Ауaaжәлaррa
Ауаа алаҵа аҟаҵара зырҭахым - лассы-лакссы ицәырҵуа азҵаарақәеи аҭакқәеи
Амилаҭ-демократиатә институт NDI имҩаҧнагаз аҭҵаарақәа инрықәыршәаны, алаҵа ҟашәҵоу иҟашәымҵоу ҳәа иқәгылаз азҵааразы аҭак ҟазҵаз ауааҧсыра рҟынтә 47% алаҵа аҟаҵара ргәы иҭам. 7% макьана ирыздырӡом. 35% алаҵа ҟарҵоит. Уаанӡа, рашәарамзазы IRI ала имҩаҧгаз аҭҵаарақәа инрықәырәшаны, изызҵааз ауааҧсыра рҟынтә 45% алаҵа аҟаҵара ргәы иҭам.

Ажәлар рыгәҭа аларҵәара змоу гәаанагарақәак рымшала ауааҧсыра алаҵа ҟарҵар рҭахым. "Лаивпресс" ишәыднагалоит абарҭ агәаанагарақәа ирызкны Ачымазарақәа рхылаҧшра амилаҭтә центр аматериалқәа рышьаҭала ирмазеиу аилыркаарақәа.

1. Сара схала исыӡбаратәы азин сымоуп, нас алаҵа зыҟасҵари?

Ауаа алаҵа ҟарҵоит рхатәгәаҧхарала, аха, ауааҧсыра рҟынтә 60% алаҵа ҟарҵар, ҳаҧхьаҟа ачымазара аларҵәара аанкылара ауеит, убри аҟынтә, апандемиа арҧсыҽразы излауа ала ирацәаны ауааҧсыра алаҵа ҟарҵароуп.

2. Сгәы бзиоуп, сычмазаҩхар, алаҵа адагьы уадаҩрада исхызгоит.

Авакцинациа аиммунитет арҕәҕәоит, ауаҩы ачымазара аҟынтә дахьчоит, авирус ҿызкаауа ауаа рхыҧхьаӡара еиҵанатәуеит, убри аҟынтә, авирус аҿкаареи, ачымазаҩхареи, аҧсҭбареи ашәарҭара маҷхоит. Иара убас, алаҵа ҟазҵаз ауааҧсыра, ачымазара зхызгахьоу реиҧшҵәҟьа, ჩOVID-19 аҽыхьчаратә иммунитет роуеит. Аха, авакцина ҟазҵаз иреиҧшымкәа, авирус ала ичмазаҩхаз ауаҩы ачымазара ахьанҭахареи аҧсреи ашәарҭара дҭагылоуп. Акоронавирус зхызгаз ауаа аҧсабаратәла ироуз аиммунитет аамҭа кьаҿзар ауеит, алаҵа абзоурала ауаа иаҳа кыраамҭа аиммунитет рымоуп.
Алаҵа ҟазымҵаз ауаҩҧсы, иара ихаҭа ҷыдала ашәарҭара иҭагылоу агәыҧ даҵанамкәазаргьы, ашәарҭара иҭагылоу агәыҧ рыгәҭа авирус алаирҵәар ауеит, насгьы, заанаҵы аӡәгьы издыруам ачымазара ахьанҭара зеиҧшрахо.

3. Алаҵа ҟазҵазгьы аковид рыхьуеит, нас, алаҵа зыҟасҵари?

Акоронавирус аҽыхьчара вакцинациа авирус аҿкаареи аҧсреи алшара аиҵатәра ауп хықәкыс иамоу. Иарбанзаалак авакцина авирус аҿкаара апревенциа наӡа зеиқәнаршәом. Авакцинациа наӡа иахысыз ауааҧсырагьы авирус ала рычмазаҩхара афактқәа иҟоуп, аха, дара ахәышәтәырҭа рҭаххаратәы убас рҭагылазаашьа цәгьахом, аҧсра аганахьала ашәарҭара зынӡаск имаҷуп.

4 Акоронавирус аҽыхьчаратә вакцинақәа аҵыхәанӡа иҭҵаам, уи аҧышәаратә вакциноуп.

Акоронавирус аҽыхьчаратә вакцинақәа зегьы 3 етапк рыла ишьақәгылоу аклиникатә ҧышәара иахысуеит, ари апроцесс мҩаҧыргоит авакцина аҧҵаҩцәеи аҭҵааҩцәеи. Аҧышәарақәа хықәкыс ирымоуп авакцина ашәарҭадареи аеффектреи аилкаара. Аклиникатә ҭҵаарақәа 3-тәи афаза аан аҭҵааҩцәа алаҵа ззыҟаҵоу ауааҧсыреи алаҵа ҟазымҵац ауааҧсыреи ргәабзиара аҭагылазаашьа еиҿадырҧшуеит. Убри абзоурала, авакцина ауаҩы ицәеижь азы ныррас иамоу, иара убас, авакцина ҟазҵази иҟазымҵази ауааҧсыра ачымазара шырхырго еилыркаауеит. Аклиникатә ҭҵаарақәа ирылахәып жәанызқьҩыла ауааҧсыра. Аҭҵааҩцәа алаҵа ззыҟарҵаз ауааҧсыра ҩымз ирыцклаҧшуеит, ҧыҭраамҭак ашьҭахь авакцинациа иахылҵыр зылшо ихадам ацәырҵрақәа аадырҧшырцаз.

5. Авакцина шаҟаамҭа амч амоу аӡәгьы издырӡом.

Ковид-19 еиҧшҵәҟьа, уи аҽыхьчаратә вакцинагьы ҿыцуп. Убри аҟынтә, уажәтәи аетап азы агәабзиарахьчара аекспертцәа цқьа ирыздырӡом ауаҩы ачымазара ашьҭахь ма авакцинациа ашьҭахь шаҟаамҭа дыхьчоу; егьи аганахьала, ибзиаҵәҟьаны ирдыруеит акоронавирус адунеи зехьынџьара апроблемақәа рацәеи аҧсҭбара дуи шахылҵыз. Авакцинациа - зегьы раасҭа ишәарҭам хархәагоуп!