Ауaaжәлaррa
Аџьыка ала аурыс ампыҵахалара апротест азура [афото]
FaceBook Twitter
E-mail Print
Ҳара, ҳахьыҟоу аҭыҧ аҟынтә аҳәамҭақәеи апротести ҟаҳҵоит, џьоукы аџьыкала, егьырҭ ашьақар ала... Ҳазынтәгьы ЕАР атрибуна ҳзықәгылом, уи еиҧш алшара ҳамам, - илҳәеит анаплакҩы Маиа Каландиа, лара иҟалҵо аџьыка Қырҭтәыла абираҟ аҧштәқәа рыла иҩычоу адыргақәҵа ақәҵаны, «Урыстәыла ала импыҵахалоуп» ҳәа ианҵаны илҭиуеит.

Аханатә, ҩышықәса раҧхьа Жәыргьыҭ имҩаҧысуаз аџьыка афестиваль аҿы лара лаалыҵ агьама рбан, иргәаҧхеит. Аџьыка шыҟаҵатәу ландуи, луацәеи, лгәылацәеи, Аҧсны инхо лҩызцәеи рҟынтә еилылкаауан, нас, абарҭ адыррақәа зегьы лхы иархәаны, «иаҳа еиҕьу» лхатә аџьыка ҟалҵеит. Ишылҳәаз ала, аџьыка ахатә ҟазшьеи агьаматә ҷыдарақәеи амоуп. Зегьы реиҳа ихадоу – аџьыка ҟазҵо иоуп, уи ауп аус злоу, насгьы, иҟазҵо игәалаҟазаарагьы аҵакы ду амоуп.

Апомидор иалхны иҟалҵаз асыӡбали аџьыкеи афестиваль аҿы 2 номинациак рҿы аҧхьахәқәа роуит, иҟалҵаз зегьы ирласӡаны илҭиит. Маиа Каландиа ишылҳәаз ала, апырпыл ауп аџьыка ахаҭабзиара изхьыҧшу. Лара лхаҭа даҽа тәылак аҟынтә иааргаз апырпыл ахаангьы лхы иалырхәом. Аҧхынразы, шықәсык илызхаша аалыҵ еизылгоит. Ус иаҳа ибзианы иалҵуеит.

Анаплакҩы ишылҳәаз ала, аџьыка жәа-хкык ҟалҵар лылшоит. Иаҳҳәап, аҵыбра ацаҳҵар, кубдари азы аџьыка ҳауеит. Аџьыка агьама уҧсахыр ҟалоит иуеиҧшым ахәысхәа ала. Лара аекспериментқәа рыҟаҵара дацәшәом.

Афестиваль аҿы лаџьыка агьама анырба, ауаа аҿаҵақәа лырҭо иалагеит. Жәргьыҭтәи лҩызцәа ирзыҟалҵон. Қарҭ аресторанқәа рахь илышьҭуеит, аҳәаанырцәынтәгьы аҿаҵақәа лымоуп. Апырпыл рҩа иалхны иҟалҵо кьылак аџьыка 15 лари ҳәа илҭиуеит, егьырҭ ахкқәа 10-12 лари ҳәа.

Ателешоу аан илоуз аҧышәа даара илыцхрааит, аресторан астандартқәа рыла аалыҵ шыҟаҵатәу лҵеит. Иаҳҳәап, ишҳалҳәаз ала, аџьыкаҿы апырпыл ажәла убарҭазар ҟалом. Иубарҭазар – аџьыка ҽеим. Иаҳзеиҭалҳәоит, аамҭакала, иҳлырбоит аџьыка агьама ҷыда шалҭо.

Иахьа, апырпыл рҩа иалхны аџьыка ҳзыҟалҵоит. Ҷыдала агьама бзиоуп.

"Аџьыкеи сациви рҿы ахдратә ингредиентқәас иҟоу апырпыли, аџьыши, акәыландыри роуп. Уцхо сунели иаумҭаргьы ҟалоит, ишамам узеилкаауам. Ҳәарада, ианаалоит, аха иаумҭаргьы ауеит. Апырпыл ижәны, ажәла ҭыгатәуп. Апырпыли аџьыши еилаҵаны, иххтәуп. Нас, ахәысхәа аҳҭоит", - илҳәеит Маиа Каландиа.

