Асоветтә репрессиақәа
25 шықәсатәи ахгара ашьҭахь ахынҳәра [авидео]
FaceBook Twitter
E-mail Print
Абри саб иоуп, Вано Бабилуа - арепрессиа ззыруз Ҧуҭтәи ахаҵа иҧҳа зыҧштәы цахьоу ажәытә патреҭ аҿы, ареволиуциатә идеиақәа злаз аҿар рыгәҭа, рҧыск даҳлырбеит. Иаргьы урҭ дреицҿакҩын, идеологиак иаҟәныҟәон, рхықәкқәа еиҧшын. Иара ахәбатәи ахәҭаҷ ала иус рыӡбан, зны 15 шықәса ахгара иқәырҵеит, нас, иҵегьы жәашықәса изацырҵеит. Зны, ихәмарны, атрацкист ҳәа изырҳәон, - илгәалалыршәоит Ирина Бабилуа. Лара иахьагьы илыздырӡом лаб дзықәныҟәоз апринципқәа зеиҧшраз. Иара ацәажәара бзиа ибомызт, убри аҟынтә, Магадан имҩаҧигаз ашықәсқәа ирызкны илдыруа маҷуп, Вано ари атема далацәажәомызт, иӡҕабгьы акгьы лзеиҭеиҳәомызт.

Вано Бабилуа иус зларыӡбоз ахәҭаҷқәа иреиун аҧсадгьыл аҧсахразы ахәҭаҷгьы. Ахаҵа қәыҧш аханатәгьы апротесттә ақәгыларақәа активла дрылахәын, асоветтә режим ахаҭарнакцәа уи ианармыжьит. Абольшевикцәа рпартиа ахаҭарнак ихаҭа иоуп Вано ицәгьа зҳәаз, убри амшала, 1929 шықәсазы дхыргеит. 15 шықәса ахгараҿы дыҟан, аха, уигьы рызмырхакәа, иҵегьы жәашықәса изацырҵеит. Иқәырҵаз ахара иазхеиҵарц азыҳәан, цәгьала ддыргәаҟәазаарын, дара ирҭахыз аҿахәы инапы аҵаиҩырц идарцалон, аха, иара мап икит.

Иҧҳа лҳәамҭала, лаб ахьыҵхырҭаҿы аус иуан. Зны-зынла иҳәалон, уахь саннаргаз ашьҭахь ҧыҭраамҭак анҵы, Ҧуҭ иаҟараз аобиект снапы ианырҵеит ҳәа. Ахара ҿыц иқәрымҵарц азыҳәан, иара ихаҭа иирҳаз аҧарала ахьы аахәаны, абас ала аусуратә план наигӡон. Ирина ланду илзааишьҭуаз ашәҟәқәагьы лбахьеит, уаҟа ланду диҳәон аӡәы иҿы днеины, аҧсадгьылахь ахынҳәра азин ирҭаратәы диҳәарц. Аха, Сталин иҧсра ашьҭахь, Вано Бабилуеи иара иеиҧшыз егьырҭ абаандаҩцәеи рыҧсҭазаашьа аҽаҧсахит - 54 шықәса нихыҵуаз доурыжьҭит. Аҧҳәыс дааиган, Ирина диит.

"Зны, саб атетрад исҭан, ахгараҿы ихигаз зегьы ианиҵарц сиҳәеит. Ари атема ҳалацәажәар ҟаломызт. Ҳагьалацәажәомызт. Иахьагьы иаартны иалацәажәом. Атетрад иганы икаижьит. Сара знык амшә шкәакәақәа срыцҭатәан, уаҳа сцаӡом ҳәа иҳәеит. Иҳәашаз иҟан, аха иҳәар иҭахымызт", - илҳәеит Ирина Бабилуа.

Иҧҳа илгәалашәоит лаб, иара иашьеиҧа дидтәаланы, лассы-лассы аурысшәала арҭ ахҭысқәа дышрылацәажәоз. Лара усҟан дхәыҷын. Аурысшәа лзеилкаауамызт. Ари азҵаара ианеимаркуаз, иуа Сталин дидгылон, Вано Бабилуа еснагь Сталин диҿагылан. Ауаа, ус баша, акгьы рхарамкәа абахҭа иахьҭаркуаз изычҳауамызт, ианаамҭаз ареволиуциатә идеиақәа ирықәныҟәоз ахаҵа усҟантәи анапхгра дырҿагылеит.

