Ауaaжәлaррa
“Германтәылаҟа сызцо” - апандемиа амшала ицәгьахаз абзазара
Қырҭтәала аиҳабыра Германтәыла асезонтә усурақәа рҿы закәанла аусура шәылшоит ҳәа ауаа ианрыларҳәа ашьҭахь, ҷыдала иаҧҵаз аплатфофрмаҿы арегистрациа иахысит 97 314ҩык ауааҧсыра. Урҭ дреиуп Жәыргьыҭ инхо Лела Чомахиа. Лела аус луеит, аха, лулафахәы маҷуп, лхәыҷқәа рныҟәгара лцәыуадаҩуп. Насгьы, абанк аҿы ауал лықәуп, апандемиа аан абри ауалгьы ацлеит. Убри азоуп Германтәылаҟа ацара зылыӡбаз. Лела аизгареи алаҵареи аҿы аусура далагар лҭахуп, аха, макьана аӡәгьы дылзамысӡацт.

"Схәыҷқәа аансыжьроуп. Ахарџь дууп, акгьы бзаанхом ҳәа сарҳәеит. Акоронавирус ҟалаанӡагьы ауал сыман. Нас, суалқәа рыцлеит. Убри аҟынтә, инеизакны аҧара згар сҭахуп. Быфатә, бынхарҭа, амҩақьыра уҳәа, абри зегьы бара ибшәароуп ҳәа сарҳәеит. Нас, исзаанхо сыздырӡом", - илҳәеит Лела "Лаивпресс" акорренспондент данлацәажәоз.

Ашәҟәы иҽҭаиҩит, аха, Германтәылаҟа ацара иҭахымхеит Аҧснынтә ихҵәоу, 21 шықәса зхыҵуа Ромео Малазониа. Акоронавирус ҟалаанӡа аресторантә сектор аҿы аус иуан, аха, аресторанқәа зегьы андыркы, усурҭада даанхеит. Убри азоуп асезонтә усура дзақәшаҳаҭхаз.

"Зны ашәҟәы сыҽҭазҩит, нас сҵаан, Германтәыла сааҭкала иршәо маҷуп, аха, закәанла уцар, иаҳа ирацәаны иурҭоит ҳәа сарҳәеит. Сааҭк азы 10 евро ауп иршәо, ахарџь умам, анхарҭа ахә ушәом, ҽнакала знык афатә узааргоит, аха, уезгьы имаҷуп. Уезгьы ахарџь соуан, цқьа схыцын, иаҧсам ҳәа исыӡбеит", - иҳаиҳәеит Ромео.

Иара ихаҭа аусурҭа ҿыц иҧшаан, Германтәылаҟа ацара иҭахымхеит.

Германтәылаҟа ацара аҭаацәарақәа ирзаанаго Аекономикатә зҵарақәа рзы аексперт, Қарҭтәи аҳәынҭқарратә университет анализи апрогнозҟаҵареи ацентр адиректор Вахтанг Ҷараиа игәаанагарала, раҧхьатәи аетап азы Германтәылаҟа ицараны иҟоу ауааҧсыра рхыҧхьаӡара амшала Қырҭәәыла аусуратә мчы адефицит ҟалом.

Абра, аҭыҧаҿы, аусуратә мчы ахә ацлап ҳәа игәы иаанагом, аха, атәылаҿы аулафахәы ахьмаҷу аусуратә ҭыҧқәа шырацәамгьы, кыраамҭатәи аперспективаҿы ари ахырхарҭала иҵегьы апроблемақәа цәырҵыр ауеит. Аеқсперт иажәақәа рыла, абри атенденциа нагӡахар, егьырҭ аҳәынҭқаррақәагьы абри аҩыза азин ҳарҭар, ма анеҩстәи ашықәсқәа рзы Германтәыла абри апрограмма дырҭбаар, Қырҭтәыла, ҧасеиҧш, аиҭакрақәа ҟамлар, зцар зҭаххо ауаа иаҳа ирацәахоит.

Вахтанг Ҷараиа ишиҳәаз ала, аусуратә мчы хәыҷы-хәыҷла атәыла иалҵны ицоит, уи иаанаго акоуп - дара ақырҭуа економика акәымкәа, атәым ҳәынҭқарра аекономиказы аусура иаҿызаауеит. Аеқсперт ишиҳәаз ала, аҳәынҭқарра ауаа аџьаусҧса бзиа ахьыҟоу аусуратә ҭыҧқәа рыҧшаараҿы ирыцхраауазар бзиоуп, аха уи ацхыраагӡатә хәархәагас иҟазароуп, атәыла азарал азаазгаша трендс иҟамлароуп. Насгьы, Вахтанг Ҷараиа ишиҳәаз ала, аекономика аҿиаразы даҽа политикак ҳҭахуп, иаҳҳәап, аҭыҧантәи анаплакра аҿиара апрограммақәа рырҭбаара. Иара иажәақәа рыла, апрограмма "Иҟаҵа Қырҭтәылаҿ" бзиоуп, аха, иахьазы атәылаҿы ахадаратә принципс иҟоу акоуп, - акгьы аҧыжәара амам.

