Аилыркaaрa
Аҧсуа коллегацәа ахәшәқәеи аибыҭареи рызназгаз аҳақьым иинтервиу
FaceBook Twitter
E-mail Print
Аҳақьым Оҭар Маршава импыҵахалоу Аҧснынтә Жәыргьыҭҟа дхынҳәит мшаҧы 12 рзы. Изгәакьоу арегион аҿы мышәқак мҩаҧигеит, уаҟа иколлегацәа дырҧылеит. Оҭар Маршава занааҭла дхирургуп, донкологуп, аха, Аҧсны даҽа занааҭк алагьы аус иухьеит. Амедицинатә ҭҵаарадыррақәа докторуп, апрофессоруп, еиуеиҧшым аамҭазы аус иуан Қарҭтәи амедицинатә университет акафедреи, ареспубликатә хәышәтәырҭеи, Қәҭешьтәи амилаҭтә медицинатә центри рҿы. Акоронавирус апандемиа иалагаанӡа, мчыбжьыкахь знык Егры ацҳа дахысуан уаатәи апациентцәа дрыцхраарц азыҳәан. Ҧаса, 1995 шықәсазы, ихатә ҧарала Галтәи ахәышәтәырҭа еиҭашьақәиргылеит. Уажәазы Қарҭ, хазхаҭалатәи клиникак аҿы аус иуеит. Жәыргьыҭтәи Сакребуло далахәып.

Аҳақьым Оҭар Маршава Аҧснынтә даныхынҳәы, "Лаивпресс" акорреспондент илзеиҭеиҳәеит Егры нхыҵ иҟоу аҳақьымцәа апандемиа аҿагыларазы иахьынӡахиоу. Иара аҭелла аинтервиу ҳаиҭеит.

Лаивпресс: Раҧхьа иргыланы иҳашәҳәар ҳҭааахуп Аҧсныҟа шәнеира хықәкыс иамази?

Оҭар Маршава: Гали, Очамчыреи, Тҟәарчали ахәышәтәырҭақәа рҿы сыҟан. Уаатәи аҳақьымцәа аибыҭареи ахәшәқәеи рызназгеит, ари аус аҿы сҩызцәагьы сыцхрааит. Аҳақьым хадацәа сырҧылан, уаатәи аҭагылазаашьа ҳалацәажәеит. Амҽышазы схынҳәит, уажәы аҽыҧхьакраҿы сыҟоуп.

Лаивпресс: Импыҵахалоу арегион ашҟа аиасреи уаҟа аусуреи злашәылшои?

Оҭар Маршава: Аханатә даараӡа исцәыуадаҩын. Аибашьра ашьҭахь раҧхьаӡа акәны, Егры ацҳа сахысит амедицинатә цхыраара лас амашьынала. 1994 шықәса ҳҭагылан. Нас, изныкымкәа сааныркылахьан. Изныкымкәа шьапыла Ҭагилонҟа сцахьан, уаҟа ҭаацәарак рҿы ачымазацәа сыдыскылон, аоперациақәа ҟасҵон. Аҧсуаа хәыҷы-хәыҷла сыгәра рго иалагеит. Галтәи ахәышәтәырҭа анеиҭашьақәсыргыла ашьҭахь, де-факто Аҧыза-министр Ешба аҭабуратә шәҟәы сзааишьҭит. Уажәы изакәызаалак проблемак сымам. Аҧсны аҩызцәа рацәаны исымоуп. 9 нызқьҩык раҟара апациентцәа абрахь, Қәҭешьҟа иаазгахьеит, џьоукы ареаномобиль ала, егьырҭ амедицинатә цхыраара лас амашьынала.

Лаивпресс: Уажәы Аҧсны аҭагылазаашьа зеиҧшрои, ауааҧсыра акоронавирус апандемиа шәарҭас иахылҵуа рдыруама?

Оҭар Маршава: Очамчыра 500ҩык еизганы аҧсхәара шыруз ансаҳа уамашәа избеит. Ауааҧсыра аинформациа рымам. Апандемиа иахьынӡашәарҭоу рыздырӡом. Ари аганахьала Гал хәыҷӡак аҭагылазаашьа еиҕьуп. Уаҟа де-факто анапхгара ари ахырхарҭала аҭагылазаашьа иаҳа иахылаҧшуеит.

