სტუდია
Нанду лчаҳаржәқәа аҭаацәаратә бизнесны ишыҟалаз [афото]
FaceBook Twitter
E-mail Print
Нанду лчыс ҷыдала ихаауп. Жәыргьыҭ инхо, 66 шықәса зхыҵуа Роза Хубуа лчыс ҷыда аҭаацәаратә бизнесны иҟалҵарц лыӡбеит.

"Ачысҟаҵара еснагь бзиа избон, аха, хышықәса раҧхьа, идеиак сзааит, счаҳаржәқәа адәқьанашҟа ирызнаганы исҭиирц сыӡбеит. Раҧхьаӡаҵәҟьа ианназга, ауаа иаразнак иргәаҧхеит, аҭелла исзасуа иалагеит, шәчаҳаржәқәа ҳгәаҧхеит ҳәа. Убри ашьҭахь асупермаркетқәа рышҟа иназго салагеит", - илҳәеит Роза нанду.

Лара, апрограмма "Иҟаҵа Қырҭтәылаҿ" аҳәаақәа ирҭагӡаны, афинанстә цхыраара лоун, иахьазы, ҽнакала 20 кьыла аалыҵ ҟалҵоит, ааглыхырҭаҿы аус руеит ҩыџьа ауааҧсыра. Лчаҳаржәқәа "нанду Роза лчаҳаржәқәа" ҳәа ауп ауаа ишырдыруа.

Амажәа лкәаҳауеит аппарат ҷыда ала, нас, иҵегьы напылагьы илкәаҳауеит. Ишылҳәо ала, сулгуни ашә ауп лчаҳаржәқәа агьама ҷыда рызҭо, аха, лмаҭа Хаҭиа лгәы ишаанаго, ланду иҟалҵо ачыс зегьы ҷыдала ихаауп лара илымоу аҧышәеи апрофессионализми абзоурала.

"Санду еснагь иџьоушьаша ачыс ҟалҵон. Ачашә аума, аилаџь аума, иҟалҵо зегьы ашә рацәаӡаны иамоуп. Лассы-лассы ҳауацәеи ҳгәылацәеи иааны, арецептқәа лымырхуеит.

Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы Қарҭ сынхоит, акарантин аан Жәыргьыҭҟа сааит. Абри агьама ҷыда, агьама бзиа аҭаацәаратә бизнесс иҟаҳҵарц ҳаӡбеит. Абас, хәыҷы-хәыҷла, асупермаркетқәа зегьы рышҟа инаҳгеит. Ҳаҧхьаҟа, ари ақалақь аҳәаақәа ҳарҭыҵны, ҳаалыҵ мрагыларатә Қырҭтәыла асупермаркетқәа рышҟагьы инаҳгар ҳҭахуп", - илҳәеит Хаҭиа.

Ачаҳаржәқәа рбизнес апандемиеи акарантини аангьы қәҿиарала инагӡоит, убри аҟынтә, ааглыхҩы, акартош агәылаҵаны ачаҳаржәқәа, хинкали, акәацтә чаџьқәа уҳәа, иҵегьы имаҷымкәа ачысхкқәа рыҟаҵареи рыҭиреи далагар лҭахуп.
Print E-mail
Twitter