"Иҧсҭазаара аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы саб, уезгьы, Сталин аполитик ду иаҳасаб ала пату иқәыиҵо далагеит. Ианаамҭаз, апапцәеи ауахәамеи дырҿагылан. Арелигиа аопиум еиҧшуп ҳәа иҳәон. Аха, аҵыхәтәаны, ауахәамагьы иазхеиҵеит. Зықәра неихьаз сан лыбҕа хәаны дыҟан, аха, уезгьы, лҽыриашаны, ацәашьқәа лыркуан ҳәа иҳәалон. Анцәа ихаҵара мап ацәикуамызт. Усҟан ауахәама иаҿагыланы изықәҧоз жәдыруеит", - иаҳзеиҭалҳәоит Вано Бабилуа иҧҳа.

Ахгарантә ихынҳәыз, ианаамҭаз абольшевикцәа рпартиа иалаз Вано Бабилуа, ипартиатә билеҭ мап ацәикит. Иара убас, усҟантәи анапхгара идыргалаз аусурагьы мап ацәикит, иҧсы ахьынӡаҭаз атәанчахә ала ихы ныҟәигон. Саби, зидеиа иазгәыкыз иҵегьы имаҷымкәа ауааҧсыреи рыҧсҭазаара дырҿаасҭеит ҳәа лҳәеит.

Иашьа иҧацәа анагӡаратә комитет аҿы аус руан, даргьы ираиҳәалон шәара атәыла шәахазыргылаз апартиа акыр иаҧсоума ҳәа.

Вано Бабилуа 83 шықәса шихыҵуаз иҧсҭазаара далҵит. Арепрессиа ззыруз ахаҵа ддыриашит. Шықәсқәак раҧхьа иара иҭаацәара, акомпенсациа аҳасаб ала, 1400 лари роуит.

Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
В селе Ахути Чхороцкуйского муниципалитета, «утопая» в зелени,
09:18 / 13.06.2020
В селе Ахути Чхороцкуйского муниципалитета, «утопая» в зелени,
На дворе стоят 30 - е годы прошлого века, молодая женщина,
жительница села Шуа Хорга Хобского района,
11:54 / 31.05.2020
На дворе стоят 30 - е годы прошлого века, молодая женщина, жительница села Шуа Хорга Хобского района,
Иҳаҩсыз ашәышықәса 30-тәи ашықәсқәа рзы, Хоби араион иаҵанакәа Шуа
Хорга ақыҭаҿ
11:41 / 31.05.2020
Иҳаҩсыз ашәышықәса 30-тәи ашықәсқәа рзы, Хоби араион иаҵанакәа Шуа Хорга ақыҭаҿ
Жәыргьыҭ инхоз асоциал-демократ Кондрате Шамаҭава,
13:00 / 28.01.2020
Жәыргьыҭ инхоз асоциал-демократ Кондрате Шамаҭава,
Акоронавирус

Ажәaбжь ҿыцқәa
Сынтәa Гaли Ахaлгори рҟынтәи 360ҩык aбитуриентцәa Қaрҭтәи иреиҳaӡоу aҵaрaиурҭaқәa
Нaнҳәaзы Анaклиa имҩaҧысуеит aелектронтә музыкa aфестивaль «Лиси aиленд».
Импыҵaхaлоу aҵaкырaдгьылқәa ирықәынхо aбитуриентцәa Қырҭтәылa иреиҳaӡоу
Аҧсни Гыртәылеи еимыздо ацҳаҿы уаҩ ишимбац ала ҭынчроуп.
Амультимедиa
Ишәҳaрдыруеит aботaникaтә бaҳчa иaхылaҧшуa aуaaҧсырa [aфото]
Аботaникaтә бaҳчa aaдыртуеит шьыжьымҭaн aсaaҭ 6 рзы, нaс aусзуҩцәa
Жәыргьыҭтәи афермер апандемиа аан ашәҭқәа шиҭиуа [афото]
Хышықәса ҵуеит афермер Леван Берулава, агазаниа, петуниа,
Алакә афырхацәа аниматорцәа рҭаацәара аҟынтә
Раҧхьаӡа акәны абгахәыҷы аформа ҟаиҵеит иӡҕаб хәыҷы ашьыжьқәгылара
Ақырҭуа ашә ажәытәтәи аҿыци ахкқәа Жәыргьыҭтәи ацәыргақәҵаҿы  [афото]
Апырпыл злоу ашә, еиуеиҧшм ахәсқәа рыла иҟаҵоу ашә, саҧерави иӡаашьу
Аботаникатә баҳча аартранӡа мызкы шагу [авидео]
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа