Aмультимедиа
Ақырҭуа ашә ажәытәтәи аҿыци ахкқәа Жәыргьыҭтәи ацәыргақәҵаҿы [афото]
FaceBook Twitter
E-mail Print
Апырпыл злоу ашә, еиуеиҧшм ахәсқәа рыла иҟаҵоу ашә, саҧерави иӡаашьу ашә, акакао злоу ашә, ашә арозмарин ала, - абарҭ ашә хкқәа ирываргыланы, инеизакны 25 хкы раҟара ицәырган Жәыргьыҭ имҩаҧысуаз колхидатәи аҩы афестиваль аҿы.

Ашә атехнолог Беқа Купреишвилии иан Ана Миқаӡеи акыршықәса рыҩнуҵҟа абри аалыҵ ажәытә, ирхашҭхьоу атрадициатә хкқәа рыҧшаареи реиҭашьақәыргылареи иаҿуп.

Ауснагӡатә иаҭааз асасцәа еилаҧсоу атехнологиа ала иҟаҵоу ақырҭуа - европатәи ашәи, агыруа ашә Гудеи, сулугунии уҳәа, еиуеиҧшым ашә хкқәа ргьама рбаратәы алшара рыман.

„Арегионқәеи аҭаацәарақәеи срылсны исыҧшаауеит, аӡәы ажәытә рецептк игәалашәозар ҳәа. Нас, ари аинформациа аҭоурыхҭҵааҩцәа рҿы ишьақәырҕәҕәаны, аусура салагоит. Анкьа даҽа дизаинк иҟан, хара адизаини агьамеи хәыҷык иҳаҧсахуеит. Ашә бзиа алҵуеит“, - иҳәеит Беқа Купреишвили „Лаивпресс“ акорреспондент данлацәажәоз.

Иара ишиҳәаз ала, анкьа ашә даҽа методк ала ирҵәахуан, џьоукы анышә иҵаҵаны ирыман. Иаҳҳәап, Месхеҭи ахьчаҩцәа, ашьха инхалоз, ирцәаанхаз ашә сақәа гуда иҭарҵон, нас ихҩаны анышә иҵарҵон, хыхь ахаҳә ақәырҵон. Ашьхантә ианлыбаауаз иҵхны иргон.

Иара убас, Беқа Купреишвили ишиҳәаз ала, Месхеҭи ашәакәашә аҟаҵара акультура ду рымоуп, атушинцәа ахаҷа рҵәы рымоуп. Агыруа ашә ауникалтә хкқәеи Европаҿ урҭ ирымоу ақәҿиареи адырраҭара „Ишиашоу Лаивпресс аҟны“ далацәажәеит ашә аҭоурых аҭҵааҩы Ана Миқаӡе.
Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа
мҩаҧысуеит
10:52 / 15.10.2019
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаҧысуеит
Жәыргьыҭ, Цаишьи ақыҭаҿ 65 шықәса зхыҵуа Гено Асаҭиани
17:32 / 26.05.2019
Жәыргьыҭ, Цаишьи ақыҭаҿ 65 шықәса зхыҵуа Гено Асаҭиани
Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла аокругтә администрациа аҧхьа аҿар,
10:31 / 10.05.2019
Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла аокругтә администрациа аҧхьа аҿар,
Жәыргьыҭ, ацирктә гыгшәыгқәа рыдгыларатә акциа мҩаҧысит.
19:40 / 08.05.2019
Жәыргьыҭ, ацирктә гыгшәыгқәа рыдгыларатә акциа мҩаҧысит.
Асоветтә репрессиақәа
Ажәaбжь ҿыцқәa
Гыртәыла Колхидатәи апарк дыргылараны иҟоуп,
Гыртәыла - Хыхьтәи Шәантәыла арегион аҿы атуристцәа зегьы реиҳа
Қырҭтәылa иҟоу Австриa aцҳaрaжәҳәaҩ Арaд Бенко асоциалтә аҳа Твитер аҿы Шәaнтәылa ашьхара иазкҩы иҩит.
Жәыргьыҭ ахадара ахыбра аҧхьа асоциалтә шьқьаҧ дыргылеит,
Амультимедиa
Ақырҭуа ашә ажәытәтәи аҿыци ахкқәа Жәыргьыҭтәи ацәыргақәҵаҿы  [афото]
Апырпыл злоу ашә, еиуеиҧшм ахәсқәа рыла иҟаҵоу ашә, саҧерави иӡаашьу ашә,
Аботаникатә баҳча аартранӡа мызкы шагу [авидео]
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаҧысуеит
Голландиатәи ашьынка арҧхарҭа Жәыргьыҭ [афото]
Жәыргьыҭ, Цаишьи ақыҭаҿ 65 шықәса зхыҵуа Гено Асаҭиани
Европа амшқәа Жәыргьыҭ ақалақь аҿы  [афото]
Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла аокругтә администрациа аҧхьа аҿар,
Ацирк агыгшәыгқәа рыда - Жәыргьыҭ имҩаҧгаз акциа
Жәыргьыҭ, ацирктә гыгшәыгқәа рыдгыларатә акциа мҩаҧысит.