სპორტი
ფოთელი სპორტსმენი უშუში ევროპის ჩემპიონია [ვიდეო]
FaceBook Twitter
E-mail Print
ფოთელმა სპორტსმენმა მოსკოვში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ტრადიციულ უ-შუ კუნგფუში ოქროს მედალი მოიპოვა. 11 წლის სოფიო აფხაზავა ჯიანშუს საჩვენებელ გამოსვლაში ევროპის ჩემპიონი გახდა. ფოთის სასპორტო სკოლების გაერთიანების ინფორმაციით, შეჯიბრში 24 ქვეყნის წარმომადგენლებმა მიიღეს მონაწილეობა. მათ შორის საქართველოს უშუს ნაკრებმაც. ფოთელ სპორტსმენს ვასილ დუნდუა წვრთნის.

Print E-mail
Twitter
Ажәaбжь ҿыцқәa
Жәыргьыҭ имҩаҧгаз колхидатәи аҩы афестиваль аҿы кәакьк Аҧсны иазкын.
Гыртәылеи импыҵахалоу Аҧсни еимыздо агәаҭара-аужьҭратә пункт аҿы,
Жәыргьыҭ ақырҭуа аҩы афестиваль "Диа" имҩаҧысит.
Жәыргьыҭ, aреферaлтә хәышәтәырҭеи aклиникa «Агәы»-и рмедперсонaл
Амультимедиa
Ақырҭуа ашә ажәытәтәи аҿыци ахкқәа Жәыргьыҭтәи ацәыргақәҵаҿы  [афото]
Апырпыл злоу ашә, еиуеиҧшм ахәсқәа рыла иҟаҵоу ашә, саҧерави иӡаашьу ашә,
Аботаникатә баҳча аартранӡа мызкы шагу [авидео]
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаҧысуеит
Голландиатәи ашьынка арҧхарҭа Жәыргьыҭ [афото]
Жәыргьыҭ, Цаишьи ақыҭаҿ 65 шықәса зхыҵуа Гено Асаҭиани
Европа амшқәа Жәыргьыҭ ақалақь аҿы  [афото]
Гыртәыла – Хыхьтәи Шәантәыла аокругтә администрациа аҧхьа аҿар,
Ацирк агыгшәыгқәа рыда - Жәыргьыҭ имҩаҧгаз акциа
Жәыргьыҭ, ацирктә гыгшәыгқәа рыдгыларатә акциа мҩаҧысит.