Ауaaжәлaррa
229 ажәақәа 30 секунд рыла - Жәыргьыҭтәи аӡҕаб Еминем ирекорд шьақәлыргылеит
FaceBook Twitter
E-mail Print
16 шықәса зхыҵуа жәыргьыҭтәи аӡҕаб Нини Чилачава америкатә ашәаҳәаҩ Еминем ирекорд шьақәлыргылеит. Лара 30 секунд рыла 229 ажәақәа ареп астиль ала илҳәеит. Жәыргьыҭтәи аӡҕаб еицырдыруа ҳип ҳоп артист имҩаҧигоз аиндаҭлара лҽалалырхәын, америкатә ҭыжьымҭа "Сауҭ Ҧауер“ афаворитс дҟалеит.

Ҳип ҳоп анагӡаҩцәа ирызку аинформациа алазырҵәо аинтернетпортал ишану ала, асоциалтә аҳа Инстаграмм аҿы жәыргьыҭтәи аӡҕаб лвидео мышқәак рыла ирбеит 100 нызқьҩык раҟара ахархәаҩцәа. Жәабран алагамҭазы Еминем авидеоааҧхьара ҟаиҵан, иара бзиа дызбо ауааҧсыра дрыҳәеит ашәа Гоӡилла аҵыхәтәантәи ацәаҳәа иара ирласны ишиҳәо еиҧшҵәҟьа даргьы ирҳәарц.

Еминем ари ашәаҿы ихатә рекорд еиҕьеитәын, 30 секунд рыла 229 ажәақәа иҳәеит, Нини Чилачавагьы убасҵәҟьа лылшеит, еиуеиҧшым атәылақәа рҟынтәи ари ашәаҳәаҩ бзиа дызбо ауааҧсыра Инстаграмм идаҟьаҿы иаладырҵәаз авидеонҵамҭақәа зегьы рҟынтәи лара лвидео зегьы иреиҕьын.

Нини Жәыргьыҭтәи аҳәынҭқарратә школ дҭоуп, ашәаҳәара бзиа илбоит. Ажанрла еиуеиҧшым амузыка дазыӡырҩуеит. Акыршықәса ҵуеит Еминем иашәақәа дырзыӡырҩуеижьҭеит. Изныкымкәа ларгьы абри аҩызаҵәҟьа аласра ала англыз текст аҳәара лҽазылкхьан. Лҩызцәа уамашәа ирбон лара уи ахьлылшоз, лангьы илыбжьалгеит Еминем иҟаиҵаз ааҧхьара лыдылкыларц. Нини лара илоуз ақәҿиара деигәырҕьоит.

"Ауаа рацәа исыдҵаалоит. Ажурналистцәагьы иҟоуп, уи даараӡа сеигәырҕьоит ", - иҳалҳәеит Нини Чилачава. Уажәазы аҵара ауп дзызҿлымҳау. 16 шықәса мацара шылхыҵуагьы, англыз, афранцыз уҳәа, иакымкәа абызшәақәа лдыруеит.

Уажәазы анемец бызшәа аҵара даҿуп. Макьана азанааҭ аллымхыцт, аха ишылҳәаз ала, иалылхуа азанааҭ иахьыҧшымкәа, уезгьы ашәаҳәара налыгӡоит. Нини ҷыдала илыдгылан ашкол аҟынтә лҩызцәа - 15 шықәса зхыҵуа Лизи Маниеи, Саломе Чиқавеи, Деси Ҵиҧуриеи. Дара иҭацәу аамҭа анрымоу, еснагь еицуп.

Бжеиҳарала, амузыка иазыӡырҩуеит, икәашоит. Нини Чилачава ишылҳәаз ала, аконкурс аиааирагаҩы данаадырҧшуа макьана илыздырӡом, избанзар, америкатә ашәаҳәаҩ ааҧхьара аныҟаиҵоз абарҭ адетальқәа дрыламцәажәеит.
Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
40 шықәса зхыҵуа Иракли Аҧсны дынхоит. Ҩышықәса ҵуеит
18:07 / 21.09.2021
40 шықәса зхыҵуа Иракли Аҧсны дынхоит. Ҩышықәса ҵуеит "метадон" аҧсахратә терапиа апрограмма ихы иаирхәоижьҭеи.
Амилаҭ-демократиатә институт NDI имҩаҧнагаз аҭҵаарақәа
инрықәыршәаны,
18:03 / 21.09.2021
Амилаҭ-демократиатә институт NDI имҩаҧнагаз аҭҵаарақәа инрықәыршәаны,
Ашәҟәы анашанатә мчы амоуп, уи иаҳнаҭо ахырҳагара уаҳа џьаргьы
иуоуам,
22:14 / 24.07.2021
Ашәҟәы анашанатә мчы амоуп, уи иаҳнаҭо ахырҳагара уаҳа џьаргьы иуоуам,
Аҧсны, Гал араион иаҵанакәа Пирвели Отобаиа ақыҭаҿ, ауҭраҵыҵындра
19:48 / 25.05.2021
Аҧсны, Гал араион иаҵанакәа Пирвели Отобаиа ақыҭаҿ, ауҭраҵыҵындра
Амультимедиa
Ашколахь асабрадала  - Ашколтә уадақәа рҿы аҵара еиҭалагеит  [афото]
Апандемиа амшала анахарала имҩаҧысуаз аҵаратә процесс иахьа,
Авакцинациа автобус аҿы [афото]
Жәыргьыҭтәи амуниципалитет ақыҭақәеи ақалақьқәеи ирықәынхо
„Ишәарҭамзаап“ – Авакцинациа ақыҭатә амбулаториаҿы  [афото]
74 шықәса зхыҵуа Заур Џьиқиа арасаҭраҿы дызҿыз аусқәа аамҭала