სპორტი
ფოთელი სპორტსმენი უშუში ევროპის ჩემპიონია [ვიდეო]
FaceBook Twitter
E-mail Print
ფოთელმა სპორტსმენმა მოსკოვში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ტრადიციულ უ-შუ კუნგფუში ოქროს მედალი მოიპოვა. 11 წლის სოფიო აფხაზავა ჯიანშუს საჩვენებელ გამოსვლაში ევროპის ჩემპიონი გახდა. ფოთის სასპორტო სკოლების გაერთიანების ინფორმაციით, შეჯიბრში 24 ქვეყნის წარმომადგენლებმა მიიღეს მონაწილეობა. მათ შორის საქართველოს უშუს ნაკრებმაც. ფოთელ სპორტსმენს ვასილ დუნდუა წვრთნის.

Print E-mail
Twitter
Акоронавирус

Асоветтә репрессиақәа
Ажәaбжь ҿыцқәa
Аҧсни Гыртәылеи еимыздо ацҳаҿы уаҩ ишимбац ала ҭынчроуп.
Азакәанҧҵаратә дырраҭара инақәыршәаны, ашьауҕатә закәанеидкыла аҧсахрақәа алагалоуп,
Иахьа Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳча иҧшшәылоу аҧсыӡқәа ҳамҭас арҭеит.
Амультимедиa
Жәыргьыҭтәи афермер апандемиа аан ашәҭқәа шиҭиуа [афото]
Хышықәса ҵуеит афермер Леван Берулава, агазаниа, петуниа,
Алакә афырхацәа аниматорцәа рҭаацәара аҟынтә
Раҧхьаӡа акәны абгахәыҷы аформа ҟаиҵеит иӡҕаб хәыҷы ашьыжьқәгылара
Ақырҭуа ашә ажәытәтәи аҿыци ахкқәа Жәыргьыҭтәи ацәыргақәҵаҿы  [афото]
Апырпыл злоу ашә, еиуеиҧшм ахәсқәа рыла иҟаҵоу ашә, саҧерави иӡаашьу
Аботаникатә баҳча аартранӡа мызкы шагу [авидео]
Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳчаҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа
Голландиатәи ашьынка арҧхарҭа Жәыргьыҭ [афото]
Жәыргьыҭ, Цаишьи ақыҭаҿ 65 шықәса зхыҵуа Гено Асаҭиани