Aмультимедиа
Ашәаҳәара абзиабара ала - Чхороҵҟутәи аҳәса ртерапиа
FaceBook Twitter
E-mail Print
Апандемиа раҧхьатәи ацәқәырҧа аан, апандемиа иадҳәаланы акгьы наҳзымдыруаз, аилкаамзаара амшала атәылаҿы зегьы анаангыла, Чхороҵҟу ақалақь аҿы аҧсымчхара ахыҵхырҭа ҿыц цәырҵит. Занааҭла еиҧшым ауааҧсыра, кыршықәса раҧхьа ргәы иҭаркыз аус иазыхынҳәын, атәылаҿы аусура зегьы анаанкылаз, аҩны ианыҟаз, амузыка бзиа избо аҳәса рхор еиҿыркааит.

Аиуристи, абанк аусзуҩи, арҵаҩи, аҩныҧҳәыси Чхороҵҟутәи арккаратә ресурсцентр ашҟа ашәаҳәара абзиабара ауп иназгаз, зегьы реиҳа иуадаҩыз амшқәа ирыцыз астресс ду абас ала иақәҿырҭит. Ррепертуар иалоуп жанрла еиҧшым жәабаҟа амузыкатә композициақәа. Абри аус аҧшьаргеит аресурсцентр анапхгаҩы Лиа Џьалаҕониеи ақырҭуа бызшәеи алитературеи азы арҵаҩы, арҵаҩы имилаҭтә анашьамҭа змоу Софио Гогохиеи. Лиа Џьалаҕониа ишылҳәаз ала, кыраамҭа аҧхьагьы абри аҩыза ахор еиҿылкаар лҭахын, аха, еиуеиҧшым амзызқәа рымшала, 7 мза раҧхьоуп лгәахәтәы аныналыгӡа. Арҵаҩцәа рацәа ибзианы ашәа рҳәон, ашәаҳәара зҭахызгьы рацәан, абри ауп ахор аиҿкааразы гәызҭаҵагас илзыҟалаз.

"Сынтәа аресурсцентр аҿы имҩаҧгоу аусура аҟынтә абри аус ауп зегьы реиҳа агәахәара ҳазҭо. Иҳаҩсыз ашықәс шыудаҩыз жәдыруеит. Апроблемақәа рацәаны, абри зегьы апсихологиатә проблемақәагьы ацуп, ус ауми? Убри аамҭазы ажест бзиа ҟаҳҵеит - акорона абрахь ааҳаҧхьан, аҵаҳархеит. Ҳазлагаз аус қәҿиарала инаҳагӡар ҳҭахуп", - илҳәеит Лиа Џьлаҕониа "Лаивпресс" акорреспондент данлацәажәоз.

Аресурсцентр анапхгаҩы лҳәамҭала, абри аҩыза иформалым аиҧыларақәа рыбзоурала, аколлегацәа иаҳа еизааигәахоит, реизыҟазаашьақәа иаҳа иҕәҕәахоит. Иара убас, арҵаҩцәа рклуб аҿгьы еиуеиҧшым ауснагӡатәқәа мҩаҧысуеит, даргьы амузыка рҭахуп, уигьы аҳәса рхор аиҿкаара иацхрааит. Лажәақәа рыла, алшара ахьроуа зехьынџьара ашәа рҳәоит. Уи еиҕьу иҟаҳҵараны иҟои, абри ауп адоуҳатә мчы ҳалазҵо ҳәа лҳәеит.

Ахор иалоуп 11ҩык аҳәса. Ашәаҳәара бзиа избо аҳәса профессионалкгьы дрылоуп, Наташа Гахариа - ауахәама ашәаҳәаҩ-арегенти жәлар рхор адирижиори. Лара ишылҳәаз ала, абри ахор аиҿкаара кыраамҭа иазҿлымҳан, аха, Софио Гогохиа арҵаҩы имилаҭатә анашьамҭазы аконкурс аҿы аиааира анылга ашьҭахь, зыӡбахәы ҳәоу апроцесс дырласит. Жәлар рашәақәеи ақалақьтә фольклори, ауахәаматә ашәақәеи - абарҭ ажанрқәа ирыҵанакәа ашәақәа роуп ррепертуар иалоу. Абри ахор алоуп сыҧсы злаҭоу, астимул сызҭо. Апандемиа аан ҳаргьы гәахәарак ҳауп, иаҳзыӡырҩуагьы ргәы ҳарҿыхып, - илҳәеит Наташа Гахариа.

