко асоциалтә аҳа Твитер аҿы Шәaнтәылa ашьхара иазкҩы иҩит.
Жәыргьыҭ ахадара ахыбра аҧхьа асоциалтә шьқьаҧ дыргылеит,
Амультимедиa
Ақырҭуа ашә ажәытәтәи аҿыци ахкқәа Жәыргьыҭтәи ацәыргақәҵаҿы  [афото]
Апырпыл злоу ашә, еиуеиҧшм ахәсқәа рыла иҟаҵоу ашә, саҧерави иӡаашьу ашә,
Аботаникатә баҳча аартранӡа мызкы шагу [авидео]
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаҧысуеит
Голландиатәи ашьынка арҧхарҭа Жәыргьыҭ [афото]
Жәыргьыҭ, Цаишьи ақыҭаҿ 65 шықәса зхыҵуа Гено Асаҭиани
Европа амшқәа Жәыргьыҭ ақалақь аҿы  [афото]
Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла аокругтә администрациа аҧхьа аҿар,
Ацирк агыгшәыгқәа рыда - Жәыргьыҭ имҩаҧгаз акциа
Жәыргьыҭ, ацирктә гыгшәыгқәа рыдгыларатә акциа мҩаҧысит.