Лаивпресс: Акоронавирус аҿагыларазы Аҧсны ресурсқәас ирымои? Ахәышәтәырҭақәа апациентцәа рыдкылара иазыхиома? Апациентцәа Covid-19 адиагноз рзықәыргылара рылшома?

Оҭар Маршава: Уаатәи [Галтәи] аҳақьымцәа ишсарҳәаз ала, Аҟәантә уажәраанӡагьы ахәшәқәа рмоуӡацт. Адиагностика рзымҩаҧыргом. Аинфекционистцәа рымам. Ауаа атестирра рзымҩаҧыргоит Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭа мацараҿ. Аха, уаҟа храионк [Гали, Очамчыреи, Тҟәарчали ] рпациентцәа рыдыркылом. Аҳақьымцәа исыҳәеит акоронавиурс асимптомқәа змоу апациентцәа ҟалар, абрахь риагараҿы ҳрыцхраарц. Очамчыреи Тҟәарчали ахәышәтәырҭақәа убас иажәит, уаҟа абоқстә ҟәшақәа еиҿукааратәы алшара иҟам. Сара еиҭашьақәсыргылаз галтәи ахәышәтәырҭаҿы 30ҩык ахьрыдыркылаша ахирургиатә аҟәша иҟоуп, уаҟа 20 раҟара абоқстә палатақәа еиҿыркаар рылшоит.

Лаивпресс: Шәгәы ишҧаанаго, Аҧсны ацхрааразы уажәазы иҟаҳҵар иҳалшои?

Оҭар Маршава: Мышқәак раҧхьа Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра ахаҭарнакцәа уахь инеины, аҳақьымцәа аибыҭареи ахәшәқәеи рырҭеит, аха арҭ ахәшәқәа хара имгакәа инҵәоит. Иаарҧшу афактқәа ирыдҳәаланы де-факто аиҳабыра ирҳәо акгьы аҵанакуам. Иҵабыргны уаҟа шаҟаҩы авирус ала ичмазаҩу ҳаздырӡом. Ҧҳәыск Жәыргьыҭ дааганы адиагноз лзышьақәдыргылеит. Уаҟа апневмониеи амцашоуреи змоу рацәаҩуп. Дара адиагноз рзышьақәзыргылода?

Уаатәи сҩызцәа ҭелла исзасуеит. Ирҭаху сарҳәоит, саргьы араантә ирзысышьҭуеит. Аха, атермоскрининг азы аппарат, атестқәа уҳәа, дара ирҭаху зегьы рысҭаратәы алшара сымам. Убри аҟынтә, иаҳа активла ҳрыцхраароуп.
Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
Галтәи араион Саберио ақыҭан иҟоу ахәышәтәырҭа ацхырара лас
амаҵзура Гал 8 қыҭаки 1000ҩык раҟара Егры Гес аусзуҩцәеи рымаҵ
ауеит. Импыҵахалоу аҵакырадгьыл аҿы апандемиа ишахылаҧшуа, аимак
иалахәы аганқәа ари ахырхарҭала аус шеицыруа атәы
19:54 / 16.02.2021
Галтәи араион Саберио ақыҭан иҟоу ахәышәтәырҭа ацхырара лас амаҵзура Гал 8 қыҭаки 1000ҩык раҟара Егры Гес аусзуҩцәеи рымаҵ ауеит. Импыҵахалоу аҵакырадгьыл аҿы апандемиа ишахылаҧшуа, аимак иалахәы аганқәа ари ахырхарҭала аус шеицыруа атәы "Лаивпресс" акорреспондент илзеиҭалҳәеит ацхыраара лас амаҵзура адиректор Хаҭуна Гаргулиа.

Лаивпресс: Аинтервиу ҳалагаанӡа шәара ишәызкны хәыҷык иаҳзеиҭашәҳәа.

Хаҭуна Гаргулиа: 2005 шықәса инаркны Галтәи араион аҿы аус зуеит, ЕгрыГес аиланхарҭаҿы, лымкаала, Саберио ахәышәтәырҭаҿы иҟоу амедицинатә цхыраара лас амаҵзура санапхгаҩуп. Сҭаацәароуп, 3ҩык ахылҵ сымоуп, Қарҭтәи аҳәынҭқарратә университет адокторантура сҭоуп. Уаанӡа еиуеиҧшым жәыргьыҭтәи амедицинатә клиникақәа рҿы аус зуан, аха, апандемиа сҧырхагахан, шықәсык ҵуеит Саберио сыҟоижьҭеи.