"Апандемиа аан ауп абри ахор анеиҿаҳкаа. Асаби иеиҧшуп, 6-7 мза роуп иахыҵуа. Софио лықәҿиароуп абри апроцесс арласра сгәазырҧхаз. Софио Чхороҵҟу зехьынџьара илыҧхьон. Насгьы, абри ааҧхьара ашәаҳәарагьы ацзар рҭахын. Ахор аиҿкаара кыршықәса раҧхьа иҳаӡбеит, нас, ҳхәыцын, ҳқалақь абри аҩыза ақәҿиара амоуп, шәааи, ишыҟазаалак, игәаҕьны иҟаҳҵап ҳәа ҳаӡбеит", - илҳәеит амузыкант.

Иахьа, апандемиа амшала, зымҽхак дуу ауснагӡатәқәа мҩаҧысуам, аха, аамҭа-аамҭала џьара-џьара ирыҧхьоит, уи даараӡа ргәы иаахәоит. Аҳәса рхор алахәылацәа дреиуп Софиа Гогохиа. Ауаа, рзанааҭи есымшатәи русқәеи инрываргыланы, ахоббигьы рымазароуп. Ашәаҳәара ауп лара гәырҿыхагас илымоу. Лыбжьы ныҵакны ашәа анылҳәогьы насыҧ лыманы лхы лбоит. Кыршықәса рыҩнуҵҟа амузыка абзиабаҩцәа реидкылара дазҿлымҳан. Изҭахыз ауаа рацәан, аха, мзызқәак рымшала џьоукы изымааит. Абри аус знапы азыркыз, иалагаз, аха изыназымгӡазгьы иҟоуп. Мчыбжьыкахь ҩынтә, иаҭаххар, хынтәгьы, аусура ашьҭахь, аресурсцентр ахыбраҿы арепетициақәа мҩаҧыргоит.

"Абри аус гәыкала бзиа иаабоит. Ауаа ргәы иаахәаратәы иаҳзыҟаҵар, даараӡа ибзиоуп, мамзар, амузыка ҳаиднакылоит, уигьы даараӡа ибзиоуп. Ҳпрофессионалцәам, амузыка абзиабаҩцәа ҳауп, аха, ҳазҿу аус агәахәара ду ҳзаанагоит", - иҳалҳәеит Софио Гогохиа.

Ауаа рацәа апандемиа амшала ргәы каҳаны ианыҟаз, ақыҭақәа атранспорт анрыбжьамыз, ахор алахәылацәа, уезгьы, арепетициашҟа иаауан. Џьоукы атакси ала, егьырҭ иакымкәа акилометрқәа шьапыла иахысуан. Атәыла зегьы аамҭа цәгьа анҭагылаз, ҳара апандемиа иахылҵыз раҧхьатәи астресс ҳнымҧшит, - илҳәеит арҵаҩы.

Амузыка ауп иуадаҩӡаз аамҭазы рнапқәа еибаркны, зегьирзеиҧшыз аилкаамзаареи ашәареи ахысра рылзыршаз. Аиашаз, аханатә, ианеиҧылоз, асабрадақәа рҿан, адистанциа рыхьчон, аха, анеҩс, рызынтәгьы, етапла, акоронавирус рхырган, хәыҷык иҭынчхеит.

"Абри аус даараӡа ҳазҿлымҳан, абри аҟара аамҭа гәазыҳәарас иҳамаз аус наҳагӡеит, ахор еиҿаҳкааит. Ишааулакгьы, ҳазынтәгьы аамҭа ҳаҧшааит, ҳаанызкылашаз мчык иҟамызт, ҳаҧхьаҟагьы ҳаилыҵраны ҳаҟам ҳәа сгәы иаанагоит", - илҳәеит Софио.
Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
Апандемиа амшала анахарала имҩаҧысуаз аҵаратә процесс иахьа,
09:12 / 19.10.2021
Апандемиа амшала анахарала имҩаҧысуаз аҵаратә процесс иахьа,
4 октября, в школьных зданиях возобновился учебный процесс,
11:48 / 12.10.2021
4 октября, в школьных зданиях возобновился учебный процесс,
Амультимедиa
Ашколахь асабрадала  - Ашколтә уадақәа рҿы аҵара еиҭалагеит  [афото]
Апандемиа амшала анахарала имҩаҧысуаз аҵаратә процесс иахьа,
Авакцинациа автобус аҿы [афото]
Жәыргьыҭтәи амуниципалитет ақыҭақәеи ақалақьқәеи ирықәынхо
„Ишәарҭамзаап“ – Авакцинациа ақыҭатә амбулаториаҿы  [афото]
74 шықәса зхыҵуа Заур Џьиқиа арасаҭраҿы дызҿыз аусқәа аамҭала