Акультурa
Аҧсы зҭалаз амузақәа Сенактәи атеатр аҟны [афото]
FaceBook Twitter
E-mail Print
Автор: Нана Хубутиа

Сенактәи атеатр ахыбра узыршанхо ахыбрақәа иреиуп. Иҳаҩсыз ашәышықәса архитекторцәа, ас еиҧш иҟоу ибеиу аргыламҭақәа аныҟарҵоз, абри акәын хықәкыс ирымаз. Ари ахыбра адура иалагоит аҩналарҭа хада авара иҟоу, арелиефтә џьоуҳарқәеи, асабрадақәеи, аҽқәеи ауааи рыхқәеи, аскрипкеи, ҧандурии зну аҧенџьыр ду ала.

Хыхь асоветтә аеҵәа убарҭоуп. Афасад ссир ихыркәшоуп хыхьтәи ахәҭа ала, уи ахкәакь аформа амоуп, аҩганк рҟынтә ахыбра қәаҟьеи аҳамҧи идаҧаркны. Асовет Еидгылаҿы ари архитектура цәырҵит афашизм аҵархара ашьҭахь.

Аха Сенактәи атеатр ахыбра ҧыҭрак ашьҭахь идыргылеит, 50 – тәи ашықәсқәа рзы, уи асоветтә классицизм иаалкаау аҿырҧштәқәа иреиуп. Адәахьала, афасад аҿы аҧыжәара аман ахьҧшшәы, нас уи жәҩангәыҧштәылала еиҭаршәит.

«Сталинтәи ампир ҳәа ззырҳәоз архитектура апроект еиқәиршәеит аҭыҧантәи архитектор Вахтанг (Хәыҭа) Гоголаӡе. Атеатр дыргылеит иҳаҩсыз ашәышықәса 50 –тәи ашықәсқәа рзы. Архитектуратә стиль ҳалацәажәозар, уи барокко аелементқәа злоу анеоклассицизм ауп, » - иаҳзеиҭеиҳәеит Сенаки ахада ицхырааҩ Едишер Багатуриа.

Ахыбра иахьагьы ахьҧшшәытә орнаментқәа рыла иҩычоуп, асахьаҭыхҩцәа –реставраторцәа аорнамент цыҧхьаӡа аус адуланы иршәон.

Афоие аҿы асахьанҵақәа еиҭашьақәдыргылон хҩык ареставраторцәа. Урҭ руаӡәы Емиль Геленава ишиҳәаз ала, ақәа зкылсуаз аҭуан аҿы амузақәа еиҭашьақәдыргылеит.

«4 музак зну аҭӡамц асахьақәа рниҵеит асахьаҭыхҩы Дмитри Баркаиа. Иара убас, аконцерттә зал аҭӡамцгьы еиҭашьақәыргылоуп, уаҟа асахьақәа аҧхасҭа ду рыман. Уажәы уи раҧхьатәи аҧшра азыхынҳәуп», - иҳаиҳәеит Емиль Геленава.

Аиҭашьақәыргыларатә усурақәа дрылахәып асахьаҭыхҩы иҧа Мамука Баркаиагьы, иара атеатр директорс дамоуп. Ишиҳәаз ала, иаб, аиҭашьақәыргыларатә усурақәа анымҩаҧигоз, иара изы музас иҟан иҧҳәыси иҭаацәара алахәылацәеи.

«Аханатә, саб ақырҭуа кәашарақәа ҭихит, аха нас, асахьа ҧхасҭахеит, ацәаакыра алсит. 80-тәи ашықәсқәа рзы амузақәа ҭихит, урҭ еснагь иҧҳәыс илеиҧшын, лара иара изы еснагь музас дыҟан. Саргьы сҭихуан. Аҭӡамц акәакьқәа рҿы ижәбо амаалықьқәа, схәыҷра ауп. Усҟан амаалықь хәыҷы сеиҧшзаарын,», - иҳаиҳәеит асахьаҭыхҩы иҧа.

Иара иажәақәа рыла, ас еиҧш иҟоу зымҽхак дуу аусурақәа атеатр аҿы уаанӡа имҩаҧгамызт, агәашьақәеи амардуанқәеи еиҭашьақәыргылоуп. Ишиҳәаз ала, аинџьнырцәа арҭ аусурақәа рымҩаҧгара рцәыуадаҩын.

Аиҭашьақәыргылара апроект инақәыршәаны, атеатр азал хада 400ҩык рзы иазҧхьагәаҭоуп. Актәи аихагылаҿ ахәыҷқәа акьанџьақәа ртеатр рзеиҿыркаауеит, азал иакуеит 50ҩык раҟара ахәаҧшцәа.

Ҿыц еиҿкаау атеатр ахәаҧшцәа ирыднагало арепертуар иалацәажәоит асахьаркыратә напхгаҩы Иракли Адамиеи атеатр актиорцәеи.

«Акаки Хорава имемуарқәа рыла апиеса иқәҳаргылар ҳҭахуп. Егьырҭ авариантқәагьы ҳрылацәажәоит», - иҳәеит Иракли Адамиа.

