Ауaaжәлaррa
Нико Дадиани ихан еиҭашьақәыргылоуп [афото]
FaceBook Twitter
E-mail Print
Нико ихан аиҭашьақәыргыларатә усурақәа ихыркәшоуп. Асантехника, аканализациа уҳәа, хәыҷӡак ауп иаанхаз ари аус аҵыхәанӡа анагӡаразы. Зыӡбахәы ҳәоу ахан, ҳаамзаҭтәи астандартқәа инрықәыршәаны, излауаз ала, аханатәтәи аҧшра азыхынҳәуп. Еиҭашьақәыргылоу ахыбраҿы еиқәыршәоуп амузеитә експонатқәа рыхьчаразы иаҭаху аклиматхылаҧшреи, арлашареи, авидеохылаҧшреи. Адашьма ҿыци ахыби ҟарҵеит, аҭуан рыҧсахит. Арҧхагатә система шьақәдыргылеит.

Актәи аихагыла 2 хәҭак амоуп. Хәҭак аҿы Дадианиаа рбиблиотека афонд еиҿкаауп, уаҟа ахәаҧшцәа ирбар рылшоит Гыртәыла аҳцәа Европантә иааргоз ашәҟәқәеи, еиуеиҧшым абызшәақәа рыла икьыҧхьыз агазеҭқәеи, ашәҟәеимдарақәеи. Ахан егьи ахәҭаҿы еиҿыркаауа археологиеи аетнографиеи акәакьқәа рҿы ицәырыргоит ажәытәӡатә експонатқәа.
Ацәыргақәҵатә зал ду хада аҩбатәи аихагыла аҿоуп иахьыҟоу.

„Аҵәахырҭаҿы ишьҭоу аекспонатқәа зегьы ахәаҧшцәа идҳарбар ҳҭахуп, абри ауп хықәкыс иҳамоу. Дадианиаа ирымаз ажәытәӡатә уникалтә маҭәарқәа ахәаҧшцәа даараӡа иргәаҧхап ҳәа ҳгәыҕуеит. Аҟазаратә ҧҵамҭақәа, аҿыханҵаратә усумҭақәа, аграфика, амармалташь, абри зегьы цәыраагоит“, - илҳәеит Дадианиаа рҭоурых-аритектуратә музеи адиректор Лили Бераиа „Лаивпресс“ акорреспондент данлацәажәоз.

Лара лажәақәа рыла, уаанӡа ахаан ицәыргамыз имаҷымкәа амаҭәарқәа цәырыргараны иҟоуп. Експонатқәак реиҭашьақәыргылара иаҿуп. Урҭ иреиуп хә - гобеленкгьы.
Ахан аадыртыр рҭахуп Екатерине Ҷавҷаваӡе лирамш аҽны, хәажәкыра 19 рзы.

19-тәи ашәышықәса 80-тәи ашықәсқәа рзы иргылаз Нико ихан ас еиҧш иҟоу шьаҭанкылатә аиҭашьақәыргыларатә усурақәа уаанӡа азымҩаҧырымгацт. Ахан аиҭашьақәыргылара иалагеит 2015 шықәса нанҳәазы. Аусурақәа ирылаҵоу 3 миллион лари ахан иазоунашьҭит афонд „Қарҭу“. Аусурақәа инагӡоуп Қырҭтәыла акультуратә ҭынха ахьчара амилаҭтә агентра аҿаҵара ала.Ахан аиҭашьақәыргылареи Дадианиаа Европа имҩаҧыргаз аамҭеи амузеи адиректор далацәажәеит адырраҭара „Ишиашоу Лаивпресс аҟны“ ҳәа захьӡу адырраҭараҿы.
Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
„Сара бара бзиа бызбоит
10:08 / 12.11.2019
„Сара бара бзиа бызбоит" – абас иахьӡуп ақырҭуа ҷкәынеи аҧсуа ӡҕаби рыбзиабара аҭоурых иазку аспектакль.
Ҭaгaлaн Мaртвилтәи aқыҭaқәa ҷыдaлa иҧшӡоуп – aҩны цыҧхьaӡa
10:23 / 08.11.2019
Ҭaгaлaн Мaртвилтәи aқыҭaқәa ҷыдaлa иҧшӡоуп – aҩны цыҧхьaӡa
38 шықәса зхыҵуа Лела Қобалиа Дарчели ақыҭаҿ хаҵа данца ашьҭахь,
11:38 / 07.10.2019
38 шықәса зхыҵуа Лела Қобалиа Дарчели ақыҭаҿ хаҵа данца ашьҭахь,
Ашкол акласстә ауадантә жәлар рашәақәа уаҳауеит. Ашә ҧшьала
иааҳартит, ҳамыскәа.
14:55 / 05.10.2019
Ашкол акласстә ауадантә жәлар рашәақәа уаҳауеит. Ашә ҧшьала иааҳартит, ҳамыскәа.
Асоветтә репрессиақәа
Ажәaбжь ҿыцқәa
Еиҭашьақәыргылоу Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы иҟоу иҧсабаратәым
Импыҵaхaлоу Аҧсны aҵaкырaдгьыл aҿы aцитрусқәеи aфеихои aҭaaреи,
Қырҭтәылa aиҳaбырa иҟaрҵaз aқәҵaрa aлa, aибaшьрa aaн хaбaрдa иӡыз aуaa рыҧшaaреи
Америкa aцҳaрaжәҳәaҩ инaпынҵaқәa нaзыгӡо Елизaбед Руд Шәaнтәылa дыҟaн.
Амультимедиa
Аботаникатә баҳча аартранӡа мызкы шагу [авидео]
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаҧысуеит
Голландиатәи ашьынка арҧхарҭа Жәыргьыҭ [афото]
Жәыргьыҭ, Цаишьи ақыҭаҿ 65 шықәса зхыҵуа Гено Асаҭиани
Европа амшқәа Жәыргьыҭ ақалақь аҿы  [афото]
Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла аокругтә администрациа аҧхьа аҿар,
Ацирк агыгшәыгқәа рыда - Жәыргьыҭ имҩаҧгаз акциа
Жәыргьыҭ, ацирктә гыгшәыгқәа рыдгыларатә акциа мҩаҧысит.
Алилачақь зну апаскақәа [афото]
Аишәа иқәгылоуп ашәыгахьшьыгақәа рыла иҭәу абанка,