Иаҳа ирацәаны аџьыка аҟаҵара далагар лҭахуп, аха, иахьазы, усҟаара аҧара лымам. Лара ишылҳәаз ала, аҩны иҟаҵоу аџьыка агьама ҷыда амоуп, ирацәаӡаны аџьыҟа аныҟауҵо, ари агьама ахьчара уадаҩуп.

Анаплакҩы лаалыҵ ампыҵахалара иаҿагылоу ақәҩыра алагьы иалкаауп. Ишылҳәо ала, ҳгәылара иҟоу аимпериа ампыҵахаларатә политика анымҩаҧнаго, ауаа рхәыцшьазы анырра цәгьа змоу имаҷымкәа амеханизмқәа рхәыцуеит, убри аҟынтә, ампыҵахалаҩцәа аҭак зларыҭатәу ахархәага ҧшаатәуп, избанзар дара ақырҭуаа рзы зегьы реиҳа зыхә дуу - аҧсадгьыл рымырхыр рҭахуп.

"Абрааҵәҟьа, бжь километрк рнеҩс ампыҵахалатә цәаҳәа иҟоуп, акультуратә регионк аҿы еицынхоз, шьҭрала еиҧшыз, зкультура еиҧшыз ауаа ҳаидырхит. Аҵыхәтәаны, аџьыкагьы еимаҳкуа ҳалагеит. Изтәу даҳзеилымкааит. Ҳара ҳаидызкылоз, иаҳзеиҧшыз зегьы уажәы еимактәыс иҳамоуп, аурыс ампыҵахалаҩцәа роуп абри зегьы зхароу", - илҳәеит Маиа Каландиа.

Қырҭтәыла иҟаҵоу аалыҵ зегьы абри аҩыза анҵамҭа зну адыргақәҵа амазар лҭахуп. Лара ишылҳәаз ала, атәылаҿы имҩаҧысуа апроцессқәа атрибуна ду аҟынтә рылацәажәара зегьы ирылшом. Убри аҟынтә, лгәы ишаанаго ала, атәылауаа, иахьазы дара рнапаҿы иҟоу аплатформа рхы иадырхәароуп.
Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
40 шықәса зхыҵуа Иракли Аҧсны дынхоит. Ҩышықәса ҵуеит
18:07 / 21.09.2021
40 шықәса зхыҵуа Иракли Аҧсны дынхоит. Ҩышықәса ҵуеит "метадон" аҧсахратә терапиа апрограмма ихы иаирхәоижьҭеи.
Амилаҭ-демократиатә институт NDI имҩаҧнагаз аҭҵаарақәа
инрықәыршәаны,
18:03 / 21.09.2021
Амилаҭ-демократиатә институт NDI имҩаҧнагаз аҭҵаарақәа инрықәыршәаны,
Ашәҟәы анашанатә мчы амоуп, уи иаҳнаҭо ахырҳагара уаҳа џьаргьы
иуоуам,
22:14 / 24.07.2021
Ашәҟәы анашанатә мчы амоуп, уи иаҳнаҭо ахырҳагара уаҳа џьаргьы иуоуам,
Аҧсны, Гал араион иаҵанакәа Пирвели Отобаиа ақыҭаҿ, ауҭраҵыҵындра
19:48 / 25.05.2021
Аҧсны, Гал араион иаҵанакәа Пирвели Отобаиа ақыҭаҿ, ауҭраҵыҵындра
Амультимедиa
Ашколахь асабрадала  - Ашколтә уадақәа рҿы аҵара еиҭалагеит  [афото]
Апандемиа амшала анахарала имҩаҧысуаз аҵаратә процесс иахьа,
Авакцинациа автобус аҿы [афото]
Жәыргьыҭтәи амуниципалитет ақыҭақәеи ақалақьқәеи ирықәынхо
„Ишәарҭамзаап“ – Авакцинациа ақыҭатә амбулаториаҿы  [афото]
74 шықәса зхыҵуа Заур Џьиқиа арасаҭраҿы дызҿыз аусқәа аамҭала