Aмультимедиа
Хымз аковидтестирра арежим аҿы - афоторепортаж Егры ацҳа аҟынтә
FaceBook Twitter
E-mail Print
Аҧсны – Гыртәылатәи ампыҵахалатә цәаҳәаҿы, Егры ацҳаҿы, жаҩыла ауааҧсыра есымша акоронавирус азы атестирра лас иахысуеит.

Атәылауаа атестирра иахысуеит аполициатә ҧыҧшырҭа ааигәара иаарту амедицинатә пункт аҿы. Уааҵәҟьа игылоуп амшьамбақьалақәагьы, ииасуа ауаа иахьаангылаша.

Ауаҩҧсы асимптомқәа идарбалар, мамзаргьы акоронавирус изышьақәдырҕәҕәар, хазы иҟоу ақьалашҟа диаргоит, нас, агоспиталь ма акарантинтә қәыҧшыларашҟа дыргоит, иара игәабзиара аҭагылазаашьа иахьыҧшны.

Атәылауаҩ имҩа наигӡар илшоит 15-20 минуҭ рышьҭахь атест азы иҵоурам аҭак аниоулак.

Импыҵахалоу Галынтә Жәыргьыҭҟа ицоз ауааҧсыра "Лаивпресс" акорреспондент ишларҳәаз ала, аҵыхәтәантәи хымш рыҩнуҵҟала Егры ацҳа иахысхьоу, атест азы иҵоурам аҭак зыршаҳаҭуа адокумент змоу ауааҧсыра мацара роуп атестирра иахымсуа.

Атестирразы иаарту амедицинатә пункт аусзуҩцәа рҳәамҭала, рашәара 21 рзы ампыҵахалатә цәаҳәа иахысит 150ҩык раҟара ауааҧсыра, урҭ рҟынтә атестирра ала акоронавирус аӡәгьы изышьақәырҕәҕәамызт.

Ауааҧсыра ишырҳәаз ала, уажәазы ампыҵахалатә цәаҳәаҿы аҧкра ҷыдақәа иҟам.

Аушьҭратә пункт аҿы, дефакто "аҳәаахьчаҩцәа" атәылауаа рҟынтә иаҳәоит аиҭаҵразы иаҭаху адокументқәа: аҧсуа атәылауаҩшәҟәыи, агәабзиара аилыркаа ма "анхара азин аршаҳаҭга".

Ачымазарақәа рхылаҧшра амилаҭтә центр анапхгаҩы Амиран Гамҟрелиӡе рашәара 6 рзы ишааицҳаз ала, аҵыхәтәантәи амзазы Аҧснынтә Егры ацҳа иахысит 11 нызқьҩык ауааҧсыра. Урҭ рҟынтә 44ҩык акоронавирус рыдбалан.

Галаа атестирра рзымҩаҧыргоит 2021 шықәса мшаҧы 19 инаркны. Уаанӡа импыҵахалоу арегионынтә иаауаз ауааҧсыра хымҧада хәымш акарантин аҿы иҟазар акәын.

Акарантин аҧыхразы Қарҭ аӡбара рыдыркылеит мшаҧы 14 рзы, Жәыргьыҭи Қарҭи имҩаҧгаз апротесттә акциақәеи Егры аӡиас аҿы ҧшьҩык ауааҧсыра рҭахареи ашьҭахь.
Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
Апандемиа амшала анахарала имҩаҧысуаз аҵаратә процесс иахьа,
09:12 / 19.10.2021
Апандемиа амшала анахарала имҩаҧысуаз аҵаратә процесс иахьа,
4 октября, в школьных зданиях возобновился учебный процесс,
11:48 / 12.10.2021
4 октября, в школьных зданиях возобновился учебный процесс,
Акоронавирус

Асоветтә репрессиақәа
Ажәaбжь ҿыцқәa
Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили,
2020 шықәсазы арҵаҩы имилаҭтә ҳамҭа лоуит
Амультимедиa
Ашколахь асабрадала  - Ашколтә уадақәа рҿы аҵара еиҭалагеит  [афото]
Апандемиа амшала анахарала имҩаҧысуаз аҵаратә процесс иахьа,
Авакцинациа автобус аҿы [афото]
Жәыргьыҭтәи амуниципалитет ақыҭақәеи ақалақьқәеи ирықәынхо
„Ишәарҭамзаап“ – Авакцинациа ақыҭатә амбулаториаҿы  [афото]
74 шықәса зхыҵуа Заур Џьиқиа арасаҭраҿы дызҿыз аусқәа аамҭала