"Иаҳҳәап, ақыҭанхамҩаҿы, аҧсыӡааӡара инаркны аалыҵ аус адулара аҟынӡа, абарҭ ахырхарҭақәа рызынтәгьы аҧыжәара узрыҭом. Акластертә азнеишьала ҳахәаҧшыр, иаҳҳәап, жәа-усхкык алхны, аҿиара раҳҭар, урҭ рыкәша-мыкәша иаҳа ирацәаны аусуратә ҭыҧқәеи аконкуренциа зылшо абизнеси цәырҵыр ауеит, убри ауми ҳаргьы иаҳҭаху", - иҳәеит аексперт.

Германтәыла иҟоу авакансиақәеи аҵаразы арегистрациа иахысыз ауааҧсыреи Асезонтә усурақәа рҿы аусурҭа аҧшаара ацхраара иазку аҳәынҭқарратә агентра аинформациа ала, уажәазы Гыртәыла - Аҩадатәи Шәантәылантә ашәҟәы рҽанырҵахьеит 7515ҩык.

Амуниципалитетқәа инырқәыршәаны, абарҭ адыррақәа роуп иҟоуп – Жәыргьыҭ - 2391, Ҧуҭ - 911, Мартвили - 901, Сенаки - 858, Ҵаленџьиха - 741, Хоби - 620, Чхороҵҟу - 532, Абаша - 430, Местиа - 131. Урҭ рҟынтә 2055ҩык апликантцәа 18-29 шықәса рхыҵуеит, 3505 - 30-45 шықәса рхыҵуеит, 19558ык - 46-59 шықәса зхыҵуа роуп.

"Иалырхуа акандидатцәа рыхәҭак Германтәылаҟа идәықәлароуп мшаҧы алагамҭазы. Акандидатцәа реиҳараҩык рашәареи, ҧхынгәыи, жьҭаареи рзы. Раҧхьатәи авакансиазы акандидатцәа алырхит Аҷара арегион аҿы. Германтәылатәи аусураҭаҩцәа 25 ҩык акандидатцәа алырхит. Гәыҧла аконсультациақәа ахьымҩаҧгаз анеҩстәи арегион Гуриа акәын. Агентра, арегионқәа инрықәырәшаны, аконсультациақәа рымҩаҧгареи Германтәылатәи аган рыҳәарақәа инрықәыршәаны апликациақәа рдәықәҵареи нарыгӡоит", - ирҳәеит аусурҭала аиқәыршәара ацхрааразы агентраҿы.

Аусурҭа зауа ауааҧсыра рхыҧхьаӡара аусуратә мчы азы Германтәылантә иҟало азыҳәамҭа иахьыҧшызаауеит. Иахьазы, еиуеиҧшым ақыҭанхамҩатә усурақәа рзы, 350 иреиҳаны авакансиақәа иҟоуп.

Асезонтә усурақәа рҿы аусурҭа зауа ауааҧсыра зегьы 5% ахашәала азы ашәахтә ашәара рықәшәоит. 5%-тәи ашәахтә рықәырҵоит астудентцәеи, аҩныҳәсацәеи, атәанчуааи. 20% ашәахтә ршәар акәхоит асоциалтә аҧгаҧса азы, уи аусурҭа заузгьы, аусурҭа змамгьы ирыдкьыслоит.

Ҳдәықәлаанӡа иаҳҭаххо Асезонтә усурақәа рҿы аусурҭа зауз ауааҧсыра, Германтәылаҟа идәықәларц азыҳәан ирҭаххоит: Қырҭтәыла абиометриатә тәылауаҩшәҟәыи, акоронавирус азы ПЦР тести, аӡбамҭеи агәабзиара аҭагылазаашьеи иазку аилкаақәеи, ҩганктәи авиабилеҭқәеи, раҧхьатәи аулафахәы роуаанӡа афатә азы ирҭаххо аҧареи, Германтәыла арегистрациатә портал аҿы арегистрациеи. Аусурҭа зауз ауаҩҧсы инхарҭеи ифатәи рыхә ихала ишәароуп. Аусуратә аамҭа – мчыбжьыкала 5-6 мшы. Ҽнакала 8-10 сааҭ. Аминималтә аџьаусҧса - сааҭк ала 9.50 евро.

Аусурҭала аиқәыршәара агентраҿы ишырҳәаз ала, закәанла аусура азҵаара иадҳәаланы, иахьазы аиқәшаҳаҭра рымоуп Франциеи Израили рҟны. Аиҿцәажәарақәа мҩаҧысуеит Болгариаҟны. Абри аҩыза апрограммақәа ахьымҩаҧырго аҳәынҭқаррақәа рхыҧхьаӡара аизырҳара ргәы иҭоуп. Қырҭтәыла Астатистика амилаҭтә маҵзура адыррақәа рыла, атәылаҿы миллион 523.7 нызқьҩык аусуратә мчы иҟоуп. Урҭ рҟынтә 281 нызқь 900ҩык аусурҭа рымам.