Лаивпресс: Еиуеиҧшым аклиникақәа рҿы аус зуан ҳәа шәҳәеит, нас, Галтәи араион изеиҕьашәшьеи?

Хаҭуна Гаргулиа: Сара Саберио салҵит, ашколгьы абра салгеит, схәыҷра зегьы абра имҩаҧызгеит. Убри азоуп абри азанааҭгьы залсхыз.

Усҟан, ҳшәаны, аҧенџьыр ҳкылҧшуамызт. Ҳқыҭаҿ ҧҳәыск дынхон, Мимоза Миқаиа, иахьа амедиеҳәшьас аус луеит. Уажәы сара исхыҵуа ауп аибашьараан илхыҵуаз, 35 шықәса. Лыҩны санахәаҧшуаз, уаҟа алашара анызбоз, агәыҕра сызцәырҵуан, избанзар усҟан амедпунктгьы ахәышәтәырҭагьы иҟамызт, Мимоза заҵәы лакәын иҟаз. Лара, феидак лымамкәа, егьа амш цәгьазаргьы, аҽылагьы, атрактор алагьы, шьапылагьы, ацхыраара зҭахыз ауаа дрызнеиуан. Зегьы ҳаҭыр лықәырҵон, лара лзы изакәызаалак ҧынгылак иҟамызт. Санлыхәаҧшуаз еснагь гәазыҳәарак акәын исымаз, сандухалак Мимоза леиҧш, саргьы ауаа срыцхраауеит ҳәа. Абри аҧҳәыс ҿырҧшыгас дысзыҟалеит, лара лыбзоуралоуп абри азанааҭ шалысхыз.

Лаивпресс: Шәара уадаҩрақәас ишәымази, апандемиа иахылҵыз апроблемақәа ӡбашьас ирышәҭои?

Хаҭуна Гаргулиа: Апандемиа алацәажәара ианалага, ҩнуҵҟала сгәамҵуа салагеит, избанзар апроблема дуқәа шцәырҵуаз здыруан. Аҧсны раҧхьатәи аковид - пациент сара дсыдыскылеит. Лара Урыстәылантә дааит, амцашоура лыман, акоронавирус ҿылкаазар ҟалап ҳәа ҳгәы иаанагеит. Апациент лымҩангаразы аџьабаа ду аабеит. Убри ашьҭахь еснагьтәи ахиазаара арежим ашҟа ҳаиасит.

Лаивпресс: Шәара аус ахьыжәуа ақыҭаҿ ҭагалан ауаа рацәа акоронавирус ҿыркааит, абри аамҭа иазкны иаҳзеиҭашәҳәа.

Хаҭуна Гаргулиа: Цәыббразы ҽнакала 28ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәдырҕәҕәеит, убри ашьҭахь авирус аларҵәара ацәқәырҧа иалаган, мызкибжаки инагӡахеит. Аамҭа цәгьа ҳҭагылан. ЕгрыГес администрациеи анапхгаҩы Леван Мебониеи ракәымзҭгьы, иаҳа иаҳцәыуадаҩхон. Иара, хаҭала, ПЦР атестқәа рыла ҳаиқәыршәареи, апациентцәа рымҩангареи апроцесс далахәын, дҳадгыланы, ҳара ҳаиҧшҵәҟьа аус иуан, апандемиа ахылаҧшра апроцесс аҿы аџьаабаа ду ибеит. Аха, ацентртә напхгара абри аҵакырадгьыл изахылаҧшуам, Қырҭтәыла егьи ахәҭаҿы иҟоу аменеџьмент абра ирзеиқәдыршәом. Де-факто анапхгарагьы Галтәи араион иқәыყхо ауааҧсыра хшыҩзышьҭра рырҭом, убри аҟынтә, ҳара ҳхала, хаҭалатәи аимадарақәа ҳацырхрааны, иҳалшо ала аусура наҳагӡоит. Аха, иахьа иҟаҳҵо уаҵәы иаҳзыҟамҵар ауеит, избанзар апандемиа ахылаҧшра аганахьала иаку астратегиа ҳамам.

Лаивпресс: Шәусурамш ишҧамҩаҧысуа?