Атруппа атеатртә ҭоурых ду амоуп. Аҭоурыхтә хыҵхырҭақәа инрықәыршәаны, Сенаки атеатртә труппа еиҿкаан Қырҭтәыла атеатр ашьаҭаркра ашьҭахьҵәҟьа. 1881 шықәсазы, Молиер ипиеса «Мчыла иҳақьымхаз» ала раҧхьатәи аспектакль иқәдыргылеит.

Еиуеиҧшым аамҭақәа рзы атеатр аҿы аус руон еицырдыруа актиорцәеи арежиссиорцәеи. Урҭ дреиун Акаки Хорава. Атеатр иара ихьӡ ахуп.

Аҭоурыхтә сценаҿы актиорцәа аҵыхәтәантәи аспектакль ихәмарит 2016 шықәсазы, усҟан ахыбраҿы арҽеиратә усурақәа мҩаҧысуан.

«Зехьынџьара арҽеиратә усурақәа мҩаҧысуан, асценеи апартери мацара иаанханы иҟан. Арепетициақәа мҩаҧаагон Аҿар рхан аҿы. Атруппа иалоуп 17ҩык актиорцәа, аспектакльқәа иқәҳаргылоит, еиуеиҧшым ақалақьқәа рҿы агастролқәа мҩаҧаагоит. Жәакала иуҳәозар, абри аамҭа иалагӡаны актиорцәа еснагь амуза рыцын», - иҳаиҳәеит Иракли Адамиа.

Архитектура ҷыда абзоурала, 2008 шықәсазы, атеатр ахыбра акультуратә ҭынха абаҟа астатус анашьан. Аҵыхәтәаны уи дырҽеит иҳаҩсыз ашәышықәса 80 – тәи ашықәсқәа рзы, аха аиҭашьақәыргылара наӡа иалагеит 2015 шықәса инаркны. Аусурақәа ихдыркәшоит лаҵарамзазы.

Ари аамҭа иалагӡаны, аконструкциеи афасади рырҕәҕәаратә усурақәа мҩаҧган, аинтериер дырҿыцит, аҧхарахьчаратәи, адренажтәи, арҧхаратәи, авентилиациатәи, асцена аршаларатәи, акустикатәи системақәа шьақәдыргылеит. Атеатр ахыбраҿы зылшарақәа ҧку ауааҧсыра ирзыманшәалоу аҭагылазаашьақәа зегьы еиқәыршәазаауеит. Атеатр аҿы ишырҳәо ала, 139-тәи асезон аадыртуеит асцена ҿыц аҿы.
Print E-mail
Twitter
Ари aмaтериaлқәa
Шәантәыла иҟоу „Абзиабара абааш“ иазкны имаҷымкәа алегендақәа
иҟоуп.
11:20 / 16.02.2020
Шәантәыла иҟоу „Абзиабара абааш“ иазкны имаҷымкәа алегендақәа иҟоуп.
Румынтәыла имҩаҧысуаз афестиваль -
11:24 / 12.02.2020
Румынтәыла имҩаҧысуаз афестиваль - "12 мза" аҿы, Аҧснынтә ахҵәа Наҭиа Ҭодуа
Еицырдыруа акинорежиссиор Мартин Скорсезе идокументалтә фильм
11:36 / 22.01.2020
Еицырдыруа акинорежиссиор Мартин Скорсезе идокументалтә фильм
„Бабо Шарвашиӡе лмемуарқәа“, - абас рыхьӡуп Аҧсны аҵыхәтәантәи аҳ
Михаил Шарвашиӡе
11:07 / 09.04.2019
„Бабо Шарвашиӡе лмемуарқәа“, - абас рыхьӡуп Аҧсны аҵыхәтәантәи аҳ Михаил Шарвашиӡе
Акоронавирус

Асоветтә репрессиақәа
Ажәaбжь ҿыцқәa
Галтәи аҳақьымцәа рыдгылареи амедицинатә маҭәарқәа рзаахәареи амзызла,
60 шықәсa еиҳaны изхыҵуa, иара убас, ачымазара лаҽхәа змоу атәылауаа
Рухи ҳаныҟаз ишәасҳәеит арегион аҿы ари аинфраструктура аҵакы ду шамоу.
Агәабзиарахьчара аминистр Екатерина Тикараӡе ишылҳәаз ала,
Амультимедиa
Алакә афырхацәа аниматорцәа рҭаацәара аҟынтә
Раҧхьаӡа акәны абгахәыҷы аформа ҟаиҵеит иӡҕаб хәыҷы ашьыжьқәгылара
Ақырҭуа ашә ажәытәтәи аҿыци ахкқәа Жәыргьыҭтәи ацәыргақәҵаҿы  [афото]
Апырпыл злоу ашә, еиуеиҧшм ахәсқәа рыла иҟаҵоу ашә, саҧерави иӡаашьу
Аботаникатә баҳча аартранӡа мызкы шагу [авидео]
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа
Голландиатәи ашьынка арҧхарҭа Жәыргьыҭ [афото]
Жәыргьыҭ, Цаишьи ақыҭаҿ 65 шықәса зхыҵуа Гено Асаҭиани
Европа амшқәа Жәыргьыҭ ақалақь аҿы  [афото]
Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла аокругтә администрациа аҧхьа аҿар,