Ауaaжәлaррa
Атуристтә бизнес аҿы акризис аан, жәыргьыҭтәи ахаҵа аҭаацәаратә сасааирҭа ааиртит [афото]
Апандемиа амшала атуристтә бизнес знапы алаку ауааҧсыра зегьы азарал ду анрымоу, рбизнес аркра ашәарҭара ианҭагыло, 27 шықәса зхыҵуа Иракли Џьиқиа ари аус дазҿлымҳахеит.

Кыраамҭа дзызхәыцуаз игәазыҳәара нагӡаны, Жәыргьыҭтәии амуниципалитет иаҵанакәа Дарчели ақыҭан, аҭаацәаратә сасааирҭа еиҿикааит. Абри апроцесс иалахәып иҭаацәара алахәылацәа зегьы.

Апандемиа амшала атәылаҿы ишьақәыргылоу аҧкрақәа дрыцәшәом, избанзар, агәра ганы дыҟоуп хара имгакәа атәыла абжьааҧнытә ҧсҭазаара ишазыхынҳәуа, иааҧсаны иҟоу ауааҧсыра ақыҭаҿ, ибзианы еиҿкаау аҭагылазаашьаҿы рыҧсы ршьар шырҭаххо. Уажәазы, иара, асасцәа рыдкылара дазыхиоуп. Аҭаацәаратә сасааирҭаҿы ачысҟаҵарҭеи аҽыкәабарҭеи реиҿкаара мацароуп изаанхаз. Ашьҭаларҭақәеи, асасдкыларҭеи, ашәҭқәа рыла иҩычоу абарҵеи мазеиуп.

Иракли ишиҳәо ала, иара асасцәа аинтериер ҷыда ала рхыхра акәӡам хықәкыс имоу. Зегьы реиҳа ихадоу – ибзианы еиҿкаау, аҧсшьаразы иманшәалоу аҭагылазаашьақәа реиқәыршәара ауп. Иара иҿы ауаа зегьы аҩны иҟоушәа ргәы иабаратәы иҟаиҵар иҭахуп.

Иҭаауа асасцәа, дара рҭахрақәа инрықәыршәаны, аҽаҩра аҭагалара, мамзаргьы арахәы ахылаҧшра уҳәа, ақыҭанхамҩатә усура апроцесс аҽалархәра рыдигаларц игәы иҭоуп.

Иракли иажәақәа рыла, исасцәа ирҭаххар, ажә рхьар рылшоит, мамзаргьы ашә ҟарҵар, ма ачашә рӡыргьы ҟалоит.

Аҧсшьацәа, бжеиҳарала, агыруа ачыс рыдигалоит, уи уааҵәҟьа иаадрыхуа аалыҵ иалхны иҟарҵоит.

Иракли иҳәамҭала, абри ауп иара исасааирҭа ҷыдарас иамоу. Игәы ишаанаго ала, ақыҭа бзиа избо аҭаацәарақәа роуп, бжеиҳарала иҭаауа. Убри азоуп иара ахәыҷқәа рзы агәырҿыхаратә қәыҧшыларагьы зеиҿикааз.

"Аковидпандемиа даараӡа иаҳҧырхагахеит. Асасааирҭа аиҿкаара апроцессгьы кыраамҭа инагӡахеит, абри аҟара аамҭа сҭаххоит ҳәа сыҟамызт. Аха, знымзар зны аҵыхәанӡа ҳашнеиуаз аадыруан.

Ҳгәы иҭаҳкыз аус хымҧада аҵыхәанӡа инагатәын, ҳаҟәыҵып ҳәа хаангьы ҳгәы иҭамшәацт. Еиҳангьы, ҳамчқәа зегьы еизганы, абри аус излауа ала ирласны аҵыхәанӡа ишнаҳгаша акәын ҳзызхәыцуаз. Апандемиагьы знымзар зны ииасуеит, атәыла аҧсы ҭалоит, аха, уажәазы ҳазҭагыло аамҭа цәгьа аан ауаа ибзианы еиҿкаау, ҭынч рыҧсы ахьыршьаша, шықәсыкибжаки аҩнуҵҟа ирыгыз зегьы ахарҭәаара ахьрылшаша, иманшәалоу алагылазаара рыдаагалар ҳҭахуп", - иҳаиҳәеит аҭаацәаратә сасааирҭа аҧшәма қәыҧш.

Иара ихықәкы наигӡеит Америкатә Жәларбжьаратәи аҿиара агентра (USAID) апрограмма (Азҳара) абзоурала.

Иракли, booking.com, Airbnb, TripAdvisor, уҳәа еиуеиҧшым ипопулиару арыцхәтә платформақәа рыла исасааирҭа аӡыргареи асезон аан атуристцәа рыдыҧхьалареи игәы иҭоуп.