Хаҭуна Гаргулиа: Имариоуп ҳәа сызшәаҳәом. Апациентцәа рхылаҧшра мацара акәӡам ҳазҿу. Сара сҳақьымуп, апациент данаарго, агәаҭара-аужьҭратә пункт аҟынӡа днаскьазгароуп, апациент диагатәызар идокументқәа еиқәсыршәароуп. Аҭыҧаҿы адиагностика аҟаҵара ҳцәыуадаҩуп, ҳара макьана аинспекциеи апальпациеи аҩаӡаараҿ ҳаҟоуп, абри ауп рыцҳарас иҟалаз.
Уажәтәи сусуратә ҭагылазаашьеи уаанӡа аус ахьызуаз Қарҭтәи агастроентерологиатә центри жәыргьыҭтәи аклиникақәеи рҿы иҟаз аҭагылазаашьеи зынӡаскгьы еиҧшым. Уаҟа адиагностика мацара снапы ианын, абра, Саберио ҽакалоуп ишыҟоу. Иаҳҳәап, иузымдыруа ауаҩы дузасны, иуаиҳәоит иҭаацәара алахәылак игәы бзиам, аха, административтә аҳәаа ахысразы иаҭаху адокументқәа еиқәыршәам ҳәа. Нас, иара ҳицхраарц азыҳәан, альтернативтә мҩақәак рыҧшаара ҳалагоит, де-факто анапхгара еиуеиҧшым русбарҭақәа ҳрыдҵаалоит, хаҭалатәи аимадарақәа ҳхы иаҳархәоит. Зны-зынла, 6, 7 сааҭ аужьҭратә пункт аҿы сыҟоуп. Ҳәарада, иуадаҩуп, абри аус аџьабаа дуи, аамҭеи, аҧышәеи аҭахуп, ауаа урыцхраарц азыҳәан аганқәа агәреибагара рыбжьазароуп. Иуадаҩӡоу аҭагылазаашьаҿы аус аауеит, избанзар ҳара ҳзы апротоколқәа иҟам, аконсультациақәа ҳзымҩаҧыргом.

Лаивпресс: Аимак иалахәы аганқәа апандемиа ахылаҧшразы аус еицыруеит. Егры ацҳаҿы апациентцәа иоурыжьҭуеит, шәгәы ишҧаанаго, апандемиа ашьҭахь арҭ аимадарақәа аанхарыма?

Хаҭуна Гаргулиа: Ҳара агәабзиарахьчара ахырхарҭала кыршықәса рыҩнуҵҟа аус еицаауеит, аҭыҧаҿы зхәышәтәра ҟамлоз апациентцәа ацҳа ахысраҿы уаанӡагьы ҳрыцхраауан. Аха, уи мариамызт. Зҭагылазаашьа цәгьаз апациентцәа риагаразы 24 сааҭ анаҳҭаххозгьы иҟан, усҟан ареанимациатә уснагӡатәқәа рымҩаҧгара ҳақәшәон, аҭыҧаҿы ҳархылаҧшыр акәын, апандемиа аан апациентцәа риагара иаҳа имариахеит, аха акоронавирус ҿызкааз апациентцәа мацара роуп сызлацәажәо, избанзар де-факто анапхгара Аҟәа, ма Гәдоуҭатәи аковид-центр аҿы Гал ауааҧсыра рыдыркыларатәы алшара рымамызт. Акоронавирус ала ичмазаҩыз апациентцәа уадаҩрада административтә аҳәаа иахысуеит, аха, Егры анхыҵ аҽыхәышәышәтәра зҭаху егьырҭ ауааҧсыра, ачымазара лаҿқәеи акьыба ачымазареи змоу апациентцәа апланла ирыхәҭоу аконсультациақәа рыда иаанхеит. Убри аҟынтә, апандемиа ашьҭахь апациентцәа рымҩангара нарыгӡап ҳәа сыҟам.

Лаивпресс: Ацентртә напхгара ишәыцхраауама?

