Aмультимедиа
Ақырҭуа ашә ажәытәтәи аҿыци ахкқәа Жәыргьыҭтәи ацәыргақәҵаҿы [афото]
FaceBook Twitter
E-mail Print
Апырпыл злоу ашә, еиуеиҧшм ахәсқәа рыла иҟаҵоу ашә, саҧерави иӡаашьу ашә, акакао злоу ашә, ашә арозмарин ала, - абарҭ ашә хкқәа ирываргыланы, инеизакны 25 хкы раҟара ицәырган Жәыргьыҭ имҩаҧысуаз колхидатәи аҩы афестиваль аҿы.

Ашә атехнолог Беқа Купреишвилии иан Ана Миқаӡеи акыршықәса рыҩнуҵҟа абри аалыҵ ажәытә, ирхашҭхьоу атрадициатә хкқәа рыҧшаареи реиҭашьақәыргылареи иаҿуп.

Ауснагӡатә иаҭааз асасцәа еилаҧсоу атехнологиа ала иҟаҵоу ақырҭуа - европатәи ашәи, агыруа ашә Гудеи, сулугунии уҳәа, еиуеиҧшым ашә хкқәа ргьама рбаратәы алшара рыман.

„Арегионқәеи аҭаацәарақәеи срылсны исыҧшаауеит, аӡәы ажәытә рецептк игәалашәозар ҳәа. Нас, ари аинформациа аҭоурыхҭҵааҩцәа рҿы ишьақәырҕәҕәаны, аусура салагоит. Анкьа даҽа дизаинк иҟан, хара адизаини агьамеи хәыҷык иҳаҧсахуеит. Ашә бзиа алҵуеит“, - иҳәеит Беқа Купреишвили „Лаивпресс“ акорреспондент данлацәажәоз.

Иара ишиҳәаз ала, анкьа ашә даҽа методк ала ирҵәахуан, џьоукы анышә иҵаҵаны ирыман. Иаҳҳәап, Месхеҭи ахьчаҩцәа, ашьха инхалоз, ирцәаанхаз ашә сақәа гуда иҭарҵон, нас ихҩаны анышә иҵарҵон, хыхь ахаҳә ақәырҵон. Ашьхантә ианлыбаауаз иҵхны иргон.

Иара убас, Беқа Купреишвили ишиҳәаз ала, Месхеҭи ашәакәашә аҟаҵара акультура ду рымоуп, атушинцәа ахаҷа рҵәы рымоуп. Агыруа ашә ауникалтә хкқәеи Европаҿ урҭ ирымоу ақәҿиареи адырраҭара „Ишиашоу Лаивпресс аҟны“ далацәажәеит ашә аҭоурых аҭҵааҩы Ана Миқаӡе.
Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
Апандемиа амшала анахарала имҩаҧысуаз аҵаратә процесс иахьа,
09:12 / 19.10.2021
Апандемиа амшала анахарала имҩаҧысуаз аҵаратә процесс иахьа,
4 октября, в школьных зданиях возобновился учебный процесс,
11:48 / 12.10.2021
4 октября, в школьных зданиях возобновился учебный процесс,
Амультимедиa
Ашколахь асабрадала  - Ашколтә уадақәа рҿы аҵара еиҭалагеит  [афото]
Апандемиа амшала анахарала имҩаҧысуаз аҵаратә процесс иахьа,
Авакцинациа автобус аҿы [афото]
Жәыргьыҭтәи амуниципалитет ақыҭақәеи ақалақьқәеи ирықәынхо
„Ишәарҭамзаап“ – Авакцинациа ақыҭатә амбулаториаҿы  [афото]
74 шықәса зхыҵуа Заур Џьиқиа арасаҭраҿы дызҿыз аусқәа аамҭала