Aмультимедиа
„Ишәарҭамзаап“ – Авакцинациа ақыҭатә амбулаториаҿы [афото]
FaceBook Twitter
E-mail Print
74 шықәса зхыҵуа Заур Џьиқиа арасаҭраҿы дызҿыз аусқәа аамҭала дырҟәаҵны, акоронавирус аҽыхьчаратә вакцинациа дахысырц иҽазикит. Кахаҭи ақыҭан инхо ахаҵа дараӡа деилахоуп, анхамҩаҿы иусқәа рацәоуп, убри аҟынтә, аҭыҧантәи амбулаториаҿы авакцинациа акабинет аартра даараӡа изыманшәалахеит.

Ишиҳәаз ала, авакцинациа "хәыҷык дацәшәоит", аха, акороанвирус иаҳа ишәарҭоуп ҳәа игәы иаанагоит, убри азоуп шьыжьымҭан ақыҭатә амбулаториашҟа дызнеиз, уаҟа агәаран иазыҧшызгьы, алаҵа ҟазҵазгьы ақыҭауаа иҧылеит.

Авакцинациа апроцесс, изакәызаалак уадаҩрак ада, ирласны имҩаҧысит.

"Ишәарҭамзаап. Ибзиазаап", - иҳәеит Заур Џьиқиа. Уажәшьҭа иаргьы алаҵа ҟазымҵац ауааҧсыра ирыбжьеигоит авирус аҽацәыхьчаразы хымҧада алаҵа ҟашәҵароуп, абри апроцесс ихшәырҧар, авирус аҿкаара аганахьала есымша иаҳа-иаҳа ашәарҭара шәҭагылоит ҳәа.

Заур Џьиқиеи иҭаацәара алахәылацәеи аковид-19 аӡынразы ирхыргеит. Ишиҳәо ала, абарҭ амшқәа игәалаиршәаргьы иҭахым, избанзар ихьанҭаны ихигеит. Авирус аформа хьанҭа иман, аха, ахәышәтәырҭаҿы аҭыҧқәа ахьыҟамыз амшала, аҩны рҽырыхәшәтәуан.

"Исгәалашәмыршәан. Ҳшынҭаҳцәараз цәгьала ҳаҟа, аарлаҳәа ҳаиқәхеит. Уи (акоронавирус) смаҭа иҳзааигеит. 2 – 3 мчыбжьы цәгьала ҳаҟан, асистемақәа ҳзықәдыргылеит… Ҳауацәа, ҳҩызцәа уҳәа, зегьы ҳаргәамҵит, аарлаҳа ҳаиқәхеит", - иҳәеит Заур Џьиқьиа алаҵа аныҟаиҵа ашьҭахь егьырҭ ақыҭауаа рыгәҭа ааҧшратә уадаҿы сааҭбжак даныҟаз.

Уаҟа иҟаз ауаа дреиун агәылара иҟоу Октомбери ақыҭантә алаҵа аҟаҵаразы Кахаҭи инеиз, 77 шықәса зхыҵуа Нелико Кварацхелиа. Алаҵа ҟазҵаз аҧҳәыс ишылҳәаз ала, апандемиа излауа ала ирласны иалгар лҭахуп, абжьааҧнытә ҧсҭазаара иазыхынҳәырц - ҧаса ишыҟаз еиҧш, лмаҭацәа лзаауа, ҭынч еибабо иҟазар лҭахуп.

"Акаамеҭ ҳақәшәеит, аҩны ҳаздәылҵуам, убри азоуп алаҵа зыҟасҵаз", - илҳәеит 77 шықәса зхыҵуа Нелико Кварацхелиа.

Кахаҭи ақыҭа ахада ихаҭарнак Мамука Чахаиа ишиҳәаз ала, аҭыҧантәи амбулаториаҿы авакцинациа апроцесс иалагеит асааҭ 11:00 рзы, асааҭ 2 рзы 400ҩык раҟара алаҵа ҟарҵахьан. Ауаа агәылара иҟоу ақыҭақәа рҟынтәгьы Кахаҭи инеины алаҵақәа ҟарҵеит. Иара иажәақәа рыла, ақыҭатә амбулаториаҿы китаитәи авакцинақәа "Синофарми" "Синоваки" мацароуп иҟоуп. Егьырҭ авакцинақәа ҟазҵар зҭаху ауаа рацәоуп, дара Рухи иҟоу ахәышәтәырҭаҿы ашәҟәы рҽанырҵоит, арегистрациа ада аҭыҧашҟа инеины, уааҵәҟьа алаҵа ҟазҵазгьы иҟоуп.

Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла ақыҭақәа рҿы, аҭыҧантәи амбулаториақәа рҿы авакцинациа апроцесс иалагеит нанҳәа 7 рзы. Аҭыҧантәи ауааҧсыра уааҵәҟьа арегистрациа иахысны, алаҵа ҟарҵар рылшоит. Ақыҭатә амбулаториақәа инрываргыланы, ауаа алаҵа ҟарҵар рылшоит арегион аҿы иҟоу 12 амедицинатә усбарҭақәа рҿы еиҿкаау 25 алаҵатә кабинетқәа рҿы.

Қырҭтәыла акоронавирус аҽыхьчаратә вакцинациа иалагеит хәажәкыра 15 рзы. Ауааҧсыра рхы иадырхәар рылшоит еиуеиҧшым 4 вакцинак: америкатә "Пфаизери", китаитәи авакцинақәа "Синофарми" "Синоваки", иара убас, британиа-швециатә вакцина "Астразенекеи".
Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
Апандемиа амшала анахарала имҩаҧысуаз аҵаратә процесс иахьа,
09:12 / 19.10.2021
Апандемиа амшала анахарала имҩаҧысуаз аҵаратә процесс иахьа,
4 октября, в школьных зданиях возобновился учебный процесс,
11:48 / 12.10.2021
4 октября, в школьных зданиях возобновился учебный процесс,
Амультимедиa
Ашколахь асабрадала  - Ашколтә уадақәа рҿы аҵара еиҭалагеит  [афото]
Апандемиа амшала анахарала имҩаҧысуаз аҵаратә процесс иахьа,
Авакцинациа автобус аҿы [афото]
Жәыргьыҭтәи амуниципалитет ақыҭақәеи ақалақьқәеи ирықәынхо
„Ишәарҭамзаап“ – Авакцинациа ақыҭатә амбулаториаҿы  [афото]
74 шықәса зхыҵуа Заур Џьиқиа арасаҭраҿы дызҿыз аусқәа аамҭала