Хаҭуна Гаргулиа: Авирус аларҵәара ианалага хыла-гәыла ҳаилан, аха ацентртә напхгара иҳадгылеит, акоронавирус адиагноз ззышьақәдырҕәҕәоз апациентцәа зегьы ацентртә напхгара изхылаҧшуа аҵакырадгьыл ашҟа ииаган. Раҧхьатәи апациентцәа Сачхеретәи аклиникаҿы ишьҭан, анеҩстәи апациентцәа егьырҭ аклиникақәеи аковидсасааирҭақәеи рышҟа инаргон.
Аха, ацентртә напхгара, импыҵахалоу аҵакырадгьыл аҿы аус зуа аҳақьымцәа рҟны иаҳа аимадара рымазароуп. Ҳара изныкымкәа, ҳпроблемақәа ирыдҳәаланы еиуеиҧшым аусбарҭақәа ҳрыдҵаалахьеит. Аматериал-техникатә база аиҕьтәра, аџьаусҧса ацҵара уҳәа, имаҷымкәа апроблемақәа ҳамоуп. Шәара харантә ишыжәбо еиҧш акәӡам Аҧсны аҭагылазаашьа шыҟоу, аҭагылазаашьа иаҳа ицәгьоуп. Ҳаргьы убри азоуп абра ҳзыҟоу, абри зегьы ҳалацәажәароуп, иаҳҳәо иазыӡырҩны, ҳпроблемақәа лабҿаба ирбар ҳҭахуп. Амашьына анҽеим, ихьанҭоу апациент автобусла имҩангара ануқәшәо даараӡа иуадаҩуп. Сара сџьаусҧса Егры анхыҵ аус зуа сколлегацәа рџьаусҧса аҵкыс хынтә имаҷуп, убри азоуп апрофессисоналтә кадрқәа араантә иқәҵны изцо.
Аха, уезгьы, ҳара ишахәҭоу еиҧш аҭагылазаашьа ҳахылаҧшуеит, сгәыҧ алахәылацәа зегьы убри азыҳәан ҭабуп ҳәа расҳәар сҭахуп. Апандемиа ианалага инаркны иахьанӡа акоронавирус ала ичмазаҩыз 500ҩык раҟара апациентцәа ҳадаҳкылеит, урҭ рҟынтә 300ҩык иреиҳаны Егры анхыҵ риагара ҳалшеит.
Акоронавирус ахкҿыц апандемиа ианалага инаркны иахьанӡагьы,
23:27 / 27.11.2020
Акоронавирус ахкҿыц апандемиа ианалага инаркны иахьанӡагьы,
Covid-19 аҿагылара аан, егьырҭ авирусқәа рыҿагылара аан еиҧшҵәҟьа,
11:13 / 23.11.2020
Covid-19 аҿагылара аан, егьырҭ авирусқәа рыҿагылара аан еиҧшҵәҟьа,
Гела Хасиа импыҵахалоу Аҧсны далҵит. Иахьа иара Қырҭтәыла анапхгара
14:28 / 16.11.2020
Гела Хасиа импыҵахалоу Аҧсны далҵит. Иахьа иара Қырҭтәыла анапхгара
Акоронавирус

Асоветтә репрессиақәа
Ажәaбжь ҿыцқәa
2020 шықәсазы арҵаҩы имилаҭтә ҳамҭа лоуит
Қириаа рҭаацәара есышьыжь иангылалак, ашәҭқәа рхылаҧшра иалагоит.
Қырҭтәылагьы адунеи аҿгьы, ҭагалан-аӡынразы, агрипп аҽыхьчаратә лаҵа актуалтә ҵакы аиуеит,
Амультимедиa
Апандемиа аан иаҧҵаз ашәақәа - Лизеи Ликеи  рмузыкатә карантин
Бара бзы ашәа иаанагои ҳәа Лиза улазҵаар, уамашәа ибаны
Онлаин аурокқә арҟынтә акласстә ауадашҟа
Актәи акласс иҭоу Ерекле шьыжьнаҵы агылара дашьцылам, ихашҭхьеит,
Аҧсҭазаарауазықәҧароуп - 97 шықәсазхыҵуааветеранакоронавирусачымазарадалҵит
Ашәараулазарҟалом. Уқәҧароуп. Уараухаҭауҧсҭазаарауазықәҧароуп, - иҳәеит
Қьырсатә „Алило“ ауахәама аҭааҩцәа рыда имҩаҧысит [афото]
Ишаҧу ала Қьырса аныҳәаз имҩаҧысуа аныҟәара "Алило" апандемиа амшала
Жәыргьыҭтәи ельфқәа  -  аҳәса активистцәа егьырҭ рыцхрааразы [афото]
Аҧҳәызбацәа ааҵәа дуқәа ирыҵоуп. Икапанны, ишаны,